12 april 2017

Hoogste tijd voor een Kinderombudsman in Utrecht

Vanaf 2018 worden het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en de Kindertelefoon niet langer centraal gefinancierd. De bedoeling is dat alle gemeentes dit afzonderlijk gaan doen, dus ook Utrecht.

De PvdA is van mening dat het van groot belang is dat het bestaan van vertrouwenspersonen gecontinueerd wordt, zodat kinderen altijd op een toegankelijke manier bij een voor hen bekende instantie terecht kunnen.

Wij pleiten bovendien al lang voor het aanstellen van een lokale kinderombudsman/vrouw in Utrecht. Een lokale ombudsman heeft als voordeel dat het laagdrempelig en toegankelijker is en er veel beter in kaart wordt gebracht wat de specifieke problemen en situaties in de verschillende wijken van en voor kinderen zijn. Bovendien kent een lokale ombudsman de Utrechtse organisaties, netwerken en wegen zodat er meer bereikt kan worden.

Daarom stel ik donderdag 13 april deze vragen aan het college:

  1. Neemt het college reeds maatregelen om de wettelijke verplichtingen op het gebied van vertrouwenspersonen voor kinderen en jeugd zelf te regelen zodat dit vanaf 1 januari 2018 gecontinueerd wordt? Zo ja, welke maatregelen, op welke manier en uit welk budget wordt dit bekostigd? Zo nee, is het college van plan om dit op heel korte termijn ter hand te nemen? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om een lokale kinderombudsman/vrouw aan te stellen? Zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren? Zo nee, waarom niet?