2 oktober 2014

PvdA: college vergeet bij participatiewet meest kwetsbaren

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Participatiewet in werking. Taken rondom werk en inkomen worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij moeten ook de afspraken uit het sociaal akkoord worden uitgevoerd, zoals het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De wettelijke kaders zijn inmiddels duidelijk, vandaag werden tijdens de raad de politieke keuzes meegegeven. De PvdA hanteert hierbij de volgende uitgangspunten: zoveel mogelijk werk voor zoveel mogelijk Utrechters, goede arbeidsvoorwaarden en veilige arbeidsomstandigheden, goede begeleiding voor mensen die dat nodig hebben en een sociaal en activerend armoedebeleid als sluitstuk. De uitvoeringsnota had echter te weinig oog voor de meest kwetsbaren, waardoor de PvdA tegen het voorstel heeft gestemd.

Geen werk onder minimumloon
Het Rijk stelt geld beschikbaar voor banen voor mensen die blijven aangewezen op een beschutte werkomgeving. Het college wist echter nog niet of het zo’n voorziening wil realiseren en wil bovendien hiervoor liever niet het minimumloon betalen. Dat kan niet, volgens de PvdA. Ook deze mensen hebben recht op een goede werkplek en een fatsoenlijk loon. Daarom diende PvdA-raadslid Ruben Post een amendement in om te bewerkstellingen dat ook mensen die alleen kunnen werken met aangepaste werkvoorzieningen minimaal het minimumloon ontvangen voor hun arbeid. Post: “Ook voor mensen met een beperking moet werk lonen. Verschrikkelijk dat Utrecht dit niet verankerd wordt. Ik baal er enorm van dat mijn amendement geen meerderheid heeft gehaald.”. dat gold ook voor het amendement van Post om ook voor mensen met een loonwaarde minder dan 50% loonkostensubsidie in te zetten. Post: “Dit college met onder andere GroenLinks en SP kiest voor de makkelijkste doelgroepen, jong en kansrijk. De weg van de minste weerstand, alleen om financiële redenen.”.

Werktraining
“De werktraining is nu een bot instrument, dat sommige mensen eerder frustreert dan helpt. Iemand die al jaren met veel succes vrijwilligerswerk doet en dat moet opgeven voor de werktraining. Dat kan nooit de bedoeling zijn”, aldus Post. Om dit te verbeteren heeft hij de wethouder, via een motie, verzocht samen met UW de intake bij de werktraining zo te veranderen dat de training alleen wordt gegeven aan mensen voor wie het ook echt een meerwaarde heeft op zoek naar werk en andere vormen van participatie. De motie werd overgenomen door het college.

Werken met behoud van uitkering
Werken met behoud van uitkering – werken zonder loon- mag volgens het college maar liefst 2 jaar duren. De PvdA vindt dat werken met behoud van uitkering een uitzondering moet zijn, altijd gericht op doorstroming naar betaald werk en maximaal 6 maanden mag duren. Samen met GroenLinks heeft de PvdA hiertoe een amendement ingediend dat vervolgens werd aangenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Post (06-38604652).