Financiële keuzes

Financiële keuzes voor een sterke en sociale stad

  • Investeren in goede en toegankelijke voorzieningen voor alle Utrechters
  • Extra aandacht voor mensen die dat het hardst nodig hebben
  • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

Doel
Om onze idealen waar te maken en van Utrecht een stad te maken waarvan iedereen kan genieten, moeten de gemeentelijke financiën op orde zijn. De uitgangspunten hiervoor zijn gunstig. De begroting is op orde en de inkomsten vanuit het Rijk stijgen flink, onder andere door de groei van de economie en van de stad. Er is dus alle ruimte om te investeren in een ongedeelde stad en het bestrijden van ongelijkheid. Dit is hard nodig ook, want lang niet alle Utrechters profiteren van de economische groei en van de gezonde financiën. De PvdA wil dat investeringen in de stad vooral terecht komen bij de mensen die dat het hardst nodig hebben.

Plannen

  • De begroting moet over de hele collegeperiode sluitend zijn; de financiën op orde.
  • Geld moet niet nutteloos op de plank blijven liggen. De uitvoeringskracht binnen de gemeente moet dan ook fors toenemen. De PvdA wil veel strakker sturen op onderbesteding van middelen, indien nodig door tussentijdse investeringsvoorstellen.
  • Het door het college afgeroomde Decentralisatiefonds wordt weer aangevuld, om tijdig te kunnen ingrijpen bij dreigende knelpunten in het sociaal domein.
  • Specifieke rijksbijdragen aan het Gemeentefonds, zoals de “Klijnsmamiddelen” voor kinderen in armoede en budget voor integratie van statushouders, worden één op één besteed waarvoor ze bedoeld zijn.
  • Het budget voor voorzieningen als sport, cultuur, welzijn en armoedebeleid moet meegroeien met de groei van het aantal inwoners.
  • Inkomsten uit lokale heffingen zijn van groot belang om te kunnen investeren in een ongedeelde en sociale stad. Daarbij vragen we de hoogste bijdrage van de mensen die zich dat het beste kunnen veroorloven. De PvdA wil de huidige ruime kwijtschelding voor mensen met een minimuminkomen behouden. De gemeente moet er bij het kabinet op aandringen het weer mogelijk te maken dat alle bijstandsgerechtigden automatisch kwijtschelding ontvangen.