2 juli 2020

Kom uit de crisis door in mensen te investeren

Woensdag vergaderde de raadscommissie over de Kaderbrief, waarin de gevolgen van de Coronacrisis en de koers van de stad voor de aankomende periode wordt geschetst. Voor de PvdA is het van het grootste belang dat er juist nu geïnvesteerd wordt in bestaanszekerheid, armoedebestrijding, het tegengaan van ongelijkheid en het bevorderen van gelijke kansen. 

Toenemende tweedeling 

Afgelopen tijd hadden we te maken met een ongekende gezondheidscrisis. De stad gaat nu stap voor stap weer van het slot. Het naderende einde van de gezondheidscrisis kan echter het begin worden van een diepe economische crisis.  

Het is te zien in de impact die het college schetst: de klap voor Nederland, de regio Utrecht en de stad zal groot worden. Dit gaat de al bestaande verschillen tussen wijken vergroten, zet de kansengelijkheid verder onder druk en zal zorgen voor toenemende tweedeling. 

Wat de PvdA betreft heeft het op peil houden van de bestaanszekerheid van Utrechters prioriteit. Dit vraagt grootschalige investeringen, diepe zakken, om te zorgen voor dat niemand door het ijs zakt. Vorige week presenteerden wij ons plan ‘Utrecht na corona’ waar wij onze voorstellen hiervoor doen. 

Investeer in mensen 

Rick van der Zweth: “Helaas maakt het college heel andere keuzes. Zij halen investeringen naar voren in onder andere vergroening, openbare ruimte en infrastructuur. Dan kies je voor het investeren in stenen, niet in mensen. Belangrijke projecten, maar waarom moet dat versneld gebeuren? Waarom kiest het college ervoor hier miljoenen voor uit te trekken die juist voor armoedebestrijding, onderwijs en zorg zo hard nodig gaan zijn? 

Het college kiest daarmee voor een soort “trickle down” strategie: investeren in grote projecten, dan komt het vanzelf bij de gewone Utrechter terecht. Zo werkt het echter niet. Rick: “Wij moeten juist direct investeren in mensen: goede armoederegelingen, publieke banen zodat mensen aan het werk kunnen, het aantrekken van werkgelegenheid waar mensen direct aan de slag kunnen en extra begeleidingen om onderwijsachterstanden tegen te gaan”. 

De Kaderbrief staat vol over ‘gelijke kansen’ en omkijken naar de ‘meest kwetsbaren’. De maatregelen over werk, onderwijs, zorg lijken echter bestaand beleid. “Inzetten op”, “aandacht hebben voor”, is allemaal prachtig maar levert Utrechters geen steun op. De PvdA wil graag meer concrete maatregelen, gericht op bestaanszekerheid voor alle Utrechters en armoedebestrijding. 

Rick: “Tevreden zijn wij wel dat het hele financiële instrumentarium wordt benut. Niet terugvallen in de aloude reflex van bezuinigingen, wat essentiële publieke voorzieningen die al onder druk staan extra schade zou aanbrengen, maar kijken naar mogelijkheden om meer risico te nemen, in te teren op het weerstandsvermogen en een stevige lobby in te zetten bij het Rijk”. 

Toenemende armoede 

Voor de coronacrisis leefden al veel Utrechters in armoede. Door corona stijgt het aantal bijstandsaanvragen explosief, net als het aantal mensen met problematische schulden en zien we de rij voor de voedselbank toenemen. Het is prioriteit de bestaanszekerheid van deze groep op peil te houden zodat zij kunnen rondkomen. 

Rick: “Utrechters die al in armoede leefden, krijgen het nog zwaarder. Crisismaatregelen gaan worden afgebouwd. Wat de PvdA betreft verlengen we succesvolle crisismaatregelen zoals de soepele kostendelersnorm, geven we eenmalig de mogelijkheid U-pasbudget over het jaar mee te nemen, gaan we grootschalig problematische schulden saneren en trekken we fors budget uit om écht te investeren in mensen door het creëren van basisbanen. We moeten ervoor zorgen dat niemand door het ijs zakt!” 

Jeugd in de problemen 

Jongeren (18-27jr) worden flink geraakt door de corona crisis: velen verloren hun baan, lopen studievertraging op en hebben hoge woonlasten. Investeer in de Utrechtse jeugd. Raadslid Ilse Raaijmakers vindt dat het college moet komen met een gecoördineerde aanpak voor de jeugd waarin jongerenwerk, veiligheid, arbeidsmarkt en jeugdzorg samen komen. Ilse:  Maak 1 website/app voor het Utrechtse zomerprogramma voor jongeren. Er worden nu allerlei activiteiten in wijken opgezet en initiatieven voor zomerscholen.  Investeer net als Amsterdam extra in het MBO om coronaschade te beperken/herstellen. Gebruik het geld voor het creëren van extra stages, nabootsen van (leer)bedrijven, inspelen op veranderende economie en arbeidsmarkt en inhalen van achterstanden. Zij dringt daarnaast aan op een masterplan om onderwijsachterstanden aan te pakken. 

Kwetsbare groepen 

De coronacrisis raakt de kwetsbaarste Utrechters het hardst zoals ouderen, dak- en thuislozen, mensen met GGZ-problematiek of laaggeletterden. Utrecht kan een belangrijke rol spelen bij het verder voorkomen van problemen door juist deze groepen adequaat te ondersteunen. Het bestrijden van gezondheidsverschillen moet nu meer dan ooit onze aandacht hebben. 

Ilse: “Er moet meer met de hele stad geanticipeerd worden op het boeggolfeffect van de (complexe) zorg. Door bijvoorbeeld actief te communiceren over mogelijke problemen via o.a. buurthuizen, bibliotheken, supermarkten en scholen. We moeten een plan van aanpak ontwikkelen hoe we op complexe zorgvragen gaan anticiperen.” 

Slotdebat 

Over twee weken vindt in de raad het slotdebat over de Kaderbrief plaats.  Wij zullen daar verschillende moties indienen.