12 november 2015

Einddebat Programmabegroting 2016 PvdA

Eerlijk delen; meer kansen

Sint Maarten werd in de 4e eeuw geboren in Hongarije. Hij diende als militair in het Romeinse leger toen hij op een koude dag, bij de stadspoort van Amiens zijn rode soldatenmantel deelde met een arme ongeklede bedelaar. In een droom nadien, zag hij dat hij zijn halve mantel met Jezus had gedeeld. Hij verliet het leger en werd later bisschop van Tours.

Hij werd de schutspatroon van de stad Utrecht. De Utrechtse stadsvlag en het stadswapen herinneren met de helften rood en wit aan de halve rode mantel en aan het witte onderkleed van Sint Maarten. Tot op de dag van vandaag (of eigenlijk gisteren, want toen vierden we 11 november) herinneren deze rood-witte helften ons aan zijn daad van barmhartigheid.

Eerlijk delen, goed werk, bestaanszekerheid, verbinding en verheffing zijn waarden zijn waar wij PvdA’ers voor strijden. Een soldaat, een Hongaarse vreemdeling die zijn mantel deelt met iemand die ontheemd en in nood is, de maatschappelijke ladder beklimt en bisschop wordt. Zo iemand kan eeuwen later dan ook op onze sympathie rekenen. Maar tijden veranderen. We dragen geen mantel meer maar een jas, we wonen niet in een Romeins castellum, maar in een appartementje en het paard van Sint Maarten is een fiets geworden. En helaas, er staan mensen te demonstreren tegen de komst van vreemdelingen naar ons land.

De verschillen in het Utrecht van nu zijn groot op het gebied van werkgelegenheid, wonen, gezondheid, leefomgeving en participatie. De plek waar iemand woont, zou geen effect moeten hebben op kansen en ontwikkelingen. Helaas is de werkelijkheid anders. Het heeft wel degelijk effect op de leeftijdsverwachting, de kansen op een baan en hoe veilig je omgeving is. Het dichten van de kloof tussen arm en rijk, hoog en laag opgeleid, gezond en zorgbehoevend is een belangrijke opgave voor de stad Utrecht. De PvdA gaat de strijd aan met deze ongelijkheid. De ongelijkheid in inkomen, de ongelijkheid als gevolg van discriminatie, de ongelijkheid in gezondheid, de ongelijkheid in kennis. De noodzaak om ongelijkheid te bestrijden is nog altijd onverminderd groot. Het aantal personen met wie Sint Maarten vandaag de dag zijn mantel zou moeten delen is in de crisisjaren met 40% gestegen. De PvdA presenteert daarom plannen tegen de sociale ongelijkheid en een tegenbegroting 2016. Deze gaan over wijkaanpak, werk, gezondheid en samen leven.

 

1. WIJKAANPAK
Van een wijkaanpak is bij dit college geen sprake meer. De PvdA vindt een wijkaanpak belangrijk om de tweedeling in de samenleving tegen te gaan.
Succesvolle aanpak van schone straten maken veilige wijken willen we ook inzetten op andere plekken.

1.1 Maatwerk per wijk
In de ogen van de PvdA betekent maatwerk per wijk rekening houden met de verschillen. In de ene wijk wonen nu eenmaal meer ouderen, mensen die zorg nodig hebben of kinderen met een onderwijsachterstand. Die verschillen zouden terug te vinden moeten zijn in de verdeling van de middelen.
Zo zien we in de wijkmonitor dat het percentage schoolverlaters, het aantal mensen met een bijstandsuitkering en de instroom in de schuldhulpverlening, enorm verschillen per wijk. Daarom wil de PvdA een Taskforce Overvecht instellen om op korte termijn ideeën te genereren over achterblijvende ontwikkelingen en aanbevelingen te doen. Dit in overleg met bewoners en organisaties uit de wijk. Deze werkwijze kan als pilot dienen voor andere achterstandswijken.

1.2 Cultuureducatie UCK
Vanaf 2017 heeft UCK structureel 3 ton nodig om haar activiteiten van de Cultuurcampus overeind te houden. In belang van behoud en versterking van cultuur in de wijk is het verstandig hier voor de komende jaren duidelijkheid over te geven. In onze TEGENBEGROTING halen we 3 ton uit €3,6 miljoen culturele voorziening Leidsche Rijn centrum.
Daarnaast staat in die tegenbegroting dat we niet alle exploitatietekorten nu al voor het hele volgende jaar willen dekken van TivoliVredenburg. We komen er nog over te spreken met een nieuwe wethouder Cultuur.

 

2. WERKGELEGENHEID
Meer werk in Utrecht en meer Utrechters aan het werk zijn noodzakelijke doelstellingen in de begroting. Het is ook noodzakelijk om iets meer dan nu in de buurt te komen van het voornemen van dit college om het laagste werkloosheidspercentage van Nederland te hebben. De PvdA wil dat de gemeente veel meer nog dan nu, zelf het goede voorbeeld geeft in het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het realiseren van beschutte werkplekken voor arbeidsgehandicapten is daar één voorbeeld van. Hiervoor krijgt Utrecht geld van het Rijk, maar het college investeert dit verkeerd. Nu is er nóg meer Rijksgeld beschikbaar en hopen we dat het college tot inkeer komt. Want mensen die werken verdienen op z’n minst minimumloon.

De gemeente zou een actieve financiële en organisatorische rol in het Ondernemersfonds moeten vervullen om onder andere meer werkgelegenheid creëren. Graag de toezegging van het college om de raad jaarlijks over haar inzet en resultaten per trekkingsgebied bij de verantwoording te informeren.

De PvdA wil de zorgelijke daling van het aantal leerwerktrajecten en stages terugdringen. Onze suggestie voor een leerwerkmakelaar die actief bij werkgevers leerwerktrajecten aanjaagt wordt door de wethouder meegenomen naar het MBO.
Is het college bereid de rol van de jobhunter uit te breiden naar een aanjagende functie voor meer stage- en leerwerkplekken?

In het nieuwe armoedebeleid wordt een deel van de mantel van Sint Maarten door de shredder gedaan, in een hippe start-up met 3D-printer en lasercut opnieuw gefabriceerd. Het kledingstuk wat eruit komt is onherkenbaar en niet meer warm genoeg voor koude winters. Dit geldt voor de organisatie Dress for Success: een prachtig particulier initiatief dat met weinig geld 300 personen (onder wie zo’n 100 bijstandsgerechtigden) van nette kleding voorziet voor een sollicitatiegesprek. We zien graag dat mensen weer met een hele mantel kunnen solliciteren.

2.1 Jeugdloonvrije gemeente
Al enkele tijd voert FNV Jong onder de naam ‘Young and United’ actie tegen het jeugdloon. Dit is in sommige gevallen de helft van het volwassen minimumloon. Pas op hun 23ste krijgen jongeren het normale minimumloon. Die grens is onlogisch. De PvdA wil dat het uitgangspunt ‘gelijk loon voor gelijk werk’ geldt.

 

3.0 GEZONDHEID, WELZIJN EN ZORG
Gezondheid en levensverwachting zijn ongelijk verdeeld over de wijken in Utrecht. In buurten met achterstanden is de levensverwachting soms 12 jaar korter dan in welvarende wijken. Na het bericht “Overvecht is ongezondste wijk van Nederland” zijn we met de PvdA-fractie in Overvecht in gesprek gegaan met artsen, fysio’s, welzijnsmedewerkers, buurtteammedewerkers en bewoners. Ongezond leven is in veel gevallen geen bewuste keuze. Een lagere sociaaleconomische positie zorgt er soms voor dat gezond gedrag niet vanzelfsprekend is.
Als we verder inzoomen op de gegevens dan zien we dat er een verband is tussen inkomen en gezondheid. Zo zien we bijvoorbeeld dat in Overvecht en Kanaleneiland de meeste kinderen wonen in huishoudens met een sociaal minimum. In dezelfde wijken zien we dat de instroom van ouders in de schuldhulpverlening hoger is, het aantal kinderen met overgewicht groter is en minder kinderen lid zijn van een sportvereniging. Het is mogelijk om met gerichte interventies de problemen aan te pakken. Het is daarbij zoals eerder aangeven belangrijk dat wordt gekeken naar de problematiek bij de verdeling van budgetten. En daarnaast willen we de capaciteit en deskundigheid van de buurtteams over schulden verbeteren.

Besluit:
• € 1,00 mln. uit het Decentralisatiefonds in te zetten voor het versterken van de capaciteit en deskundigheid van buurtteams ten aanzien van de schuldenproblematiek;
Draagt het college op:
• Bij de Voorjaarsnota 2016 inzicht te bieden in de wijze waarop deze versterking vorm krijgt, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de schuldenproblematiek per buurtteam

3.2 Klanttevredenheid
Dit college boekt al €2 miljoen terug op de individuele hulpmiddelen van het lopende jaar, terwijl er veel klachten zijn. Er komen steeds meer signalen naar buiten die duiden op willekeur en niet ruimhartig toekennen. Nog erger, er is zelfs geen kwaliteitsinstrument voor het zogenaamde WMO-loket, waar men veelal paarse krokodillen lijkt te verstrekken. Het zou goed zijn om mensen die ‘klant’ zijn bij het WMO-loket eens te vragen wat ze ervan vinden.

3.3 Kinderombudsman en ouderplatform
Bij sommige families is de vrees voor het begrip ‘jeugdzorg’ groot. Behalve dat men bang is voor uithuisplaatsing, is er te weinig begeleiding bij klachten over de jeugdhulp. Daarom wil de PvdA een kinderombudsman waar iedereen die niet tevreden is over jeugdhulp terecht kan. Kinderen, jongeren, ouders en professionals. De kinderombudsman is onafhankelijk, onpartijdig en behandelt klachten over jeugdhulp.

Ouderplatform: Juist met alle veranderingen in passend onderwijs en zorg voor de jeugd en de terugtrekkende cliëntenraden missen wij in Utrecht een duidelijk platform waar ouders met vragen en klachten terechtkunnen.

3.4 Zwemmen
Het belang van zwemmen is tot ons grote verdriet recent weer bevestigd. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt in de eerste plaats bij de ouders. Veel ouders nemen deze verantwoordelijkheid. Voor kinderen van ouders die het geld er niet voor hebben moet een vangnet zijn. Het schoolzwemmen biedt deze kinderen de kans ook met een zwemdiploma de school te verlaten. Het college onderschrijft dit doel, maar controleert hier niet op en dat vinden wij niet juist.

3.5 Toegankelijk OV
De bussen in onze stad zijn slecht toegankelijk voor mensen met een beperking. De Wet gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten is ook in het OV van toepassing dus dit betekent dat alle bushaltes toegankelijk moeten zijn voor iedereen die hiervan gebruik wil maken. In Utrecht is 54% dat niet. De gemeente daar zelf verantwoordelijk voor. Graag de toezegging om bij de Voorjaarsnota 2016 een plan te maken waarmee deze overtreding wordt opgelost.

 

4.0 SAMEN LEVEN
De televisiebeelden van vluchtelingen en van extremisten die hun komst naar Nederland tegen willen houden, roepen emoties op. Het delen van ruimte in onze stad met vluchtelingen is voor de PvdA een vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd moeten we niet de fouten maken die decennia geleden zijn gemaakt toen groepen mensen in onze samenleving kwamen. Om sociale ongelijkheid van deze nieuwe groepen te voorkomen is het nodig om ze op goede plekken in de stad huisvesting, onderwijs, zorg en werk te bieden. Dit mag niet alleen maar ten koste gaan van de meest kwetsbare groepen in de stad. Als je zelf al geen mantel hebt, dan kun je hem ook niet delen. Dat is niet goed voor de stad en niet goed voor het draagvlak om mensen een veilige plaats te geven. Daar spreken we komende weken graag over door. De integratie moet snel starten en de gelden voor bed, bad en brood van het Rijk moeten worden uitgegeven waarvoor ze bedoeld zijn.

De PvdA wil ervoor zorgen dat we alle Sint Maartens in de stad, die eerlijk willen delen, niet de stad uitjagen. Eerlijk delen zorgt voor meer kansen op vooruitgang voor iedereen.

 

Tegenbegroting PvdA Utrecht 2016