14 februari 2016

Second opinion Jaarbeurs

Op initiatief van de PvdA-fractie zal er met raadsbrede steun een second opinion uitgevoerd worden van de overeenkomst die het college met de Jaarbeurs heeft gesloten. Vanwege de complexiteit van het dossier en de risico’s voor de gemeente, is het voor de PvdA van belang dat de afspraken nog eens tegen het licht worden gehouden.

In de overeenkomst zijn diverse afspraken gemaakt tussen de gemeente en de jaarbeurs gericht op de toekomst. Het is het resultaat van jarenlang overleg tussen beide partijen. Meest in het oog springend is de grondruil die er heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is nu dat er een Oost/West omklap komt. De jaarbeurs draagt een aanzienlijk deel van haar gronden met name langs de Croeselaan over aan de gemeente (gebied Oost; 8 hectare). In ruil hiervoor verwerft de jaarbeurs het eeuwigdurend erfpacht op de gronden met de hallen (gebied West; 7 hectare). Al met al een flinke verbetering ten opzichte van de afspraken in 2006. 

Er komt dus circa 8 hectare vrij voor herontwikkeling door de Gemeente. Nieuwe functies als wonen, kantoren en horeca komen dichter bij de OV-terminal te liggen en dit gebied biedt betere kansen voor nieuwe verbindingsroutes voor voetgangers (verbinding Parkhaven) en fietsers (route over Moreelsebrug). 

Voor de PvdA is het van belang dat de financiële en stedenbouwkundige risico’s die de gemeente loopt inzichtelijk worden. Ook moet de second opinion, uitgevoerd door adviesbureau Twijnstra Gudde, duidelijk maken of het een evenwichtige deal is. Eén van de vragen is dan ook of er balans is in wat de gemeente krijgt en wat de jaarbeurs krijgt. 

Bij langlopende gebiedsontwikkelingen is het in onze ogen belangrijk dat afspraken zo worden opgesteld dat ze de tand des tijds kunnen doorstaan. Wat als de jaarbeurs over tien jaar failliet gaat? Wat als een nieuw college in 2018 heel andere plannen heeft met het gebied? Begin maart zullen de gemeenteraadsfracties en het college de second opinion bespreken.