21 september 2015

Begroting 2016: Sociaal gezicht Utrecht ontbreekt

De invloed van de twee linkse collegepartijen is onzichtbaar in de plannen voor 2016. De Partij van de Arbeidfractie ziet onbenutte kansen voor sociaal beleid, creativiteit en daadkracht. “De kracht van de stad zijn de mensen.” Mooie woorden van een college dat zegt bewoners, ondernemers en organisaties centraal te stellen. Maar met mooie woorden help je mensen die een woning, een baan of zorg nodig hebben niet verder. De begroting toont weinig vernieuwing en schuift veel besluitvorming vooruit. Het college zegt uit te gaan van de eigen kracht van mensen maar gaat voorbij aan de extra steun die sommigen nodig hebben. Dat is te verwachten van D66 en de VVD. Van onze linkse collega’s GroenLinks en SP hadden we verwacht dat zij hun sociale stempel zouden drukken op de collegeplannen.

Het college laat kansen op een betere toekomst liggen. De economie trekt aan en de PvdA vindt dat mensen die het zwaar hebben gehad, daarvan moeten meeprofiteren. Mensen met een lager inkomen hebben geleden onder de crisis van de afgelopen jaren. De economie trekt aan en wij vinden dat mensen die het zwaar hebben gehad, daarvan moeten meeprofiteren. Het deze week gepresenteerde armoedebeleid pakt desastreus uit voor mensen die langdurig zijn aangewezen op een minimuminkomen. Zij kopen niets voor termen als zelfredzaamheid of eigen verantwoordelijkheid of incidentele subsidies bij life events. In de programmabegroting staat dat de besluitvorming over het nieuwe armoedebeleid al heeft plaatsgevonden. Ten onrechte. De gemeenteraad moet hierover nog besluiten en de PvdA-fractie zal zich hard maken voor het sociale gezicht van Utrecht. Aan GroenLinks en de SP de vraag of zij met ons dat sociale gezicht tonen of kiezen zij ervoor om  zich achter de liberale collegeafspraken te verschuilen?

De werkelijkheid wijkt op een aantal punten af van het beeld dat het college schetst. De doelstelling van dit college is de laagste werkloosheid van Nederland. Een ambitie die de PvdA vanzelfsprekend steunt. Utrecht staat echter op de 343e plaats op de ranglijst van de 403 gemeenten. Onderaan bungelen in een lijst scoort niet echt, dus wordt in de programmabegroting maar gekeken naar stadsregio’s. En zelfs met deze misleidende presentatie van cijfers staat Utrecht in de middenmoot. Ook met garantiebanen is het college niet op schema. Voor de zomer waren nog maar 74 garantiebanen in onze arbeidsmarktregio gerealiseerd, terwijl dit er eind volgend jaar 1145 moeten zijn. Met dit college blijven mensen die graag willen werken in Utrecht aan de kant staan.

De positieve toon waarmee het college over zorg spreekt is ongepast. Hoewel de grote gezondheidsverschillen en levensverwachting per wijk worden erkend, ontbreken concrete plannen om deze ongelijke situatie aan te pakken. De collegepartijen melden dat sinds januari 2015 voor alle Utrechters sociale basiszorg dichtbij huis beschikbaar en eenvoudig toegankelijk is. Hier wordt op de buurtteams gedoeld. De vele mensen die zonder een degelijk onderzoek drastisch gekort zijn op hun huishoudelijke hulp, zullen daar een heel ander beeld bij hebben. Voor hen moet het zuur zijn om te lezen dat zorgvuldigheid bij de ondersteuning van kwetsbare inwoners voorop blijft staan.

Ook de huisvesting van bijzondere doelgroepen en het vergroten van de kansen op de woningmarkt voor woningzoekenden staat niet hoog op de agenda. Het college loopt hier achter de feiten aan. Er is een groot tekort aan ouderenhuisvesting, begeleid wonen en huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Hier kan je als grote stad niet alleen naar het kabinet blijven wijzen voor oplossingen.

Indrukwekkend veel Utrechters toonden afgelopen weken hun solidariteit voor vluchtelingen en zamelden in de Jaarbeurs en op andere plekken spullen in om hen te verwelkomen. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de aantallen en de gevolgen voor de beschikbare voorzieningen, veiligheid en banen. Het is een gemiste kans van het college om daar voor het komende jaar nog geen plannen voor te maken. We hopen dat we samen kunnen werken met andere partijen in de raad om hart te tonen voor mensen in nood en tegelijk ons hoofd te gebruiken om problemen op te lossen.

De vandaag gepresenteerde begroting wordt de komende weken door de gemeenteraad besproken. De Partij van de Arbeid ziet genoeg ruimte voor verbetering en zal dan ook met eigen voorstellen komen om het college bij te sturen. Om het luide, rechtse geluid in de raad te kunnen overstemmen, roepen ik de andere sociale partijen op samen met ons op te trekken. Door samenwerking op de linkerflank willen we het progressieve karakter van Utrecht laten zien.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 18119590 of m.haage@utrecht.nl

Volg me op twitter: @marleenhaage