Wonen en wijken

Wonen en wijken

 • De voorraad sociale huurwoningen moet groeien. Dit doen we door het voeren van actief grondbeleid en het stellen van harde percentages sociale huur van 30 tot 40%, afhankelijk van de bestaande hoeveelheid sociale woningbouw in de wijk.
 • Zolang er een groot tekort aan sociale huurwoningen is, is de PvdA tegen het verkopen en/of slopen van sociale huurwoningen. Sociale huur moet overal in Utrecht beschikbaar zijn, dus ook in de binnenstad, en zich niet concentreren in bepaalde wijken als Overvecht en Kanaleneiland.
 • Wachtlijsten voor sociale woningen zijn veel te lang. We gaan wachtlijstvervuiling actief tegen door het maken van een scheiding tussen “puntenspaarders” die om strategische redenen al jaren op de lijst staan en echte sociale woningbehoeftigen.
 • We willen meer middeldure huurwoningen in de vrije huursector. Net als bij sociale woningbouw streven we hier 30 tot 40% middeldure huurwoningen na.
 • We willen een evenredige spreiding van sociale huur en koop over alle wijken. Ook streven we een goede verdeling van gezins-, ouderen-, studenten- en andersoortige woningen na.
 • Utrecht gebruikt de “ladder voor duurzame verstedelijking”. Dit betekent: eerst nieuwbouw in de stad, dan aan de rand van de stad en als laatste optie in het groen.
 • Er komt meer ruimte om leegstaande gebouwen op innovatieve manier, zoals Socius, om te bouwen tot woningen.
 • We investeren in de buurten die dat het hardst nodig hebben. Die buurten ontvangen hiervoor een extra budget.
 • We realiseren passende huisvesting voor studenten, starters, senioren, statushouders, en dak- en thuislozen.
 • We gaan het schrijnende kamertekort in Utrecht tegen door samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht meer betaalbare studentenkamers te realiseren. Deze kamers moeten voor alle opleidingsniveaus toegankelijk zijn.
 • De verhuisadviseur senioren blijft actief om de doorstroom te bevorderen. Buurtteams en adviseur werken nauw samen.
 • We willen een evenredige spreiding van mensen die extra hulp nodig hebben (bv. statushouders of psychiatrisch patiënten) over alle wijken.
 • Woningcorporaties leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van een wijk. Met woningcorporaties worden nieuwe (prestatie)afspraken gemaakt over aantallen sociale huurwoningen, investeringen in de wijken en renovatie van bestaande woningen zoals in Kanaleneiland. Hier worden de buurtbewoners bij betrokken.
 • De gemeente moet een integrale omgevingsvisie opstellen om de ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling in de stad te begeleiden en sturen. Deze wordt wijkgericht om verschillen tussen wijken en buurten recht te doen. Integraal wil zeggen dat alle activiteiten en projecten (woningbouw, inrichting openbare ruimte en groen, gezondheid en zorg, economie en werkgelegenheid, etc.) van de gemeente elkaar versterken.
 • Utrecht is een snel groeiende stad. Realistische groeiscenario’s zijn nodig, met daarbij een visie op de toekomst van wonen, verkeer, welzijn en duurzaamheid. Het gaat om de kwaliteit van wonen, niet alleen om economisch voordeel.
 • Utrecht is een mooie stad die steeds meer toeristen weten te vinden. Dit zorgt voor meer banen en inkomsten, maar zet ook de leefbaarheid voor bewoners en de sociale cohesie in de stad onder druk. Wij zetten het belang van bewoners voorop. Dit betekent grenzen stellen aan winkelaanbod dat zich uitsluitend op toeristen richt en aan verhuur via onder andere Airbnb.
 • De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ouderen en mensen met een beperking moeten zonder gedoe van A naar B kunnen reizen. OV haltes en publieke instellingen worden overal getoetst op toegankelijkheid voor mindervaliden en slechtzienden en waar nodig verbeterd.
 • De gemeente steunt initiatieven als de buurtmobiel en trekt meer geld uit voor betere dienstverlening van de regiotaxi.