21 mei 2019

Jeugdafdelingen Utrechtse voetbalclubs staan onder druk

Tijdens het vragenuur van 4 april jongstleden vroegen de fracties van de PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, en GroenLinks aandacht voor het stoppen van de jeugdafdeling van voetbalvereniging Faja Lobi KDS.  In de beantwoording gaf de wethouder sport daarbij aan dat ook andere verenigingen onder druk staan. Tijd dus om dit grondig uit te zoeken en daarom stelt Lau Bosse, samen met de andere fracties vragen aan het college.

Voetbalclubs zorgen voor sociale samenhang in de wijk

De PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en het CDA zijn van mening dat deze voetbalverenigingen (en zeker de jeugdafdelingen) van grote waarde zijn in de wijk  en zorgen voor sociale cohesie.  Ook vinden zij het zorgwekkend dat juist in onze groeiende stad,  waar er vraag is naar meer mogelijkheden om te voetballen, het aanbod mogelijkerwijs afneemt. Om ontwikkelingen als bij Faja Lobi KDS te voorkomen, stellen ze daarom de volgende vragen:

Schriftelijke vragen

 1. Kan het college aangeven welke andere (jeugdafdelingen van) voetbalverenigingen onder druk staan, en wat er op – op hoofdlijnen – speelt bij deze clubs?
 2. Welke ondersteuningsmogelijkheden ziet het college voor het behoud en de ontwikkeling van deze voetbalverenigingen?
  1. Kan het college aangeven welke acties er tot nu toe ingezet zijn om deze clubs te ondersteunen? Ziet het college nog andere mogelijkheden om te ondersteunen?
  2. Welke rol speelt Sport Utrecht daarbij? En zijn er nog andere partijen zoals de KNVB (nauw) betrokken?
  3. Is het mogelijk dat clubs waar het goed gaat (nog) meer hulp bieden aan clubs die te maken hebben met organisatorische problemen?
 3. In hoeverre heeft de gemeente zicht op wanneer verenigingen mogelijk in de problemen komen, welke onderliggende problemen hieraan ten grondslag liggen en welke ondersteuningsbehoefte op dat moment speelt? Wanneer en hoe wordt verdere ondersteuning bepaald?
 4. Is er bij de gemeente zicht op het aantal vrijwilligers dat bij clubs actief is en welke ontwikkeling hier in is? De fracties krijgen bij bezoek aan sportclubs vaak te horen dat het steeds moeilijker is om mensen te motiveren om als vrijwilliger actief te zijn. Welke ondersteuning kan de gemeente hier bieden aan sportverenigingen?
 5. Wat is de huidige stand van zaken rondom de jeugdafdeling van Faja Lobi KDS? Kunnen jeugdleden van Faja Lobi KDS komend jaar nog voetballen in de wijk? Zo nee, welke afspraken worden er met omliggende clubs gemaakt?
 6. Speelt het probleem van clubs die onder druk staan in combinatie met voldoende/stijgende vraag in de stad, ook bij andere sporten dan voetbal? Zo ja, waar en hoe acteert de gemeente en/of Sport Utrecht hierin?