21 mei 2015

Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter

Vandaag heeft de Kinderombudsman zijn rapport “Ik kan het (niet) zelf” gepubliceerd. De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar het voortzetten van de jeugdhulp aan jongeren, nadat zij achttien zijn geworden. Het gaat hier om jongeren die jeugdhulp ontvangen en vaak nog niet in staat zijn volledig op eigen benen te staan. Het rapport toont aan dat er nog steeds veel niet goed gaat en daarom stel ik vanavond mondelinge vragen aan het college van B&W.

 

Het rapport gaat onder andere over jongeren uit pleeggezinnen, zwerfjongeren, jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking of met een psychische stoornis. Deze jongeren krijgen in veel gevallen niet de juiste hulp omdat ze er niet voor openstaan en er niet toe gedwongen kunnen worden hulp te accepteren. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de hulp voor volwassenen. Dit heeft als gevolg dat jongeren geen of onjuiste hulp krijgen. Met alle zorgelijke gevolgen van dien.

 

De PvdA-fractie heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de hulp aan kwetsbare jongeren, onder andere voor de groep zwerfjongeren. Uit het rapport blijkt wederom dat er door gemeenten te weinig vooruitgang is geboekt bij het oplossen van de knelpunten.

 

De zorg voor deze kwetsbare groep moet beter en daarom wil de PvdA Utrecht van het college weten wat het gaat doen om de hulp voor deze jongeren beter te organiseren. Ik stel het college vanavond de volgende vragen:

 

  1. Is het college bekend met het rapport van de Ombudsman en de geschetste problemen?
  2. Heeft het college deze groep jongeren in beeld? Zo ja, om hoeveel jongeren gaat het in Utrecht? Zo nee, bent u bereid om deze groep in beeld te brengen?
  3. Zijn er concrete afspraken gemaakt (ook financieel) met organisaties in Utrecht rondom de hulpverlening en overdracht van deze groep kwetsbare jongeren? Zo ja, welke afspraken zijn dit? Zo, nee, waarom niet en bent u bereid alsnog afspraken te maken hierover?
  4. Spelen de buurtteams Jeugd&Gezin een rol bij de aanpak van deze problematiek en zo ja, welke rol hebben zij? Welke afspraken zijn hierover met de buurtteams gemaakt?
  5. De kinderombudsman doet een aantal aanbevelingen in het rapport. Hij adviseert onder andere om al bij het 16e levensjaar te starten met een hulpvoortzettingsplan, een grondige risicotaxatie uit te voeren en indien nodig een bewindvoerder of curator aan te stellen voor de jongeren. Is het college bereid om de aanbevelingen over te nemen? Zo ja, wilt u de raad hierover schriftelijk informeren? Zo, nee, waarom niet?

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06  23 12 14 44 of b.dibi@utrecht.nl

 

Volg me op twitter: @BouchraDibi