14 september 2017

Lachgas is niet om te lachen

Ik ken twee slachtoffers die onlangs na het gebruik van lachgas in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Ik wil jongeren wijzen op de nadelige effecten van lachgas op de gezondheid. Met mijn motie wil ik dat wethouder Victor Everhardt snel met een plan komt om de gevaren van lachgas in kaart te brengen en actie gaat ondernemen.

Dit is de inhoud van mijn motie:

Constaterende dat:

 • Diverse onderzoeken* aantonen dat het (excessief) gebruik van lachgas leidt tot gezondheidsproblemen;
 • Het gebruik van lachgas de laatste jaren gestegen is;
 • Bij gebruik van veel grotere hoeveelheden en/of met een veel grotere regelmaat (bijvoorbeeld wekelijks enkele tientallen ballonnen) er neurologische en hematologische effecten op kunnen treden door vitamine B12 deficiëntie veroorzaakt door lachgas.
 • De eerste slachtoffers van excessief gebruik van lachgas in het ziekenhuis opgenomen zijn;
 • Er jongeren zijn die lachgas gebruiken terwijl zij een auto besturen;
 • In sommige wijken veel overlast van lachgas gebruikende jongeren is;
 • In sommige wijken de lachgas patronen met grote hoeveelheden op de grond liggen waardoor er verloedering in de wijk ontstaat;
 • Er op dit moment geen handhavingsmiddelen zijn om gebruik van lachgas aan te kunnen pakken.

Overwegende dat:

 • Gebruik van lachgas gezondheidsrisico’s zoals zuurstofgebrek met zich meebrengt;
 • Dat lachgas makkelijk verkrijgbaar is en vaak wordt aangeboden voor gebruik op andere wijze dan waar het product officieel voor bedoeld is;
 • Deelname aan het verkeer na inname van lachgas zeer gevaarlijk is;

Draagt het college op om:

 • In het kader van Volksgezondheid te onderzoeken op welke manier er voorlichting gegeven kan worden aan jongeren over het gebruik van lachgas;
 • De samenwerkingspartners te verzoeken meer onderzoek te verrichten naar lachgas;
 • Te onderzoeken of en welke lokale handhavingsmiddelen er nodig zijn om het gebruik van lachgas in het verkeer aan te pakken;
 • De uitkomsten van het onderzoek en daaraan gekoppeld maatregelen aan de raad te doen toekomen.

* https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/lachgas/basisinfo-over-lachgas/risicos/

https://www.nvwa.nl/documenten/communicatie/inspectieresultaten/consument/2016m/rapport-rivm-%E2%80%93-beoordeling-gezondheidsrisico%E2%80%99s-lachgas-n2o