Armoedebestrijding

Ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen. We zetten ons in om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en daarom nemen maatregelen gericht op kinderen die in armoede opgroeien een belangrijke plek in.
Ruben Post

Ruben Post

Lees hier meer over Ruben Post.

Meer over Ruben Post