5 december 2014

Beschut werk niet geregeld, daklozenkorting wel geblokkeerd

Het college en de meerderheid van de raad volharden in hun weigering om in Utrecht beschutte werkplekken voor arbeidsgehandicapten te realiseren tegen een fatsoenlijke beloning. In plaats van een aparte voorziening voor deze mensen tegen tenminste minimumloon, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord, dreigen veel van deze mensen straks thuis te zitten met behoud van uitkering. Onacceptabel, volgens de PvdA. Een voorstel van de PvdA om dit te voorkomen, haalde net geen meerderheid bij de bespreking van de verordeningen voor de Participatiewet op donderdag 4 december. Mede om deze reden heeft de PvdA tegen deze voorstellen gestemd.

Gemeenteraadslid Ruben Post: ‘Utrecht heeft een naam hoog te houden als een sociale stad, maar met dit college dreigt die te grabbel te worden gegooid. Wat kunnen de mensen die straks op een beschutte werkomgeving nog verwachten in Utrecht? Dat is allemaal nog volstrekt onduidelijk.’ Het college maakt meer verkeerde keuzes, vindt Post. ‘Zo wordt in principe alleen loonkostensubsidie beschikbaar gesteld voor mensen met een loonwaarde van meer dan 50%. Waarom niet ook voor de mensen daaronder? De bedoeling van de Participatiewet is juist dat alle mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan, niet alleen de meest kansrijken.’

Gelukkig kwam er ook nog goed nieuws uit het raadsdebat. Het college had voorgesteld de uitkering voor daklozen met liefst 10 procent (€ 70,-) te korten. Dankzij een mede door de PvdA ingediende motie stak de raad hier echter een stokje voor. Ruben Post: ‘Onbegrijpelijk dat het college geld weg wilde halen bij deze kwetsbare groep die al zo weinig heeft. Mooi dat we dit met elkaar hebben geblokkeerd.’

Juist nu alle regelingen in snel tempo veranderen, is een goede belangenbehartiging door en voor cliënten van groot belang. Cliëntenraden spelen hierbij een grote rol. Mede op verzoek van de PvdA is in de verordeningen opgenomen dat de cliëntenraad een onafhankelijke positie heeft en zelf zijn reglement van orde opstelt.

Meer informatie: Ruben Post (06-38604652)