17 mei 2016

Reactie op de Voorjaarsnota

College investeert in elite, PvdA wil Utrecht voor alle Utrechters

In de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota bevestigt het Utrechtse college van B en W dat zij geen oog heeft voor wat voor alle Utrechters belangrijk is. Wc’s in parken, een internationale school en het imago van onze stad verdienen aandacht maar het zijn niet de dingen waar de meeste Utrechters wakker van liggen. Woningnood, werk en toegankelijke zorg zijn onderwerpen die mensen wél bezighouden.

Het college verkoopt een van haar kroonjuwelen. Met het opheffen van de erfpacht en door de groei van de stad komt er komende jaren een enorm bedrag van €90 miljoen beschikbaar op de begroting. De PvdA vindt het een gemiste kans dat er met deze zilvervloot geen echte problemen worden opgelost. Daarmee verkwanselt het college haar kroonjuweel. De PvdA Utrecht heeft een aantal suggesties voor echte problemen die met dit bedrag kunnen worden aangepakt. Zo blijft de gemeente van en voor alle Utrechters.

Wonen en wijken
In de Voorjaarsnota staat met trots vermeld dat er sociale huurwoningen worden gebouwd. Voor borstklopperij is echter geen enkele aanleiding. De nieuwe woningen zijn slecht verspreid over de verschillende wijken en het tempo waarin nieuwe woningen worden gecreëerd, kan de groei van de stad niet bijbenen. Om de wachtlijsten te verkorten is meer nodig. Er moeten veel meer woningen bij, wil Utrecht een stad zijn voor eenieder en niet slechts voor de elite. Ook in de toekomst willen we dat onderwijzers, kleine ondernemers en buschauffeurs in de stad kunnen wonen. De PvdA verwacht daadkracht van het college om tweedeling te voorkomen. Bijvoorbeeld via de wijkgerichte aanpak. Voor Overvecht wordt nu ingezien dat het eerdere loslaten van die aanpak een vergissing was, maar ook in andere wijken moeten achterstanden worden bestreden. Het college is er niet alleen voor de Binnenstad.

Werk en armoedebestrijding
De eerder uitgesproken ambitie om het laagste werkloosheidspercentage van Nederland te bewerkstelligen is blijkbaar losgelaten want er wordt met geen woord meer over gerept. Het college lijkt het thema werkgelegenheid zelfs te verwaarlozen. Zo is er in de plannen voor komend jaar nauwelijks aandacht voor jeugdwerkloosheid. Het is een blinde vlek van het college die de stad zich niet kan veroorloven.

Onder het mom van zelfredzaamheid wordt er asociaal bezuinigd op armoedebestrijding. De armste Utrechters zijn daar de dupe van. Nu er weer geld is -er was in 2015 een netto overschot van €23 miljoen- moet dat als eerste terechtkomen bij de mensen die de afgelopen jaren het hardst zijn getroffen. Te beginnen door de hardvochtigste maatregelen van het nieuwe armoedebeleid direct terug te draaien.

Maatwerk in de zorg
Utrecht, kampioen bezwaarschriften over de huishoudelijke zorg, hield afgelopen jaar €5 miljoen over aan WMO-gelden. Dat is niet uit te leggen aan de mensen die op thuiszorg of een rolstoel zitten te wachten. Terwijl de collegepartijen jammeren over bezuinigingen van het Rijk, weigert het college netjes keukentafelgesprekken te organiseren die moeten leiden tot maatwerk. Waarschuwingen werden genegeerd: het meedogenloos toepassen van de norm van 1,5 uur hulp in de week is tegen de wettelijke verplichting passende zorg te bieden. De PvdA wil het beschikbare geld besteden aan maatwerk voor mensen die zorg nodig hebben.

Het zijn enkele voorbeelden uit een Voorjaarsnota vol gemiste kansen en verkeerde keuzes. Hiermee laat dit college zien vooral een college van de binnenstad en de elite te zijn. Weinig woorden voor onderwijs, geen enkele zin over discriminatie, opnieuw bezuinigen op cultuur in Leidsche Rijn, geen oplossingen voor de problemen in de jeugdzorg. Allemaal gemiste kansen voor Utrecht die de PvdA-fractie tijdens het debat over de Voorjaarsnota in de gemeenteraad, nadrukkelijk onder de aandacht zal brengen.