Onderwijs

Onderwijs

 • De tweedeling in het onderwijs is onacceptabel, de gemeente spant zich samen met scholen actief in om de verschillen zo snel mogelijk weg te werken.
 • Het vaste aanmeldmoment op basisscholen wordt vastgehouden en nageleefd zodat alle kinderen een eerlijke kans hebben om (in de buurt) naar een goede school te gaan. Voorinschrijving en selectie op basis van de achtergrond van de ouders wordt voorkomen via een convenant tussen de gemeente en alle scholen.
 • Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun klasgenootjes. De vrijwillige ouderbijdrage moet daarom ook echt vrijwillig zijn en niet leiden tot kinderen die niet mee mogen met schoolreisje.
 • Om volop mee te kunnen draaien in onze samenleving zijn lezen en schrijven van groot belang. De PvdA wil laaggeletterdheid en taalachterstanden bestrijden door te blijven inzetten op kwalitatief goede voorschoolse opvang.
 • We zijn er trots op dat Utrecht geen zwakke scholen kent. De PvdA wil blijven investeren in het onderwijs om dit zo te houden.
 • Er komt meer aandacht voor passend onderwijs. Om te voorkomen dat leerlingen verkeerd onderwijs volgen of zelfs thuis zitten en ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd, zorgen we voor directe afstemming tussen gemeente en het Samenwerkingsverband van de onderwijsbesturen (SWV Utrecht PO).
 • In de wijken waar het lerarentekort het grootst is maakt de gemeente het aantrekkelijker voor leraren om juist op die scholen in die wijken les te geven.
 • Ouderinitiatieven om de segregatie binnen en tussen wijken/scholen tegen te gaan worden aangemoedigd en krijgen ondersteuning van de gemeente.
 • Buurtteams en het jongerenwerk blijven nauw samenwerken met het onderwijs om jongeren met problemen te begeleiden en docenten te ontlasten.
 • De aanpak van “Spelenderwijs” blijft in stand waarbij alle kinderen die naar de peuterschool gaan worden gemengd.
 • De gemeente stuurt aan op brede scholengemeenschappen, waar leerlingen van het vmbo, de havo en het vwo elkaar tegenkomen en waar doorstroming goed mogelijk is.
 • Er zit veel kennis in onze studenten. De gemeente werkt nauw samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het mbo om initiatieven in het onderwijs aan te laten sluiten op waar de gemeente en andere Utrechtse werkgevers aan werken. Samen kunnen we de stad beter maken.
 • Mbo’ers zijn de ruggengraat van de samenleving. De gemeente helpt bij een sterke profilering van het mbo in de stad. Bedrijven moeten meer stageplekken aanbieden aan mbo-studenten die er na afronding mogelijk kunnen blijven werken.
 • De gemeente gaat door met het financieren van de zeer succesvolle geïntegreerde trajecten van ROC Midden Nederland.
 • Utrecht is een kennisstad. We willen dat heel Utrecht kan profiteren van deze kennis. We stimuleren initiatieven tussen de hogescholen, universiteiten, mbo’s, de gemeente en/of andere partners om deze kennis in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen.
 • Niemand zonder diploma op de bank! We gaan door met het “thuiszitterspact” en streven naar zo min mogelijk thuiszitters.
 • We zetten in op een “Leven Lang Leren”, zodat werkzoekenden en werkgelegenheid op elkaar aansluiten en mensen door kunnen groeien. Zo blijft werk een stimulans om in de maatschappij te participeren.
 • We zijn trots op de “Vreedzame School”. Deze in Utrecht ontwikkelde methode draagt bewezen bij aan het pedagogisch klimaat en de veiligheid op en rond scholen. Een groot deel van de basisscholen in Utrecht is Vreedzaam. We willen dat scholen in het voorgezet onderwijs dit voorbeeld volgen. Ook verdere uitbreiding van Vreedzaam op het gebied van sport, cultuur en welzijn ondersteunen wij.
 • We stimuleren het trainen van docenten om te werken met kinderen met verschillende culturen. Ook moedigen we scholen aan tot uitwisselingsprogramma’s binnen Utrecht zodat docenten van elkaar kunnen leren en leerlingen uit verschillende wijken met elkaar in contact komen.