Standpunten

Zoeken

Aandacht voor Utrechtse LHBTI+ personen

Ondanks alle inspanningen van diverse organisaties en een Regenboogagenda blijkt seksuele en genderdiversiteit in Utrecht nog veel te vaak een reden voor uitsluiting, discriminatie en geweld. Utrechtse LHBTI+ personen moeten zich veilig en gesteund voelen in onze stad.

Lees verder

Afval en een circulaire economie

We streven naar het verminderen van onze hoeveelheid afval en het meer en beter hergebruiken van ons afval.

Lees verder

Armoedebestrijding

Utrecht is gemiddeld genomen een welvarende stad. Maar de verschillen zijn groot. Nog veel te veel Utrechters hebben moeite om rond te komen. 1 op de 8 Utrechtse kinderen groeit op in armoede. Armoede heeft een verwoestend effect, vergroot de kansenongelijkheid en is simpelweg oneerlijk en onacceptabel. Met alle gevolgen van dien voor je gezondheid en de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. We gaan armoede stevig bestrijden om de bestaanszekerheid van alle Utrechters te garanderen.

Lees verder

Automobiliteit

Automobiliteit beperken we zoveel als mogelijk, vanwege het grote ruimtebeslag en het negatieve effect op luchtkwaliteit en milieu. Toch zal het autoverkeer de komende jaren nog een factor van belang vormen. Daarom is het zaak dit in goede banen te leiden. We sturen onder andere via het parkeerbeleid en de ruimtelijke inrichting van de stad.

Lees verder

Bestrijden racisme en discriminatie

In 2020 kwamen er 352 meldingen binnen van discriminatie bij het Utrechtse meldpunt Art.1 Midden-Nederland. En dit is waarschijnlijk slechts een deel van de ervaringen van Utrechters met racisme en discriminatie. Voor velen is dit nog dagelijks voelbaar en dat is onacceptabel.

Lees verder

Betaalbaar bouwen

Nieuwe bouwlocaties kunnen bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis. De meeste nieuwbouwprojecten van de afgelopen jaren hebben echter vooral peperdure woningen opgeleverd. Daarom zijn harde afspraken over betaalbaarheid nodig. De gemeente moet hierop gaan sturen, met harde afspraken over betaalbare woningen en actief grondbeleid als belangrijke instrumenten.

Lees verder

Betaalbaar en prettig wonen

Voor zowel middeninkomens als mensen die zijn aangewezen op sociale huurwoningen wordt het steeds moeilijker om in de stad te (blijven) wonen. Mensen met een lager inkomen worden de stad uit gejaagd. Utrecht is alleen nog te betalen voor mensen met veel geld. Dit is funest voor de sociale cohesie en het functioneren van de stad. Utrecht is een stad voor iedereen.

Lees verder

Bibliotheken: plaats voor ontmoeting en ontwikkeling

De Utrechtse bibliotheken zijn belangrijke en laagdrempelige ontmoetings- en leerplaatsen. Het is belangrijk dat deze in stand worden gehouden en nog meer dan voorheen een ontmoetingsplaats voor alle Utrechters worden.

Lees verder

Cameratoezicht

Cameratoezicht in de openbare ruimte kan een effectief hulpmiddel zijn bij het opsporen. Zorgvuldigheid is wel geboden.

Lees verder

Cultuur voor iedereen

Er zijn nog te veel Utrechters die niet of nauwelijks in contact komen met kunst en cultuur. Dat is verontrustend, want voor een stad is het van groot belang dat alle inwoners van kunst en cultuur kunnen genieten. De PvdA wil dit gaan aanpakken. Door het verlagen van (financiële) drempels en door het uitbreiden, verbreden en diverser maken van het aanbod.

Lees verder

Cybercrime

We profiteren veel van alle online mogelijkheden van tegenwoordig, maar ook criminaliteit is daarin inmiddels actief. Veel Utrechters krijgen te maken met cybercrime.

Lees verder

Dakloosheid

Een dak boven je hoofd is een recht, geen voorrecht. De laatste jaren is het aantal dak- en thuislozen flink toegenomen, ook in Utrecht. Dat is deels het gevolg van politieke keuzes. De PvdA vindt dat niemand in Utrecht op straat zou hoeven slapen. Iedereen verdient een veilige plek waar je je thuis voelt.

Lees verder

Drank en drugs

De PvdA vindt dat de volksgezondheid voorop staat in lokaal drugsbeleid. 10% van de inwoners van Utrecht is verslavingsgevoelig. Alcoholverslaving komt het meest voor. Daarbij sluiten we niet de ogen voor drugscriminaliteit en overlast; die pakken we aan waar nodig.

Lees verder

Duurzaam vervoer en schonere lucht

Met de ‘verschoning’ van het vervoer valt in Utrecht nog een wereld te winnen. Zo werken we aan een schonere en leefbare stad, die tegelijkertijd bereikbaar is.

Lees verder

Economie

Een sterke economie is belangrijk voor de welvaart van alle Utrechters. Daarvoor zijn ondernemers in alle soorten en maten van groot belang, en de werkgelegenheid die zij bieden op alle niveaus. De welvaart die we samen verdienen, wordt eerlijk verdeeld. Ondernemerschap dat sociaal, inclusief en groen is, stimuleren we, net als kleine ondernemers in de buurten. Utrecht is een gemiddeld genomen hoogopgeleide stad. Maar ook voor praktisch geschoolde Utrechters moet goed en zeker werk beschikbaar zijn, in goede aansluiting op het beroepsonderwijs. Denk hierbij aan de bedrijven op Lage Weide.

Lees verder

Eerlijke kansen voor kinderen

De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt dus toe. Onderwijs is niet meer de grote gelijkmaker die het wel kan zijn: dé plek waar je van een dubbeltje een kwartje kunt worden. Kom je uit een arm gezin of heb je minder mondige ouders, dan heb je minder kansen. Je achtergrond of wie je ouders zijn, bepalen nog te vaak wie of wat je later wordt. Dat moet veranderen. We willen dat alle Utrechtse kinderen een gelijke kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te benutten.

Lees verder

Energiegebruik

Minder gebruik van energie is net zo belangrijk als het duurzaam opwekken van energie. Daarom zetten wij in op het verminderen van de vraag door maatregelen te stimuleren die het energiegebruik omlaag brengen. Onder andere nieuwe apparaten, energiezuinige verlichting en isolatie en veel meer maatregelen verhogen het comfort en verlagen de vraag en de kosten. Warmteverbruik is de grootste energiekostenpost binnen de stad en het terugdringen hiervan is van cruciaal belang voor het halen van onze duurzaamheidsdoelen. Tegelijkertijd worden de slechtst geïsoleerde huizen vaak bewoond door de mensen met de laagste inkomens en hebben veel Utrechters een te hoge energierekening. Zonnepanelen op daken is een goedkope en duurzame energiebron. Toch is slechts een beperkt deel van de geschikte daken in Nederland bedekt met zonnepanelen. Hoge aanschafkosten zijn vaak een groot obstakel. De gemeente moet daarom een veel grotere rol gaat spelen in het helpen van huishoudens om zonnepanelen op hun daken te krijgen.

Lees verder

Erfgoed

In 2022 vieren we dat Utrecht 900 jaar geleden stadsrechten kreeg, maar de oorsprong van onze stad gaat met de vestiging Traiectum op het huidige Domplein terug tot in de Romeinse tijd. Dit vraagt om een visie op de rijke Utrechtse historie en ons Utrechts erfgoed. De PvdA wil het Utrechtse erfgoed niet alleen koesteren, maar ook gebruiksklaar en toekomstbestendig maken. Zowel oud als moderner erfgoed en niet alleen in het oude centrum, maar in de hele stad.

Lees verder

Gemeente als werkgever

Op tal van manieren kan de gemeente zelf het goede voorbeeld geven voor zeker werk en inkomen. Denk aan de gemeente als (grote) werkgever in onze stad. En de mogelijkheid via het inkoopbeleid. Daarnaast willen we een sterkere gemeente met meer slagkracht, om onze ambities waar te kunnen maken.

Lees verder

Gemeente geeft het goede voorbeeld

Natuurlijk moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Dat kan op verschillende manieren.

Lees verder

Huishoudelijke hulp

Voor alle Utrechters die hierop zijn aangewezen, is er goede, professionele en toegankelijke huishoudelijke hulp, verzorgd door zoveel mogelijk vertrouwde gezichten.

Lees verder

Iedereen sport mee

Sporten is leuk, gezond en vergroot de sociale samenhang.Daarom stimuleren we Utrechters om mee te doen aan sportactiviteiten en bieden we mensen met een smalle portemonnee financiële ondersteuning, zodat iedereen kan sporten.

Lees verder

Investeren in cultuur en makers

Veel culturele instellingen hadden het al niet makkelijk, met name door de forse en onverantwoorde bezuinigingen van het Rijk die structureel doorwerken. De coronacrisis heeft de Utrechtse cultuurmakers extra hard geraakt. Bij velen staat het water aan de lippen. De landelijke steun helpt, maar vooral bij grotere instellingen. De PvdA wil dat de gemeente actief ingrijpt om onze cultuur te redden.

Lees verder

Investeren in wijken en buurten

Utrecht heeft buurten en wijken die extra aandacht nodig hebben. Waar bijvoorbeeld de werkloosheid hoog is, het gevoel van onveiligheid sterk is en de gezondheid van te veel inwoners zorgelijk. Ook hier geldt: we gaan ongelijkheid met ongelijkheid bestrijden! De wijkenaanpak uit het verleden, zoals de Vogelaarwijken, heeft ook in Utrecht aantoonbare successen opgeleverd. Maar helaas is die voortijdig stopgezet. Het extra geld voor Overvecht in de afgelopen jaren was hard nodig, maar niet genoeg. Ook elders in de stad is extra investeren noodzakelijk. De PvdA wil de wijkenaanpak daarom weer nieuw leven inblazen.

Lees verder

Kansrijke start

De eerste levensjaren van kinderen zijn cruciaal voor de rest van hun leven. Voordat kinderen naar de basisschool gaan hebben ze al belangrijke stappen gezet in hun ontwikkeling. Als kinderen op jonge leeftijd een taal- of ontwikkelachterstand oplopen halen ze die vaak de rest van hun leven niet meer in. De PvdA wil dat meer peuters naar de voorschool gaan, omdat dit de sleutel is voor een kansrijke start. Utrecht was op de goede weg. In 2018 ging ruim 90% van de kinderen die daarvoor in aanmerking kwamen naar de voorschool, drie jaar later is dat nog maar 68%.

Lees verder

Kinderen centraal

Sommige kinderen hebben extra zorg en ondersteuning nodig om mee te kunnen doen in het onderwijs. Ze hebben bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie, zijn nieuwkomer in ons land, groeien op in armoede of kampen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Te vaak lopen deze kinderen en hun ouders tegen muren aan. Problemen op school hebben vaak hun oorsprong in de situatie in het gezin en de wijk. Het beleid voor kinderen is nog steeds te versnipperd en er zijn te veel schotten waar kinderen en ouders de dupe van zijn.

Lees verder

Klimaatverandering

Door klimaatverandering zullen we in onze gemeente vaker te maken krijgen met hittegolven en hevige regenbuien. Om hier beter op voorbereid te zijn en de overlast te verminderen moeten we Utrecht klimaatadaptiever maken.

Lees verder

Kunst en cultuur

Utrecht heeft een cultureel leven om trots op te zijn. Maar dat is er niet vanzelf gekomen. We moeten keihard werken om dat niveau vast te houden én te verbeteren. Daarbij past een actief en ambitieus cultuurbeleid. De coronacrisis heeft indringend laten zien hoe kwetsbaar de culturele sector is. Met name de makers, zzp’ers en iedereen die binnen de sector werkt hebben afgelopen maanden veel zekerheid moeten inleveren. De PvdA wil daarom de culturele basis in onze stad verstevigen. Het fijnmazige netwerk van culturele voorzieningen moet worden behouden en uitgebreid. Daarbij vergroten we de toegankelijkheid van cultuur en het aanbod in buurten en wijken. Zodat alle Utrechters van kunst en cultuur kunnen genieten, ook Utrechters voor wie dat nog niet vanzelfsprekend is.

Lees verder

Laagdrempelige en vrij toegankelijke hulp

Veel problemen, van armoede en eenzaamheid tot huiselijk geweld, spelen achter de voordeur. Om die aan te pakken is samenwerking van belang, tussen zorg- en welzijnsmedewerkers, buurtteams, sleutelfiguren in wijken en actieve buurtbewoners. In een groeiende stad zijn vaste gezichten en aanspreekpunten in iedere wijk van belang. Hulp, begeleiding en zorg moeten voor alle Utrechters beschikbaar zijn, zonder drempels en zonder wachttijd.

Lees verder

Leefbare buurten

Een goede en betaalbare woning is van groot belang, maar ook de directe leefomgeving van Utrechters moet op orde zijn. Te vaak staat die leefbaarheid onder druk. Utrecht moet een stad voor iedereen zijn. Dus kiest de PvdA voor gemengde buurten en wijken met voldoende voorzieningen, groen voor iedereen en een veilige openbare ruimte.

Lees verder

Leraren

Goede leraren en goede schoolleiders zijn het allerbelangrijkst om kansenongelijkheid te bestrijden. Zij maken het verschil voor kinderen. Het tekort aan leraren is de grootste bedreiging voor de kansen die we kinderen kunnen bieden. Wie alleen naar openstaande vacatures kijkt, ziet slechts het topje van de ijsberg. Veelvuldige wisselingen van docenten, niet altijd de goede persoon op de juiste plek, lesuitval en extra werkdruk voor teams die dit op moeten vangen, overbelasting van beginnende docenten: het zijn allemaal symptomen van een kwantitatief én kwalitatief lerarentekort. De aanpak van het tekort heeft voor de PvdA daarom hoge prioriteit. De aanpak van het lerarentekort begint met het verbeteren van de werkomstandigheden van de leraren die nú voor de klas staan. Nodig zijn meer tijd en ruimte om hun werk goed te doen en zich te blijven ontwikkelen, minder volle klassen en het dichten van de loonkloof tussen primair en (speciaal) voortgezet onderwijs. Hiervoor is landelijk beleid nodig, maar ook gemeenten en schoolbesturen kunnen veel doen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Lees verder

Luchtkwaliteit en groen

De luchtkwaliteit in Utrecht is nog steeds onder de maat. Utrechters hebben recht op gezonde lucht. Daarom zijn meer en steviger maatregelen noodzakelijk. Tijdens de coronacrisis zijn veel Utrechters hun directe leefomgeving beter gaan ontdekken en meer gaan waarderen. Onze groene gebieden in en rondom de stad moeten we koesteren en uitbreiden. Voor luchtkwaliteit: zie ook het hoofdstuk over verkeer.

Lees verder

Meer bouwen

We kunnen en moeten meer woningen bouwen in Utrecht, zowel binnenstedelijk als aan de randen van de stad. Nieuwbouwplannen toetsen we uiteraard wel op belangrijke randvoorwaarden, zowel voor de woningen zelf als voor de directe leefomgeving.

Lees verder

Meer, beter en zeker werk

Werk zorgt voor inkomen, een zinvolle dagbesteding, biedt kansen om te leren en jezelf te ontwikkelen en zorgt voor sociale contacten. Helaas geldt dat niet voor iedereen in onze stad en daar gaan we wat aan doen. De gemeente kan en moet veel meer doen om mensen aan goed en zeker werk te helpen en te houden.

Lees verder

Ondermijnende criminaliteit

Ook in Utrecht hebben we te maken met georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Een groot probleem dat keihard moet worden bestreden. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en dienstverleners. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd en dat zorgt voor onveilige situaties.

Lees verder

Onderwijs zonder verwachtingen

Onderwijs moet geen race naar de top zijn, waarbij het ‘hoogste’ niveau de meeste aandacht en waardering krijgt. Gelijke kansen betekent niet dat iedereen naar hetzelfde niveau moet gaan. Maar ieder kind moet de kans krijgen om op het niveau terecht te komen dat het beste past en waar het zich kan blijven ontwikkelen. Alle kinderen zijn gebaat bij hoge verwachtingen; belemmeringen moeten worden weggenomen. Ieder kind hoort erbij, elke opleiding doet ertoe.

Lees verder

Openbaar vervoer

Het Utrechtse openbaar vervoer moet veel sneller, hoogwaardiger en toegankelijker worden. Hier is een flinke inhaalslag noodzakelijk.

Lees verder

Ouderen

Ouderen leveren een onmisbare bijdrage aan onze stad. Het aantal 65-plussers in Utrecht neemt toe. We worden steeds ouder, en blijven langer vitaal. De behoefte aan een fijne woonomgeving voor ouderen neemt toe, net als de vraag naar goede zorg dicht bij huis. Daarbij geldt uiteraard: dé oudere bestaat niet.

Lees verder

Participatie

We willen een gemeente die toegankelijk en benaderbaar is en met bewoners meedenkt. Een gemeente die Utrechters in een vroeg stadium bij besluitvorming betrekt en hen als gelijkwaardige gesprekspartners beschouwt.

Lees verder

Participatie van kinderen en jongeren

Te vaak blijft de stem van onze jongste inwoners ongehoord. Bovendien geldt ook voor democratisch bewustzijn: jong geleerd, oud gedaan…

Lees verder

Preventie

We zetten grootschalig in op preventie en op het bestrijden van de grote gezondheidsverschillen. Om ongelijkheid te bestrijden moeten we ongelijk investeren. Problemen voorkomen voordat ze überhaupt kunnen ontstaan is ons doel. We versterken de sociale basis in onze stad. We realiseren ons daarbij dat niet iedereen zelfredzaam is. Wie toch in de problemen komt, moet snel en goed geholpen worden.

Lees verder

Ruimte voor cultuur

Vrij- en broedplaatsen bieden (jonge)makers ruimte voor experiment, nieuwe vormen van kunst en het ontdekken en ontwikkelen van talent. Ze maken onze buurt en stad diverser en aantrekkelijker en voorkomen dat al onze buurten aangeharkt zijn en op elkaar lijken. Deze plekken zijn door de verdichting en hoge grond- en woningprijzen steeds meer in het geding. We staan er als PvdA voor dat deze plekken er blijven en dat ze betaalbaar zijn. Zo behouden we kunstenaars voor onze stad, is er plek voor nieuw talent en houden we onze stad levendig en aantrekkelijk.

Lees verder

Samen Utrecht

In Utrecht is geen ruimte voor discriminatie en racisme. In onze diverse en kleurrijke stad is de behoefte aan verbinding groot. We kijken om naar elkaar, kunnen omgaan met verschillen en zijn weerbaar in een wereld die steeds sneller verandert. Daarom kijken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. Het verbinden van groepen, het bundelen van krachten én het delen van risico’s zijn allemaal elementen die zorgen voor een fijnere samenleving.

Lees verder

School

De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten op school. Op school leren ze samen te leven. Helaas leven Utrechters steeds vaker in gescheiden werelden, in hun eigen ‘bubbel’. Dat zien we ook terug op het schoolplein: kansrijk bij kansrijk, kansarm bij kansarm. Kinderen van wie ouders niet hebben doorgeleerd zitten vaak bij elkaar in de klas, net als kinderen van hoger opgeleide ouders. Scholen zijn meestal meer gesegregeerd dan de buurten waarin ze staan. Mede dankzij de PvdA is er (eindelijk) een nieuw aanmeldsysteem voor basisscholen, maar dat is niet genoeg. De PvdA wil dat ontmoeting en verbinding meer centraal komen te staan in het Utrechtse onderwijs en dat de gemeente hier actiever op gaat sturen. Zowel kinderen als samenleving worden hier sterker van.

Lees verder

Seksuele gezondheid

Ook in Utrecht spelen er nog steeds problemen rondom seksuele gezondheid. Seksueel geweld komt nog heel veel voor, de seksuele vorming van jongeren kan beter en de toegang tot anticonceptie is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. We willen een aanpak die is gericht op het bevorderen van prettige, vrijwillige en veilige seks.

Lees verder

Solidair investeren in onze stad

De PvdA heeft in de afgelopen acht jaar via jaarlijkse tegenbegrotingen laten zien dat er steeds een financieel solide én solidair alternatief was voor het beleid van de afgelopen twee colleges. Door te investeren in bijvoorbeeld wonen en wijken, armoedebestrijding en sport en cultuur. Door te bezuinigingen op bijvoorbeeld citymarketing en het verhogen van de inkomsten van de gemeente, door de mensen die dat het beste kunnen dragen. Deze lijn trekken we de komende jaren door.

Lees verder

Sporten in de buurt

Sportverenigingen zijn belangrijk, maar ook niet voor iedereen toegankelijk of een voor de hand liggende optie. Daarom vinden we het belangrijk dat ook sportactiviteiten en -voorzieningen in de buurt worden aangeboden.

Lees verder

Sportverenigingen en sportaccommodaties

Vitale sportverenigingen zijn van groot belang in de stad. Ze vormen mede het cement in de samenleving en hun belang reikt veel verder dan het sportieve alleen. Mede hierdoor is Utrecht een sportstad met veel potentie, maar veel voorzieningen staan ook onder druk. Dit betekent dat we flink moeten investeren in de sport, ook gezien de groei van de stad.

Lees verder

Taal

Mee kunnen doen begint bij taal. Beperkte taalvaardigheid leidt tot kansenongelijkheid. Steeds meer Utrechters, jong en oud, zijn laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden.

Lees verder

Toegankelijkheid

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De gemeente is lokaal verantwoordelijk voor de uitrol en naleving van dit verdrag en dat moet nog veel beter.

Lees verder

Tweede kans

We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren de stap zetten richting criminaliteit. Jongeren die wel de fout in zijn gegaan met kleine criminaliteit, hun straf hebben uitgezeten en hun leven willen beteren, bieden we de helpende hand en een tweede kans.

Lees verder

Uitbuiting

Jonge Utrechters krijgen soms te maken met uitbuiting. Dan wordt iemand gedwongen om strafbare feiten te plegen voor iemand anders.

Lees verder

Utrecht Mensenrechtenstad

Sinds 10 jaar noemt Utrecht zich Mensenrechtenstad, maar dit is lang niet bij alle Utrechters bekend. In de afgelopen jaren zijn diverse acties ondernomen en de Utrechtse Mensenrechten Coalitie is een belangrijke schakel. Toch staan wereldwijd Mensenrechten onder druk, en ook in Utrecht is het nodig om hier extra op in te zetten.

Lees verder

Veilig thuis

Het is van groot belang dat niet alleen buiten de deur, maar ook thuis kinderen, jongeren, partners, ouders en ouderen veilig zijn. Een belangrijke schakel in het creëren van een veilige omgeving is Veilig Thuis. Veel hulpverleners bij dit advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling zijn overbelast, maar ook bij andere organisaties. Dit is voor slachtoffers als de hulpverleners een enorm probleem en dat pakken we aan.

Lees verder

Veilige wijken

Alleen in een veilige buurt kunnen Utrechters zichzelf ontplooien en een fijn leven leiden. Daarom gaan we de komende periode alles doen om onveilige wijken te verbeteren.

Lees verder

Verantwoordelijkheid nemen voor koloniaal verleden

In de zomer van 2021 werd het Utrechtse onderzoek naar het slavernijverleden gepresenteerd. Daaruit bleek dat bestuur, burgers en instituties van Utrecht direct en indirect hebben geprofiteerd van koloniale exploitatie en slavernij. Het is daarom belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen.

Lees verder

Verduurzaming

De verduurzaming van onze energievoorziening is bij uitstek een maatschappelijke en collectieve opgave. We beschouwen (de infrastructuur van) onze energie dan ook als een nutsvoorziening en pakken het zeggenschap over de warmtenetten in onze gemeente terug.

Lees verder

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is, terecht, groot punt van zorg onder veel Utrechters. We vergroten de verkeersveiligheid door het verbeteren van de inrichting van wegen, het beperken van autoverkeer en door het aanspreken én aanpakken van verkeersovertreders.

Lees verder

Versterken van de lokale democratie

We koesteren onze lokale democratie, waarin de door de Utrechters gekozen gemeenteraad de koers van de stad bepaalt. Dit gaat niet vanzelf. De democratie waarop we trots zijn vergt regelmatig onderhoud.

Lees verder

Vertrouwde zorg

Vertrouwen en continuïteit zijn belangrijk voor goede zorgverlening en welzijnswerk. Liefdevolle zorg zit onder andere in een goede relatie met zorg- en hulpverleners. Vaste gezichten en mensen met een groot netwerk in de wijk zijn goud waard. Daarom zijn we geen voorstander van aanbestedingen. Het brengt onzekerheid en/of verslechtering voor inwoners, medewerkers en sociale organisaties. Het verwoest vaak bestaande en goed werkende structuren en professionele relaties in de stad en wijk. En het ingewikkelde proces kost organisaties en gemeente onnodig veel tijd en daarmee geld. Veelal zijn er goede alternatieven voor handen.

Lees verder

Voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers verdienen, als duurzaamste verkeersdeelnemers, meer ruimte in onze stad. Te voet of te fiets door de stad is gezond en duurzaam en moet daarom meer worden gestimuleerd.

Lees verder

Watergebruik

Bij een duurzame stad hoort ook het duurzaam en circulair omgaan met water. Schoon zoet water zal op termijn schaars worden. De gemeente heeft samen met andere overheden zoals het waterschap en de provincie ook een rol in het waterbeheer. We streven naar het verminderen van ons waterverbruik en dragen bij aan een duurzame inzet van water.

Lees verder

Welkom nieuwe Utrechters

Onze stad groeit en daarom is het belangrijk dat nieuwe Utrechters zich snel welkom en thuis gaan voelen. Voor de mensen die als vluchteling, asielzoeker of statushouder in Utrecht komen wonen is een warm welkom extra belangrijk. Daarnaast biedt de nieuwe inburgeringswet kansen om nieuwe Utrechters beter op te vangen.

Lees verder

Werkers in de zorg

De coronacrisis heeft ons (opnieuw) laten zien hoe belangrijk de werkers in de zorg zijn. Ook in Utrecht verdienen ze meer waardering en ondersteuning.

Lees verder

Zon- en windenergie

Utrecht moet zijn eerlijke bijdrage leveren aan de energieopwekking met duurzame bronnen. In de regionale energiestrategie (RES) is afgesproken dat er de komende jaren in Utrecht zonneweides, zonnepanelen op (publieke) gebouwen en windmolenparken worden aangelegd.

Lees verder

Zorg voor kinderen en jongeren

De gemeente is verantwoordelijk voor goede zorg aan kinderen en jongeren en de gezinnen waarin ze opgroeien. Door onder meer tekortschietende middelen en wachtlijsten staat deze zorg ernstig onder druk. Dit is zorgwekkend omdat de zorg voor onze jeugd in het belang is van onze hele stad. Daar gaan we mee aan de slag, samen met de harde werkers in de zorg!

Lees verder