17 oktober 2018

Bespreking Programmabegroting 2019: Durf te kiezen

Deze week wordt de Programmabegroting 2019 in de raadscommissies besproken. Vandaag komen de volgende onderwerpen aan bod: economie, werk en inkomen, onderwijs, jeugd en volksgezondheid. Voor de PvdA staat voorop dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes vóór kansengelijkheid, vóór goed werk met fatsoenlijk loon, vóór investeringen in de publieke sector en vóór een eerlijke verdeling.

Sociale tegenprestatie bedrijven

Wij zien van dit college teveel initiatieven die gericht zijn op het vermarkten van onze stad. Onze uitdaging is de economische groei van de stad aan iedereen ten goede te laten komen. Nieuwe bedrijven, nieuwe werkgelegenheid, kan daar een bijdrage aan leveren. Fractievoorzitter Rick van der Zweth: “Wij stellen daarom voor om vast te werken met een tegenprestatie bij het vestigen van een nieuw bedrijf. Bijvoorbeeld om mensen die langdurig thuis zitten aan het werk te helpen”.

Maak werk van publieke banen

Ook de overheid moet meer doen als het gaat om goed werk. Meer dan 5000 Utrechters zitten langdurig thuis en hebben weinig perspectief op werk. Dit terwijl in de stad steeds meer bij vrijwilligers terecht komt, bijvoorbeeld in onze parken en speeltuinen. Bovendien loopt de werkdruk bij agenten en leraren alsmaar op. De PvdA wil daarom werk maken van publieke banen. Ilse Raaijmakers: “Mensen die in dienst zijn van de publieke zaak, die waardevol werk doen en daar een fatsoenlijk salaris voor krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een parkbeheerder in het Maximapark en  het aanstellen van onderwijsassistenten en conciërges”.

Cultuur

Utrecht geeft per inwoner minder geld uit aan cultuur dan andere grote steden. Tijdens de verkiezingscampagne waren bijna alle partijen het erover eens: Er moet méér geld naar cultuur. Hester Assen zegt: “We willen meer Utrechters bereiken in de wijk én we willen werk maken van de Fair Practice Code. Dat vraagt om een hoger budget voor cultuur”.

Pak schulden aan

Schulden kunnen iemands leven kapot maken. Het hebben van schulden leidt vaak tot stress en andere gezondheidsklachten. Maar ook kunnen mensen die schulden hebben niet aan een opleiding beginnen. Rick van der Zweth: “Wij pleiten voor een vernieuwende aanpak van schulden, bijvoorbeeld door te experimenteren met het opkopen van schulden en een breder vervolg op het schuldenfonds”.

Kansgelijkheid in het onderwijs

Utrecht is een gesegregeerde stad en dat zie je terug in het onderwijs. We proberen dit tegen te gaan met het onderwijsachterstandenbeleid, onder andere door voorschoolse educatie, de taalschool en de weekendschool. Hester Assen: “Wij vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Daarom willen we dat bijles, óók op de basisschool, voor elk kind toegankelijk en betaalbaar is”.

Om het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs tegen te gaan, zo vervolgt Assen, overwegen wij een voorrangspositie voor leraren bij het toewijzen van een woning of mogelijk een blijfbonus.

Geen jongere op straat

Het aantal dak- en thuisloze jongeren, waaronder tienermoeders, neemt toe. Het merendeel van deze jongeren heeft geen zorgindicatie, maar wel grote problemen: financieel, maatschappelijk en psychisch. Ook voor de jongeren die niet in aanmerking komen voor een opvangplek moet er laagdrempelige en goede zorg zijn. Zodat geen enkele jongere op straat hoeft te staan.

Laaggeletterdheid

Eén op de negen Nederlanders is laaggeletterd. 1 op de 9! Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke samenhang is tussen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dus slechtere gezondheid. Het accent ligt tot nu toe vooral op het voorkomen van laaggeletterdheid. Hilde de Snoo: “Wij zouden graag zien dat het college ook gaat investeren in de mensen die mede als gevolg van laaggeletterdheid diverse gezondheidsklachten ervaren en waarvoor de huidige hulp niet toereikend is. Ook willen wij dat de gemeente één regisseur aanstelt voor het bestrijden van taalachterstanden”.