17 juli 2019

SAVE/Veilig Thuis kan én moet beter

Save/Veilig Thuis is de afgelopen maanden vaak in het nieuws geweest. En niet bepaald op een positieve manier.

Het regent klachten

Veel aandacht ging uit naar de klachten die vele, vele ouders en andere betrokkenen hebben en over de manier waarop Save met deze klachten omspringt. Over datalekken bij de organisatie en over te weinig zelf kritisch vermogen. Ook door de gemeenteraad is er uitgebreid en lang stilgestaan bij Save. Raadsleden hebben zich niet alleen gebaseerd op informatie van de organisatie zelf en de media, maar hebben ook met ouders en familieleden gepraat. Zo werd het plaatje compleet.

Too little, too late

Verschillende politieke partijen, waaronder de PvdA, drongen in het voorjaar aan op een verbeterplan, met deadlines en concrete acties. De wethouder gaf aan dat Save zelf al een verbeterplan had opgesteld. Mooi natuurlijk, dat de organisatie zelf de signalen oppikt en tot verbetering wil komen, maar de PvdA vindt dit plan volstrekt onvoldoende. “We waren graag verrast door een plan dat recht deed aan de zaken die we afgelopen maanden met partners in de zorg en Save zelf bespraken. Maar in het plan miste nogal wat. De meest belangrijke zaken komen niet eens aan de orde. Het plan is volgens ons nog veel te vrijblijvend. Ik zei in de commissie niet voor niks: too little, too late”, aldus Hester Assen.

Incompleet

We lezen niets over waarheidsvinding, over hoe Save communiceert. Ook komt niet aan de orde hoe omgegaan wordt met ouders en hun gevoel aangetast te worden in hun ouderschap. Niets over klachtbenadering en de afwikkeling van klachten. Niets over de veelvuldig voorkomende wisseling van medewerkers, onervarenheid, beleefde partijdigheid. Niks over de juridische en financiële aspecten; tijdens een raadsonderzoek is er geen onafhankelijke hulp voor ouders. Dit is er pas als het een rechtszaak is. Geen aandacht voor de beperkte rol voor familie en overige betrokkenen en voor kinderen, die niet zelf worden gezien of gehoord worden.

Niet veel  veranderd

Daarnaast is de termijn waarbinnen verbetering zichtbaar moet zijn een belangrijk punt. In de afgelopen weken kregen wij opnieuw mails en telefoontjes van ouders en familieleden over hun recente ervaringen. Daaruit blijkt dat er nog niet veel is veranderd.   

Assen: “We willen duidelijkheid over welke punten Save moet verbeteren en binnen welke termijn, dus met deadlines en duidelijke consequenties. Na de zomer moet er wat ons betreft een verbeterplan liggen dat recht doet aan wat er beter moet en in december moet op die punten echt verbetering zichtbaar zijn”.   

Toezeggingen

De wethouder heeft dinsdag in de commissie toegezegd dat er nu echt stappen gezet gaan worden. In oktober wordt het eerste meetmoment gepresenteerd, waarbij alle punten die door de PvdA zijn ingebracht aan de orde zullen komen. Dat wordt een cruciaal moment.

Hester Assen blijft er bovenop zitten! Zij zal scherp in de gaten houden wat er gebeurt.