12 mei 2014

Coalitieakkoord ‘En Nu Vooruit Schuiven’

Het is even wennen om als PvdA in de nieuwe rol van oppositiepartij aan te treden bij de presentatie van een nieuw coalitie akkoord maar afgelopen donderdagavond 8 mei was dat het geval. De gemeenteraad kwam bijeen ter bespreking van een nieuw coalitieakkoord “Utrecht maken wij samen”, de nieuwe samenwerking tussen D66, GroenLinks, VVD en SP.

Een deel van onze leden zal tevreden zijn met deze uitkomst een ander groot deel weer niet, we zullen zien wat de toekomst onze stad brengt.

Er ligt een akkoord op hoofdlijnen tussen vier fracties die voor deze samenwerking met elkaar kiezen. Wie een heel klein beetje de Utrechtse politiek volgt, de campagnes van vóór 19 maart heeft gevolgd en de vele debatten heeft bijgewoond, begrijpt direct waarom er hier sprake is van een akkoord op hoofdlijnen. Als je er inhoudelijk te diep op in zou gaan dan stuit je direct op de grote verschillen tussen deze partijen en tref je tegengestelde uitgangspunten aan. Is hier sprake van een monsterverbond? Het lijkt er dan ook op dat de vier partijen halverwege de onderhandelingen zijn gestopt waarmee een aantal voor de inwoners en stad belangrijke punten vooruit geschoven kunnen worden. Het motto van dit college lijkt: “En nu vooruit- schuiven –dan maar”

Het college benoemt geen specifieke doelgroepen in haar portefeuilles. Dat klinkt aardig maar waarom zou je geen bijzondere aandacht schenken aan onze senioren, een groeiende groep inwoners van onze stad die wellicht toch een bijzondere aanpak vraagt omdat er zo ontzettend veel gaat veranderen. Of de jeugd die als doelgroep helemaal niet lijkt te bestaan in dit akkoord? Wat ons aanspreekt als PvdA is dat dit nieuwe college veelal door gaat op de ingeslagen weg die de afgelopen jaren mede dankzij de PvdA is ingezet.

En waar dit akkoord op hoofdlijnen in schittert, is het weglaten van concreet gewenste resultaten waardoor de uitkomsten van het nieuwe beleid van dit akkoord niet te monitoren zullen zijn.

Tegenstellingen van voor de verkiezingen tussen D66, GroenLinks, VVD en SP zijn niet nader uitgewerkt in het collegeprogramma en worden vooruitgeschoven.

Zo lijkt D66 alleen met de ‘happy few’ in de stad te willen excelleren, investeert in het onderwijs maar vergeet het tegen gaan van segregatie en de huisvesting van bijvoorbeeld de Utrechtse School te regelen. En maakt een nieuwe centrale bibliotheek onmogelijk door te bezuinigen op hun subsidie.

Accepteert GroenLinks dat hun coalitiegenoot de VVD gewoon in Den Haag kan blijven pleiten voor de verbreding van de A27, begint de afbrokkeling van het armoedebeleid door 1 miljoen te bezuinigingen, zogenaamd op de apparaatskosten en staat een forse bezuiniging op de budgetten voor bewoners toe.

De VVD ziet ineens het licht van de stadsboulevards van GroenLinks, vergeet de EU normen voor luchtkwaliteit en de gevolgen voor de volksgezondheid en lacht in het vuistje omdat er flink mag worden bezuinigd op subsidies.

En de SP is ineens heel heel stil als het gaat om het in stand houden van de kernvoorraad sociale huurwoningen, de verbreding van de A27, de bewoners van Utrecht Zuid die alsmaar moesten oppassen voor de PvdA maar nu rechts met de SP worden ingehaald. Afgekocht met een fonds van 4 miljoen voor het opvangen van eventuele knelpunten in de zorg.

Leest u de volledige inbreng van de PvdA die is bijgevoegd: Spreektekst debat coalitieakkoord 8 mei 2014 def

Om onze constructieve oppositie te tonen heeft de PvdA twee moties – waaronder het verzoek aan het college om de sociaal beheerders (waar nodig) – aangehouden tot de bespreking van de VoorJaarsNota in juni.

De PvdA ziet in dit akkoord op hoofdlijnen volop mogelijkheden voor vele nieuwe akkoorden die er in deze gemeenteraad zullen moeten worden gesloten om Utrecht de sociale en creatieve stad te laten blijven. Een stad waar iedereen meetelt en waar we niet alleen uitgaan van de happy few van D66 en VVD maar ook omkijken naar de inwoners die niet zo snel mee kunnen komen en die meer zorg en aandacht nodig hebben. Wellicht dat we daar GroenLinks en SP dan wel aan onze zijde zullen vinden.

Wij zullen constructief onze steun verlenen aan voorstellen waar het sociale karakter van Utrecht en haar inwoners mee gediend is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gilbert Isabella, bereikbaar via fractiebureau PvdA Utrecht (030-2861121).