Betaalbaar en prettig wonen

Voor zowel middeninkomens als mensen die zijn aangewezen op sociale huurwoningen wordt het steeds moeilijker om in de stad te (blijven) wonen. Mensen met een lager inkomen worden de stad uit gejaagd. Utrecht is alleen nog te betalen voor mensen met veel geld. Dit is funest voor de sociale cohesie en het functioneren van de stad. Utrecht is een stad voor iedereen.

Dit gaan we doen:

We vergroten de voorraad sociale huurwoningen, waarbij we stapsgewijs toewerken naar minstens 40 procent van de totale woningvoorraad. De laatste jaren is dit percentage tot 31 procent gedaald. 

Zolang er een tekort is aan sociale huurwoningen met enorme wachtlijsten, verbieden we verkoop van sociale huurwoningen en de sloop van kwalitatief goede sociale huurwoningen in de hele stad.

We willen dat de gemeente woningcorporaties financieel gaat ondersteunen. Zo worden de negatieve effecten van de verhuurdersheffing beperkt en kunnen corporaties extra investeren in onze maatschappelijke ambities, zoals meer betaalbare woningen, het verduurzamen van de woningvoorraad en de wijkenaanpak. Uiteraard leggen we dit vast in de prestatieafspraken. 

In de prestatieafspraken met corporaties leggen we vast hoe het aanbod sociale huur weer gaat groeien en de wachttijd voor sociale huurwoningen drastisch kan worden ingekort. Aanvullend hierop kan de gemeente ook zelf woningen aanschaffen en/of bouwen, om deze vervolgens aan Utrechters te verhuren.

Er komt een verhuurdersvergunning met onder andere een maximale huurprijs per vierkante meter. Deze wordt bij misstanden gelijk ingetrokken. 

Er komt een leegstandsheffing, waarbij eigenaren belasting moeten gaan betalen als panden langer dan een jaar leeg staan.   

Niet alleen het aantal woningen moet omhoog, maar ook de kwaliteit van de woningen. We maken afspraken met corporaties over het aanpakken van alle ‘schimmelwoningen’ in de stad. En over het renoveren van andere slecht geïsoleerde huizen, ook vanwege de duurzaamheid. Bij renovatieplannen hebben bewoners via het sociaal plan een belangrijke stem. 

We gaan vol aan de slag met het verduurzamen van woningen, goed voor het klimaat en de energierekening. Zie hiervoor het hoofdstuk duurzaamheid.

Middeninkomens moeten weer toegang krijgen tot de sociale huursector. Dit kunnen de bestaande woningcorporaties doen, als de wetgeving dit weer mogelijk maakt, of er kan, met steun van de gemeente, een nieuwe corporatie opgericht worden die zich speciaal op de middeninkomens richt. 

We voeren in de hele stad een zelfbewoningsplicht in. De koper van een huis wordt verplicht er zelf in te gaan wonen.

Het al bestaande huurteam gaan we versterken en omvormen naar een proactieve organisatie. In plaats van alleen te reageren op klachten, gaat het huurteam actief controleren op wantoestanden in de private en sociale huursector. Dit huurteam nieuwe stijl toetst ook de maximumprijs voor huurwoningen in de vrije sector. 

We maken serieus werk van het oplossen van het tekort aan studentenkamers. Studentenhuisvesting wordt opgenomen in (nieuwbouw)plannen. De universiteit wordt op haar verantwoordelijkheid aangesproken. Als de grond in bezit van de universiteit niet wordt gebruikt voor onderwijs, moet dit worden gebruikt voor huisvesting.

De universiteit stopt met het aantrekken van internationale studenten wanneer zij hen geen fatsoenlijke huisvesting kan bieden.

Er komen meer seniorenwoningen in Utrecht, onder andere tussenvormen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. We willen dat ouderen die willen verhuizen naar een kleinere woning dat ook kunnen doen, liefst in hun eigen buurt. Dat betekend dat er voldoende seniorenwoningen voor deze doelgroep moeten worden gerealiseerd. Dit is prettig wonen voor senioren en bevordert de doorstroom, waardoor er huizen vrij komen. Om doorstroming te realiseren binnen de sociale woningvoorraad, moeten senioren met een langlopend huurcontract de mogelijkheid krijgen een kleinere of gelijkvloerse woning te krijgen zonder hier financieel op achteruit te gaan.

Er komen meer betaalbare jongerenwoningen in buurten waar er tekorten zijn, zodat jongeren die na het ‘uit huis gaan’ in hun eigen buurt willen blijven wonen, dit kunnen doen.

Met woningcorporaties maken we afspraken over woningen en voorzieningen voor speciale doelgroepen, zoals mensen die dakloos zijn. Zie ook het hoofdstuk ‘ ‘Een gezonde stad met zorg voor iedereen’.

De gemeente voert een actief vastgoedbeleid. We maken panden in gemeentelijk bezit indien mogelijk geschikt voor wonen en andere maatschappelijke functies. Of kopen nieuw vastgoed aan voor deze doelen.

Utrechtse huizen moeten beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Bij renovatie moeten woningcorporaties hun woningen voor iedereen toegankelijk maken.