22 februari 2016

Reactie PvdA-werkgroep Verkeer Vervoerplan 2016

De afdeling Utrecht van de PvdA heeft verschillende werkgroepen. Het doel van de werkgroepen is het uitwisselen van informatie en meningsvorming rondom actuele ontwikkelingen binnen gemeentelijke en landelijke beleidskwesties, vanuit een PvdA perspectief. De werkgroepen fungeren onder andere als klankbord voor fractieleden. Met de werkgroep Verkeer ben ik in het concept Vervoerplan voor het Utrechtse openbaar vervoer gedoken. Over de plannen voor de nieuwe dienstregeling schreef ik enkele weken geleden al dat toegankelijk ov voor iedereen van groot belang is. Hieronder de reactie van de werkgroep Verkeer op het Vervoerplan.

 

Reactie PvdA-werkgroep Verkeer Vervoerplan 2016-2 U-OV

1. Waardering
De werkgroep waardeert dat U-OV iedereen uitnodigt te reageren op het Vervoersplan 2016-2. Argumenten voor de keuzes worden publiekelijk voorgelegd en dat valt zeer te waarderen.

2. Algemene opmerking
De verdere groei van de Uithof/Utrecht Sciencepark plaats ons voor een lastig dilemma. Er is vooralsnog geen extra budget voor het ov beschikbaar. Groei voor de Uithof komt beschikbaar door in de stad Utrecht en in de regio te optimaliseren; lees: te schrappen in het aanbod. Hiermee komt de sociale functie van het ov-systeem verder onder druk te staan. De ingezette bezuinigingen van drie jaar terug krijgen nu weer een vervolg. De vraag ligt nu voor of we op de juiste weg zijn door capaciteit vrij te spelen en deze voor de bereikbaarheid van de Uithof te gebruiken. Daarnaast zijn er allerlei oplossingen en verbeteringen bedacht die onze ondersteuning verdienen.

3. Stadsnet Utrecht
Op diverse onderdelen van het Utrechtse lijnennet wordt een versobering voorgesteld. De werkgroep verbaast zich hierover. Vrijwel alle versoberingen die nu worden voorgesteld zijn verbindingen die de afgelopen jaren al eerder met ingrijpende aanpassingen te maken hebben gehad. Stadsverbindingen kunnen niet alleen op het feitelijk gebruik worden beoordeeld maar er dient ook gekeken te worden naar de betekenis van het ov voor de stedelijke functies (wonen, werken, cultuur, recreatie, aansluiting op het landelijk railsysteem). Het per lijn of zelfs per rit beoordelen op basis van bezettingscijfers geven slechts een beeld van een moment en spelen niet in op de latente vraag naar vervoer. Deze werkwijze leidt onzes inziens tot ongewenste aanpassingen. De vraag die nu feitelijk voorligt is: welke uitgangspunten voor het stadsnet worden gehanteerd? Wij zijn van mening dat voor de stad een 15 minutendienst een minimum voor de frequentie is. Dit leidt tot de volgende reactie:

– lijn 2 (oude stad/museumkwartier) gaat in frequentie in de spits terug van 10 naar 15 minuten frequentie en in de avonduren naar een half uur. De frequentieverlaging voor de spits is minder ingrijpend en acceptabel. Voor de avonduren echter is de voorgestelde ingreep te fors. Daarnaast is het een belangrijk uitgaansgebied, tal van culturele evenementen vinden hier plaats. Wij vragen u deze aanpassing voor de avonduren te herzien; – lijn 8 (voor Utrecht-Oost) kent pas sinds kort een nieuwe opzet (o.a. door het vervallen van de oude lijn 4). De volledige lijn 8 heeft bijna 2 jaren niet kunnen rijden omdat diverse bruggen zijn ingrijpend zijn vernieuwd. De lijn is verder van belang voor het Diaconessen -ziekenhuis dat drie jaar geleden een buslijn voor de ingang is kwijtgeraakt. Nu wordt voorgesteld opnieuw in te grijpen en de frequentie in de spits te verlagen naar een 10-minutendienst. Deze ingreep is onzes inziens te snel;

– de bediening van Oog in Al gaat in de avonduren van 15 naar 30 minuten (nu lijn 25, straks lijn 36). Eerder is in deze omgeving ook al de doorgaande lijn door Lombok opgeheven, nu wordt voorgesteld de frequentie te verlagen in de avonduren. Voor een Utrechtse wijk is een 15-minnuten dienst een vereiste. Wij stellen voor de avondfrequentie vooralsnog te handhaven en in samenhang met de toekomst van lijn 14 te onderzoeken wat de meest gewenste opzet is voor het ov in Oog en Al in samenhang met de ontsluiting voor Lombok;

– Hoograven: lijn 15 vervalt. Het gebruik is zeer gering en de korte lijnvoering is volstrekt niet aantrekkelijk. Alternatief is lijn 47 naar Houten v.v. maar ook deze lijn vervalt in de late avonduren. Het is een stapeling van beperkingen over de jaren heen. Voor Hooggraven is nog steeds geen goede oplossing en de werkgroep pleit ervoor in ieder geval de avondritten van lijn 47 voor Hoograven te continueren;

– Lijn 3 rijdt niet meer naar Zuilen-Noord en lijn 34 niet meer door Schaakwijk. De voorgestelde alternatieven brengen wel nadelen met zich mee, met name een lage frequentie in de avonduren en weekeinden. Wij kunnen ons vinden in de geboden oplossingen maar pleiten wel voor frequenties die vergelijkbaar zijn met de huidige situatie.

4. Bereikbaarheid Uithof/USP
Er komen meer rechtstreekse lijnen naar de Uithof en U-OV gaat grotere voertuigen inzetten.

a. De vraag naar vervoer is hier zo groot dat het afgelopen maanden regelmatig is voorgekomen dat reizigers bij de haltes zijn blijven staan en niet mee konden. Het speelt o.a. bij de haltes Stadion Galgenwaard, Kromme Rijnlaan (voor lijn 12) en Rijnsweerd-Noord (lijn 28). Gebleken is dat veel reizigers liever gebruik maken van lijn 28 i.p.v. lijn 12. Naast studenten maken ook veel werknemers van kantoren en de universiteit gebruik van deze verbindingen. Op zich is er voldoende inzet maar de praktijk wil nogal eens weerbarstig zijn, met name op de tijdstippen direct na 18.00 uur wanneer de frequenties afnemen. Een flexibele aanpak en actieve bijsturing blijven voor lijn 12 en 28 nodig ook in de 1e helft van de avond, de verbindingen behoren ook voor werkers aantrekkelijk te blijven;

b. Voorlopig gaat de aangekondigde lijn 22 (Leidsche Rijn – Vaartse Rijn – Uithof) niet rijden. Van belang is dat het vanaf eind 2016 wel gaat gebeuren i.v.m. de ingebruikname van het station Vaartse Rijn. Hiermee wordt CS (iets) ontlast;

c. Bestuurlijke coördinatie is dringend gewenst rondom het ov voor de Uithof. Eind dit jaar gaat naar alle waarschijnlijkheid Syntus de provinciale concessie rijden. Syntus wil ook enkele nieuwe verbindingen met de Uithof tot stand brengen. Daarnaast gaat de NS met snelbussen rijden naar de Uithof (genoemd zijn Amersfoort en Den Bosch. Zie bijlage 1 Brief CEO NS d.d. 22-12-2016). Verder wordt Snelweglijn 150 Almere – Utrecht Uithof v.v. eind dit jaar mogelijk opgeheven. Er lopen allerlei initiatieven die elkaar positief maar ook negatief kunnen beïnvloeden. Dit vraagt om een strakke coördinatie zodat er voor de reiziger straks een aantrekkelijk en geïntegreerd vervoersaanbod ligt. Wij beseffen dat deze oproep buiten het kader van het vervoersplan valt maar wij willen van elke gelegenheid gebruik maken om dit bij alle partijen onder de aandacht te brengen.

5. Bediening Station Overvecht
Het Vervoersplan bepleit een uitbreiding van de vervoersrelatie tussen Station Overvecht NS en de Uithof. Deze kan gebruikt worden voor treinreizigers richting Hilversum en Almere. Inmiddels heeft de NS aangeven dat vanaf 11 december 2016 voor een periode van 2 jaren de treinen naar Almere niet meer stoppen in Overvecht. De vraag is of de voorgestelde uitbreidingen noodzakelijk zijn.

6. Bereikbaarheid Leidsche Rijn
Voor Leidsche Rijn is een nieuwe opzet in voorbereiding. Enkele kanttekeningen: – de nieuwe lijn 29 (van CS naar Vleuten via Vleuterweide ) rijdt alleen ma t/m vr op de daguren de gehele route. Gezien de groei van Leidsche Rijn is een goede avond- en weekendbediening noodzaak. De voorgestelde bediening voor Vleuterweide is te mager;

– vanuit diverse zijden zijn bezwaren gemaakt tegen het laten vervallen van de huidige lijn 39 tussen Leidsche Rijn en Maarssen NS. Het bedrijventerrein De Wetering wordt op basis van het vervoersplan niet meer ontsloten. Dit is onzes inziens niet wenselijk;

– wij pleiten voor een betere bediening van de Terwijde e.o. De loopafstanden naar de Stations is vrij lang (o.a. vanuit de Jazzsingel). De voorgestelde bediening met lijn 127 is te mager. Wij pleiten voor een betere oplossing.

7. Route wijziging lijn 48/77
Het verleggen van de route van lijn 77 naar Papendorp is onzes inziens niet gewenst. Het vervallen van de halte Blokhoeve leidt tot veel langere loopafstanden voor de nieuwe wijk Blokhoeve. Lijn 48 heeft een goede ontsluitende route door diverse wijken in Nieuwegein en deels door Papendorp. Wij stellen voor de huidige route voor lijn 48 en 77 te handhaven.

8. Gebruik van de zgn. “Dichtersbaan” (voorheen ook Kruisvaartbaan genoemd)
De nieuwe busbaan aan de zuidzijde van het spoortracé wordt alleen gebruikt door de lijnen 8, 12, 41 en 47. De “Nieuwegein”-lijnen 74 en 77 kunnen hiervan geen gebruik maken omdat het niet mogelijk is bij de kruising met de Vondellaan af te slaan. Wij begrijpen dat er met bewoners in de omgeving van de Dichtersbaan afspraken zijn over het gebruik van de busbaan. Die zijn ook opgenomen i n het bestemmingsplan. Cijfers laten zien dat er, binnen de afspraken die met de bewoners zijn gemaakt, toch enige ruimte is om wat extra bussen over de Dichtersbaan te laten rijden. Wij verzoeken u de mogelijkheid te onderzoeken om binnen deze randvoorwaarden toch meer lijnen over de Dichtersbaan te laten rijden (bijvoorbeeld in ieder geval lijn 74 óf lijn 77) en het ook fysiek mogelijk te maken dat bussen rechtsaf c.q. linksaf van de Vondellaan op de busbaan te kunnen rijden.

9. Opgave voor de komende jaren
Voor de komende jaren zijn voorts twee thema’s van groot belang:

a. Het is belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor een betere verbinding tussen CS en de Uithof via de Utrechtse binnenstad. Het huidige bussysteem is te kwetsbaar en kent nogal wat beperkingen. De vraag kan met het huidige bussysteem met moeite worden gefaciliteerd, voor groei is vrijwel geen ruimte;

b. Tariefintegratie tussen de sprinterdiensten van NS en U-OV is een noodzaak. De sprinterdiensten van de NS vormen de ruggengraat tussen Leidsche Rijn en het Utrechtse centrum. Overstappen is nu kostbaar omdat lang niet iedereen over een studentenkaart beschikt.

10. Infrastructuur
Doorstroming van het ov is belangrijk. In de stad en regio zijn veel knelpunten waar voertuigen vertraging oplopen. Aanpak van deze knelpunten is gewenst. Echter, een goed inzicht ontbreekt waar deze knelpunten zich bevinden en op welke wijze de situatie verbeterd kan worden. Graag zouden wij van U-OV meer informatie hierover ontvangen.

15 februari 2016
Werkgroep Verkeer PvdA Utrecht

Consultatieversie Vervoerplan 2016-2
Adviesaanvraag dienstregeling 2017 door Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer