19 september 2014

PvdA: werk moet lonen voor iedereen

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Participatiewet in werking. Taken rondom werk en inkomen worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij moeten ook de afspraken uit het sociaal akkoord worden uitgevoerd, zoals het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De wettelijke kaders zijn inmiddels duidelijk, nu is het aan de gemeenten om politieke keuzes te maken. Gisteren sprak de gemeenteraadscommissie Mens en Samenleving over de uitvoering in Utrecht. De PvdA hanteert hierbij de volgende uitgangspunten: zoveel mogelijk werk voor zoveel mogelijk Utrechters, goede arbeidsvoorwaarden en veilige arbeidsomstandigheden, goede begeleiding voor mensen die dat nodig hebben en een sociaal en activerend armoedebeleid als sluitstuk.

De PvdA heeft op basis van bovenstaande uitgangspunten grote twijfels bij de plannen van het college. Bovendien is er nog erg veel onduidelijk, terwijl 1 januari 2015 met rasse schreden nadert. PvdA-raadslid Ruben Post: “Voor mensen die alleen kunnen werken met aangepaste werkvoorzieningen, het zogeheten ‘beschut werk’ heeft dit college nog geen plannen. De wet schrijft voor dat gemeenten een voorziening maken voor deze mensen waarin ze minstens het minimumloon verdienen. Maar het college probeert hieronder uit te komen. Onbegrijpelijk. Werk moet immers lonen wat de PvdA betreft, ook voor mensen met een beperking.”

Het valt de PvdA op dat het college vanwege financiële motieven kiest voor de categorie ‘jong, kansrijk en gemotiveerd’. Terwijl de wet bepaalt dat gemeenten hun inzet over de hele doelgroep evenwichtig moeten inzetten. Post: ‘Zo moet volgens ons ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt loonkostensubsidie worden ingezet als dat kan leiden tot een baan tegen een fatsoenlijk loon.’

Ook wil Post dat het plan van het college rondom werken met behoud van uitkering op de schop gaat: “Werk moet gewoon beloond worden. Daarnaast kan langdurig werken met behoud van uitkering reguliere banen verdringen. Wat de PvdA betreft mag werken met behoud van uitkering, oftewel werken zonder loon, alleen als opstapje naar betaald werk en gedurende korte tijd, maximaal zes maanden. Helaas was de wethouders niet bereid hierin mee te gaan. Ook op dit punt zullen we dus met een wijzigingsvoorstel komen in de gemeenteraad.’

Het college heeft als doel de komende twee jaar bijna 1200 banen te creëren voor mensen met een beperking. Post: “Dit ondersteunt de PvdA uiteraard van harte, maar nergens lezen we hoe dit gaat gebeuren, in welke sectoren en in welke aantallen. Volgens het sociaal akkoord moeten hierover afspraken gemaakt worden met werkgevers en werknemers, maar van de FNV begrijpen wij dat het college hiertoe nog geen enkele initiatief heeft genomen.”

Ten slotte heeft Post gevraagd om de beloofde uitwerking van de bezuiniging van 1 miljoen op armoedebeleid. “Een bezuiniging van € 1 miljoen, zogenaamd op ‘apparaatskosten’. Terwijl die maar € 0,8 mln. bedragen! Dat moet wel terugslaan op mensen die in armoede leven. Hopelijk kunnen wij andere partijen overhalen deze bezuinigingen ongedaan te maken.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Post (06-38604652).