Standpunten

Zoeken

Armoedebestrijding

Ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen. We zetten ons in om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en daarom nemen maatregelen gericht op kinderen die in armoede opgroeien een belangrijke plek in.

Lees verder

Bouwen

De voorraad sociale huurwoningen moet groeien. Wij willen een hard percentage sociale huur van 30 tot 40% en zijn tegen het verkopen of slopen van sociale huurwoningen. Daarnaast willen we meer middeldure huurwoningen in de vrije sector. Ook hier geldt een percentage van 30 tot 40%.

Lees verder

Cultuur

Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij zetten in op cultuur, in alle verschillende vormen, niet alleen in de binnenstad maar juist ook in de buurten en de wijken. Cultuurhuizen spelen hierbij een belangrijke rol.

Lees verder

Duurzaamheid

Wij willen een groen en klimaatbestendig Utrecht, waarbij bewoners betrokken worden bij het halen van milieudoelstellingen. Het budget voor het verduurzamen van huizen moet verhoogd worden en innovatieve initiatieven worden gestimuleerd.

Lees verder

Economie

Meer banen in de publieke sector. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door werknemers fatsoenlijk te betalen en primair op basis van vaste contracten te werken. Flexibilisering mag niet doorslaan. We zetten in op het Actieplan jeugdwerkloosheid en bestrijden werkloosheid onder ouderen.

Lees verder

Financiën

De begroting moet over de hele collegeperiode sluitend zijn; de financiën op orde. Maar, geld moet niet nutteloos op de plank blijven liggen. De uitvoeringskracht bij de gemeente moet fors toenemen en het budget voor voorzieningen als sport, cultuur, welzijn en armoedebeleid moet meegroeien met de groei van het aantal inwoners. Inkomsten uit lokale heffingen zijn van groot belang om te kunnen investeren in een ongedeelde en sociale stad. We vragen daarbij de hoogste bijdragen van de mensen die zich dat het beste kunnen veroorloven.

Lees verder

Jeugd

Voor de jeugd moet er een gecoördineerde aanpak komen, waarbij één wethouder verantwoordelijk is en zo jongerenwerk, veiligheid, arbeidsmarkt en jeugdzorg samen komen.

Lees verder

Milieu

We willen een groener Utrecht: parken en plantsoenen, meer bomen in de wijk en water in de stad. We pakken zwerfafval aan, investeren in schoner (openbaar) vervoer en willen inkomensafhankelijke energietransitie subsidies.

Lees verder

Onderwijs

Tweedeling in het onderwijs is onacceptabel. Alle kinderen moeten een eerlijke kans hebben om in de eigen buurt naar een goede school te gaan. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun klasgenootjes. Laaggeletterdheid en taalachterstanden moeten bestreden worden.

Lees verder

Sport

Alle Utrechters, groot en klein, moeten lid kunnen zijn van een sportvereniging, individueel kunnen sporten en toegang hebben tot voorzieningen. Sport verbindt en draagt bij tot participatie in de samenleving. Onderwijs en sport moeten meer aan elkaar verbonden worden. Kinderen met een U-pas krijgen gratis zwemles.

Lees verder

Veiligheid

Elke Utrechter moet zich veilig voelen in onze stad. Alle vormen van criminaliteit pakken we aan. Utrecht moet voldoende wijkagenten hebben, vooral in die wijken waar meer criminaliteit en andere veiligheidsproblemen voorkomen. We zetten daarnaast stevig in op preventie.

Lees verder

Verkeer

Doel is een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Wij willen volop ruimte voor voetgangers, fietsers en een snel en hoogwaardig OV, zowel voor de binnenstad als de wijken.

Lees verder

Welzijn

Wij staan voor een stad waar iedereen meetelt en meedoet en niet wordt uitgesloten. Waar iedereen gelijke kansen krijgt en in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen. We willen een stad waarin mensen omzien naar elkaar. Wie hulp nodig heeft krijgt een steuntje in de rug.

Lees verder

Werk en Inkomen

Werken zonder loon kan niet, zeker nu de economie weer in de lift zit. We roepen arbeidsverdringing een halt toe. We investeren extra in werkgelegenheid voor laagopgeleiden omdat daar de werkloosheid het hoogst is. Utrecht moet zijn concurrentiekracht halen uit een beroepsgekwalificeerde en diverse bevolking met innovatiekracht. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt oen/of een beperking moeten intensief begeleid worden in hun weg naar de arbeidsmarkt.

Lees verder

Wijken

We investeren in de buurten die dat het hardst nodig hebben. Die buurten ontvangen hiervoor een extra budget. Buurthuizen staan centraal in de wijk en zijn toegankelijk voor iedereen. We streven naar diversiteit in de wijken en afwisseling tussen sociale huurwoningen, middenhuur en koopwoningen.

Lees verder

Wonen

De PvdA wil een fijne en duurzame stad waar mensen nu en in de toekomst betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wonen. Utrecht is populair en groeit snel. Dat heeft ook nadelen. Zo raakt de woningmarkt overspannen en is het voor velen moeilijk om een goede woning te vinden. Wij willen dat ook mensen met een kleine portemonnee in heel Utrecht kunnen wonen. We zetten ons in voor gemengde wijken om de leefbaarheid te vergroten. Samen met bewoners, de politie en andere organisaties werken wij aan een leefbare stad.

Lees verder

Zorg

Gezondheid is een groot goed. Bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor iedereen zijn essentieel. Grote gezondheidsverschillen tussen arm en rijk en hoog- en laagopgeleid zijn onacceptabel en moeten tegengegaan worden. We kiezen voor laagdrempelige zorg, waarbij wachtlijsten en/of eigen bijdragen nooit mogen leiden tot het mijden van noodzakelijke zorg.

Lees verder