21 september 2018

Maidenspeech Hester Assen: Elk kind heeft recht op goed onderwijs

Tijdens de raadsvergadering van 20 september jl. hield Hester Assen haar maidenspeech. Jammer genoeg niet op de gedroomde locatie nu de gemeenteraad door de renovatie van het stadhuis tijdelijk op de Varrolaan zetelt.

Stadhuis

Hester Assen: ” Qua locatie had ik me mijn maidenspeech anders voorgesteld. Want dat stadhuis, waar ik vroeger als kind al kwam om te kijken hoe mijn moeder daar huwelijken sloot, doet me toch iets meer dan deze plek. En ook het onderwerp, namelijk het proces rondom de huisvesting van Al Arqam, is niet het gedroomde. Maar, het onderliggende thema, onderwijs, is dat zeker wel!”.

Goed onderwijs voor elk kind

Hester Assen benadrukt dat goed onderwijs voor ieder kind ontzettend belangrijk is. “Als ik ergens dankbaar voor ben is het voor het uitstekende onderwijs dat ik hier in Utrecht heb genoten op de Ludgerschool in Zuilen. Goed onderwijs, voor ieder kind, in elke buurt, dat kansen biedt om talenten te ontwikkelen waarvan je als kind zelf nog niet eens doorhebt dat je ze bezit. Dat kansen biedt om al je dromen na te jagen, ongeacht opleiding of het gebrek aan opleiding die je ouders hebben kunnen krijgen. Ongeacht hun inkomen en mondigheid”. Dit, zo stelde Hester, is iets waarover u mijn in deze raad nog vaak zult horen praten.

Goede verstandhouding in de raad

Hester memoreerde vervolgens dat de goede verstandhouding in de Utrechtse gemeenteraad haar direct na haar installatie ook persoonlijk duidelijk werd. Hester heeft een heel verdrietige tijd door gemaakt. Haar moeder overleed niet lang na haar installatie. De vele hartelijke en lieve blijken van medeleven van collega raadsleden hebben haar erg veel goed gedaan.

Debat

Vervolgens ging Assen in op het inhoudelijke onderwerp en diende zij een motie in waarin  het college de opdracht krijgt om de mogelijkheden te onderzoeken om de deadline voor de aanwijzing van een locatie voor nieuwe scholen te vervroegen. Die datum is nu vastgesteld op 1 augustus. Dit is maar enkele weken voordat het nieuwe schooljaar begint. En dat is veel te laat. Het leidt tot onzekerheid bij leerlingen, ouders en scholen. De motie werd mede ondertekend door veel andere partijen en kan daarmee rekenen op een ruime meerderheid. Het debat kon afgelopen donderdag door tijdsgebrek echter niet afgerond worden en wordt volgende week hervat.


De volledige speech:

“Voorzitter. Qua locatie had ik me mijn maidenspeech anders voorgesteld, want dat stadhuis waar ik vroeger als kind al eens kwam om te kijken hoe mijn moeder daar huwelijken sloot doet me toch net meer dan deze plek. Maar zoals Ine vorige week zei: zelfs dit went.
Qua onderwerp is de aanleiding, namelijk het proces rondom de huisvesting van Al Arqam, ook niet het gedroomde, maar onderwijs is dat wel. Als ik ergens dankbaar voor ben is het voor het uitstekende onderwijs dat ik hier in Utrecht heb genoten, op de Ludgerschool in Zuilen, en daarna, al was het een cultuurshock, op het Christelijk Gym, toen nog naast het Ledig Erf. Een cultuurshock omdat hier Oilily-sjaaltjes klederdracht leken en ik ineens naar mijn hoofd kreeg dat ik plat Utrechts praatte. Maar door die Ludgerschool, mijn basisschool, weet ik: een buurtschool, waar je heen loopt, na school speelt met klasgenootjes, waar kinderen met diverse achtergronden samen naar school gaan en waar die verschillende achtergrond helemaal geen rol speelt, dat is wat mij betreft de ideale basisschool. Voor dit raadsdebat is dat niet zo relevant, want de vrijheid van onderwijs die via Artikel 23 geborgd is, biedt meer mogelijkheden dan voor dit ideaal van mij.
Goed onderwijs, voor ieder kind, in elke buurt, dat kansen biedt om talenten te ontwikkelen waarvan je als kind zelf nog niet eens doorhebt dat je ze hebt, dat kansen biedt om al je dromen na te jagen, ongeacht de opleiding of het gebrek aan opleiding die je ouders hebben kunnen krijgen, ongeacht hun inkomen en mondigheid, dat gaat nog vaker iets zijn waar u me hier over hoort praten. Het is niet voor niets dat ik de korting op het onderwijsachterstandenbeleid in Utrecht onverteerbaar vind. Want we kunnen er als stad nog zo goed voor staan en in zoveel rijtjes bovenaan prijken, nog veel te veel kinderen in onze stad krijgen die kansen om hun dromen na te jagen niet.
En gelijke kansen, niet geheel vreemd gezien de partij die ik vertegenwoordig, niet geheel vreemd als u wist hoe hard die moeder van mij daar in het onderwijs voor streed, is voor mij nogal belangrijk.
Nu ik mijn moeder toch al twee keer genoemd heb, ik wil iedereen hier enorm bedanken voor de steun rondom haar overlijden. Ik wist al dat de verhoudingen in de Utrechtse gemeenteraad goed bekend stonden, maar dat heb ik ook echt zo ervaren en dat vind ik heel bijzonder. Dank daarvoor.
Dan nu echt de brief.
Dank voor de brief waarin nog meer informatie wordt gedeeld over de wijze waarop het proces is verlopen.
Voor de zomer waren we als partijen nav de situatie van Al Arqam en de Klimroos eensgezind dat we het proces na de zomer serieus moesten evalueren en hier lessen uit moesten trekken om herhaling in de toekomst te voorkomen. Dat laatste is voor ons als PvdA cruciaal: voor schoolbesturen, scholen, ouders en vooral voor kinderen mag het nooit meer voorkomen dat een besluit als dit vlak voor de zomervakantie wordt genomen. Elk kind moet voor de overgang naar een volgend schooljaar of voor de start van de basisschool zeker kunnen zijn van duidelijkheid over zijn of haar nieuwe school of klas, juf of meester en klasgenootjes en rustig op vakantie kunnen. Dit alles is als kind namelijk al spannend genoeg.
De huidig wethouder heeft zo kort naar haar aantreden haar best gedaan om tot een oplossing te komen maar de periode sinds november 2017 verdient allesbehalve een schoonheidsprijs, zowel richting Al Arqam en het SIOU (Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht) als richting de Klimroos.  en we vinden dat we hier als raad maar dat zeker ook het College hier stevig lering uit moet trekken,
In december was na de uitspraak van het ministerie duidelijk dat geschikte huisvesting voor Al Arqam gevonden moest worden, en toen die er in juni huns inziens nog niet was zagen zij zich genoodzaakt de rechter een uitspraak te laten doen.
In de zoektocht naar geschikte huisvesting is door het college eerder gesproken met SPO (bestuur openbare scholen Utrecht) over de Klimroos als locatie en na dat gesprek, waarin SPO hun bezwaren daartegen kenbaar maakte, is aangegeven dat zij niet langer in beeld waren als locatie.
Mbt het leerlingenaantal. Voor de zomer gaf het SIOU een schatting van het leerlingenaantal waarmee zij zouden starten, wat in juli varieerde van 200-300, nu blijken er 86 leerlingen gestart te zijn. Wij kunnen ons er veel bij voorstellen dat dit te maken heeft met de onduidelijkheid en onzekerheid over de locatie. Toch is het verschil tussen de prognose en het reële aantal wel erg groot. Heeft dit betekenis voor het aantal lokalen dat aan het SIOU beschikbaar is gesteld? Hoeveel kinderen zitten er nu in iedere klas?
En, is er nog een les te trekken voor de toekomst als het gaat om hoe leidend de schatting van het aantal leerlingen is bij het toewijzen van een locatie en klaslokalen?
Wat we als PvdA in de brief missen, is hoe het nu in de praktijk gaat. SPO had eerder aangegeven dat ivm de ingang en het schoolplein de locatie zich niet leende om twee scholen in te huisvesten; dit hadden zij eerder ervaren met een andere school. Sommige ouders waren bang voor onrust, oa op het schoolplein en er was zorg over een overloop effect van leerlingen van de Klimroos naar Al Arqam. Kan de wethouder hier meer over zeggen?
Mbt de verkende opties. Bij ons als PvdA bestonden begin juli twijfels of wel voldoende opties verkend waren in zowel Vleuten-de Meern als Leidsche Rijn. We vroegen ons af of er niet betere alternatieven waren dan de Klimroos; we hebben daarom zelf nog een ronde gedaan door deze twee wijken met een aantal andere raadsleden. Daarna bleek echter dat deze en andere alternatieven wel degelijk verkend waren en dat er goede redenen waren waarom uiteindelijk toch voor de Klimroos was gekozen. Hoewel wij nog steeds van mening zijn en waren dat het proces ook richting de Klimroos nooit zo had moeten lopen, begrepen wij uiteindelijk wel waarom toch voor de Klimroos was gekozen. De voorzieningenrechter bevestigde dat deze in de zomer.
Mbt de termijnen. Wij vinden het als PvdA vreemd, onwenselijk en onverstandig dat vanuit het ministerie een deadline van 1 augustus geldt voor het toewijzen van een schoollocatie aan een nieuwe school die mag starten. Met deze deadline is het zelfs nog mogelijk dat een definitief besluit in de zomervakantie valt en dat is voor schoolbesturen en leraren eigenlijk onwerkbaar en voor ouders en leerlingen absoluut niet wenselijk. We zijn blij dat de wethouder hierover in gesprek gaat met het ministerie, maar zoals in de brief staat vraagt vervroeging van deze deadline om een wetswijziging. Nu hebben wij als PvdA contact met onze landelijke TK-fractie hierover en wij roepen alle andere landelijke partijen  op hetzelfde te doen zodat we deze situatie niet alleen voor Utrecht maar ook voor de rest van het land kunnen voorkomen.
Zo lang dit echter niet landelijk geregeld is, willen wij herhaling van de situatie zoals afgelopen zomer in ieder geval in Utrecht voorkomen, daarom dienen wij een motie in die de deadline voor toekenning van een locatie aan een nieuw te vestigen school, als dit middels het Plan van Scholen door het miniserie bekrachtigd is, te vervroegen van 1 augustus naar 1 mei vooraf aan het schooljaar dat dat start in augustus/september.
Tot slot. Deze hele situatie heeft voor veel onrust gezorgd bij zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuursleden en andere betrokken van de kant van SPO en de Klimroos en het SIOU en Al Arqam. Die onrust had veel oorzaken; om te beginnen het hele proces, de lange onduidelijkheid en soms gebrekkige communicatie vanuit de gemeente met gang naar rechters tot gevolg; hoe sommige media hiervan verslag deden hielp niet, en ditzelfde gold soms voor de manier waarop wij ons als raadsleden mengden of uitten over dit proces. Paniek werd aangewakkerd en soms leek het niet meer te gaan om het feit dat huisvesting gezocht moest worden voor een school, maar ging het meer om het feit dat het om Islamitisch onderwijs ging. Als PvdA zijn wij er voorstander van dat ieder kind naar school gaat dichtbij huis in de eigen buurt, en dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar zo op school ontmoeten. De opzet van Al Arqam is anders, maar wat ons betreft was dat nu niet relevant. Er was immers een besluit genomen dat Al Arqam mocht starten en geschikt huisvesting gevonden moest worden. Hoe ideaal basisonderwijs er volgens ons uitziet, willen wij graag toelichten maar kon ons inziens geen rol spelen bij de vraag wat de beste locatie voor Al Arqam zou zijn. Ook was en is onze inschatting dat wanneer we als politieke partijen continu de wenselijkheid van islamitisch onderwijs zouden koppelen aan het feit dat er huisvesting moest komen, alleen maar tot meer verhitting va het debat en daarmee tot onrust zou leiden, wat geen leerlingen van de Klimroos of Al Arqam goed zou doen. Wellicht dat we als gemeenteraad ook nog op ons eigen aandeel in de onrust kunnen reflecteren.”