16 november 2015

Resultaten begrotingsbehandeling 2016

De begroting voor 2016 die het college van B & W donderdag 12 november aan de Utrechtse gemeenteraad  voorlegde, krijgt bij de PvdA-fractie de handen niet op elkaar. De begroting mist in veel gevallen de waarden die voor de PvdA belangrijk zijn: eerlijk delen, goed werk, bestaanszekerheid, verbinding en verheffing. Bijsturing en in sommige gevallen een draai van 180 graden is nodig. Daarom deden wij tijdens de behandeling van de begroting een aantal voorstellen en hebben we een tegenbegroting gemaakt.

Op één punt liet de Utrechtse raad nagenoeg eensgezind zien een sociale en verdraagzame stad te zijn. Meerdere partijen dienden moties in waarmee het college wordt gevraagd te zorgen voor goede opvang van vluchtelingen en om vooruit te kijken naar het proces na de noodopvang. De drie moties die de PvdA hierover indiende werden overgenomen door het college van B en W of konden rekenen op de steun van een meerderheid van de raad. Ook een flink deel van onze andere moties en amendementen over onder andere werk, armoedebestrijding, wonen, zorg en onderwijs, konden rekenen op steun. Hieronder een overzicht van onze voorstellen.

Integratie van vluchtelingen begint bij taal

Voor een goede integratie is taal essentieel. Daarom moeten de Nederlandse taal en cultuur mensen die nieuw zijn in Nederland zo snel mogelijk worden bijgebracht. De PvdA-fractie stelde dit samen met de ChristenUnie voor en het college heeft dit voorstel overgenomen.

Oormerk Bed-bad-broodgelden

Utrecht krijgt van de Rijksoverheid geld voor bed-bad-broodregelingen. Dat geld is bedoeld voor de meest basale behoeften van vluchtelingen zonder vergunning maar is nu niet als zodanig ‘geoormerkt.’ Met andere woorden: het geld kan nu ook voor andere zaken worden gebruikt. We vragen van het college om het geld specifiek te gebruiken waarvoor dit bedoeld is en zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad die opvatting deelt.

Bed-bad-broodgeld voor STIL

Het hierboven genoemde geld dat Utrecht voor bed-bad-broodregelingen krijgt, zou volgens de PvdA deels naar STIL moeten gaan. STIL is een organisatie voor vluchtelingen zonder verblijfsvergunning. De organisatie heeft de afgelopen jaren kennis en expertise opgebouwd en als gevolg van onze motie gaan die gelukkig niet voor de stad verloren. De raad besloot dat de organisatie ook in 2016 extra middelen krijgt.

Beschutte werkplekken

In de Participatiewet staat dat er banen moeten worden gerealiseerd voor mensen die (nog) geen regulier werk kunnen doen. Voor hen moet de gemeente werk in een beschutte omgeving, onder aangepaste omstandigheden bieden. De zogeheten beschutte werkplekken. We vroegen het college of deze plekken gerealiseerd worden en om hoeveel plekken het gaat. De wethouder zegde toe nog dit jaar helderheid te verschaffen. Dit betekent overigens nog niet dat de beschutte werkplekken er ook komen. Die discussie kunnen we voeren als het college het standpunt heeft bepaald.

Dress for Succes

Dress for Success Utrecht voorziet jaarlijks zo’n 300 Utrechters met een laag inkomen van nette kleding voor sollicitatiegesprekken. Onder hen 100 bijstandsgerechtigden. Het initiatief draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers en bijdragen van particulieren. Van de gemeente ontvangt de organisatie een bijdrage van € 30.000. Een fractie van het totale re-integratiebudget van bijna 20 miljoen euro. In het nieuwe armoedebeleid van het college is geen ruimte voor Dress for Succes, ondanks de goede resultaten en ondanks de beperkte gemeentelijke bijdrage. Zonder de steun van de gemeente zou de organisatie stoppen te bestaan. Voor de PvdA-fractie reden om het college te vragen dit te herzien. Het college wees dit af maar we konden gelukkig rekenen op de steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Dress for Succes kan hierdoor ook na 2015 blijven bestaan.

Afschaffen minimumjeugdloon

Op VVD, CDA en Stadsbelang na, zijn alle partijen het ermee eens dat het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft. Jongerenorganisatie Young&United voerde hier de afgelopen maanden actie voor en kan rekenen op steun van de PvdA. Volwassen jongeren verdienen een volwaardig loon voor volwaardig werk. Samen met GroenLinks, SP, D66 en Student&Starter ondertekenden de PvdA Utrecht een motie die dit vastlegt. Jongeren van 18 jaar en ouder die voor de gemeente werken, verdienen vanaf komend jaar minstens het minimumloon dat voor volwassenen vanaf 23 jaar geldt.

Kinderombudsman

Utrecht wil zich profileren als kinderrechtenstad, meldde de jeugdwethouder een paar weken geleden. Een voornemen waar de PvdA Utrecht het zeer mee eens is. Jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente en niet langer van het Rijk. Om ervoor te zorgen dat onvolmaaktheden die met die verandering gepaard gaan en om kinderen een stem te geven, stelden wij voor om een kinderombudsman aan te stellen. Het college vindt dat de bestaande instrumenten daar voldoende gelegenheid toe bieden en wijst het plan daarom af. De PvdA-fractie is teleurgesteld en zal nauwlettend in de gaten houden of de aanname van het college klopt.

Schoolzwemmen

Niet alle scholen bieden schoolzwemmen aan. Kinderen leren zwemmen is in eerste instantie de verantwoordelijk van ouders maar sommige gezinnen hebben het geld niet om zwemles te betalen. Het is belangrijk om bij te houden hoeveel kinderen de basisschool verlaten met een zwemdiploma, zodat tijdig kan worden ingegrepen als blijkt dat ouders deze verantwoordelijkheid niet nemen of niet kunnen nemen. Helaas vindt het college het niet belangrijk om dit te registreren en ondanks de steun van VVD, CDA, Partij voor de Dieren en Stadsbelang Utrecht, haalde ons voorstel net geen meerderheid.

Ouderraad

We vroegen het college om de mogelijkheden voor een onafhankelijk ouderplatform voor ouders van schoolgaande kinderen te verkennen. Van veel ouders horen we dat er behoefte is aan inspraak en participatie en om onafhankelijk geïnformeerd te worden over onderwijs gerelateerde kwesties. Het college heeft onze motie overgenomen.

Jobhunter

Er is een zorgwekkend tekort aan stages en leerwerkplekken in Utrecht. De gemeente stelde daarom 4 jobhunters aan die werkgevers enerzijds en scholen, studenten en scholieren anderzijds aan elkaar koppelt. De PvdA vroeg het college om de taken van de jobhunters uit te breiden en we konden op instemming van het college rekenen. De jobhunters zullen daarom in de toekomst niet alleen bemiddelen maar ook actief proberen stage- en leerwerkplekken te creëren.

Taskforce

We vroegen het college om een Taskforce voor Overvecht in het leven te roepen, in samenwerking met lokale organisaties als de wijkraad, bewonersplatform, moskee enzovoorts. Overvecht kent een stapeling van problemen. Onder andere armoede, werkloosheid, slechte gezondheid, hebben een grote invloed op de wijkbewoners en met de kennis en ervaring van mensen die in de wijk wonen en werken, hopen we de situatie te verbeteren. De taskforce dient als pilot en kan bij succes ook in andere wijken met vergelijkbare problematiek. Het college gaf aan ons voorstel te zullen uitvoeren.

Capaciteit en deskundigheid buurtteams

De buurtteams zullen vanaf 2016 Utrechters met schuldenproblematiek bijstaan en met preventieve maatregelen proberen te voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen. Gezien de uitbreiding van de taken van de buurtteams zou uitbreiding van capaciteit en deskundigheid logisch zijn. In de begroting is hiervoor echter geen extra geld uitgetrokken en ook tijdens de begrotingsbehandeling wilde het college dat niet doen, ondanks aandringen van de PvdA. Het college gaf nota bene zelf aan in de armoedenota dat “de buurtteams nog onvoldoende zijn toegerust op deze grote hoeveelheid complexe vragen.” Onbegrijpelijke logica. Over twee weken wordt de armoedenota behandeld dus: wordt vervolgd.

 Wmo-loket

Geld dat is bestemd voor aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijft nu op de plank liggen. Geen gering bedrag; het gaat om 2 miljoen euro. Mensen klagen over een niet eenduidige toekenning van aanvragen van hulpmiddelen, zorg en ondersteuning. Van ambtenaren horen we dat de criteria voor toekenning niet altijd duidelijk zijn. Om aan deze onduidelijkheid zo snel mogelijk een einde te maken, vroegen we om de knelpunten te vinden en met een verbeterplan te komen. De andere oppositiepartijen steunden dit verzoek maar het college en de collegepartijen verwezen naar lopende onderzoeken en denken dat het allemaal wel goed komt.

Toegankelijkheid OV

Slechts 56% van de Utrechtse bushaltes is toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit betekent dat bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking, ouderen die slecht ter been zijn of mensen in een rolstoel ruim 300 bushaltes in de stad niet kunnen gebruiken. Het college gaf tot onze tevredenheid aan hier werk van te zullen maken.

Optimalisering Cv-ketels

De voltallige gemeenteraad, op de SP na stemde voor ons voorstel over zuinige Cv-ketels. We vroegen het college om het gebruik van zuinige Cv-ketels te stimuleren bij woningcorporaties, projectontwikkelaars, verenigingen van eigenaars, et cetera. Minder verbruik leidt tot minder uitstoot en minder kosten. Een win-winsituatie dus waar een meerderheid van de raad mee instemde.

 

De PvdA-fractie is tevreden over de behaalde resultaten maar voor achteroverleunen is geen gelegenheid. Op 26 november behandelt de gemeenteraad de armoedenota van het college en ook daar is ingrijpen nodig. Hopelijk eveneens met resultaat.

 

Zie ook: spreektekst en tegenbegroting