6. Een veilig Utrecht
Verkiezingsprogramma

6. Een veilig Utrecht

Samenleven in Utrecht kan alleen als we ons veilig kunnen voelen. Thuis, op straat, op school, op ons werk en ook online. Onveilig maakt onvrij, maar veiligheid is in Utrecht nog altijd oneerlijk verdeeld. Daarom treden we hard op tegen de oorzaken van onveiligheid en criminaliteit zelf. Zo moeten we hard optreden tegen ondermijnende criminaliteit.

Handhaving gaat hand in hand met investeren in preventie. We geloven in de kracht van de buurt en haar inwoners; daarom pakken we samen met hen de problemen aan. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom investeren we onder andere in buurtwerk, jongerenwerk en wijkagenten.

6.1 Veilige wijken

Alleen in een veilige buurt kunnen Utrechters zichzelf ontplooien en een fijn leven leiden. Daarom gaan we de komende periode alles doen om onveilige wijken te verbeteren.

Onze keuzes:

Meer wijkagenten

We willen meer wijkagenten die laagdrempelig te bereiken zijn en een band kunnen ontwikkelen met de wijkbewoners.

Extra investeren in wijk met meer onveiligheid

We investeren extra in wijken waar meer onveiligheid wordt ervaren en waar criminaliteitscijfers hoger zijn. Bijvoorbeeld door meer wijkagenten en buurt- en jongerenwerkers in te zetten.

Aangifte in je eigen wijk

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, zorgen we ervoor dat inwoners in hun eigen wijk aangifte kunnen doen.

Samenwerking op wijkniveau

Op wijkniveau wordt intensief samengewerkt door politie, straatcoaches, jongerenwerk, gemeentelijke handhavers, buurtteams en scholen, winkeliers en bedrijven om te zorgen voor een veilige wijk.

Veiligheids- en preventieplannen

We maken veiligheids- en preventieplannen per wijk en laten inwoners hierover meedenken en beslissen. Bij de inzet en prioriteiten van wijkagenten wordt rekening gehouden met de inbreng van de inwoners uit de wijk.

In gesprek met bewoners en politie

Samen met bewoners en politie gaan we in gesprek over de vraag hoe het vertrouwen in buurten over opsporing en handhaving kan toenemen.

Aantrekkelijker maken voor (wijk)agenten om in Utrecht te komen werken

We maken het aantrekkelijker voor (wijk)agenten om in Utrecht te komen werken, bijvoorbeeld door het aanbieden van betaalbare woningen, gratis parkeerplekken, gratis OV of (elektrische) fietsen.

6.2 Preventie en een tweede kans

We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren de stap zetten richting criminaliteit. Jongeren die wel de fout in zijn gegaan met kleine criminaliteit, hun straf hebben uitgezeten en hun leven willen beteren, bieden we de helpende hand en een tweede kans.

Onze keuzes:

Investeren in preventie

We gaan meer investeren in preventie, juist om de maatschappelijke kosten van veiligheid terug te kunnen brengen. We steken daarom extra geld in onder andere het jongerenwerk.

Voorlichting om jongeren te behouden voor criminaliteit

Jongeren worden vaak op jonge leeftijd geronseld door criminelen. We hebben daar oog voor en proberen jongeren met gerichte voorlichting en open gesprekken op de (basis)scholen te behoeden voor de criminaliteit.

Rol voor buurt- en jongerenwerk

Het buurt- en jongerenwerk staat in nauw contact met de gemeente, het onderwijs, de jeugdzorg en de politie. De gemeente heeft een coördinerende rol. Op deze manier kunnen we meteen ingrijpen als iemand dreigt te ontsporen.

Extra hulp aan ouders

Ouders spelen een grote rol bij het voorkomen van problemen. Wie een veilig thuis heeft, zal minder snel het verkeerde pad inslaan. Daarom gaan we met zowel ouderavonden als 1-op-1-gesprekken met ouders het gesprek aan, en waar nodig bieden we extra hulp.

Jongeren verliezen we niet uit het oog

We verliezen jongeren niet uit het oog.  We onderhouden en breiden een netwerk uit waarin jongeren en buurtwerkers, wijkzorg, handhaving, politie, scholen, jeugdzorg, ouders, maar ook woningcorporaties onze ogen en oren zijn. Zo is er een vangnet in de buurt als er negatieve ontwikkelingen in het leven van jongeren opspelen.

Herkennen en voorkomen van radicalisering

We zetten in op preventie bij radicaliserende jongeren en ondersteunen ouders, docenten en jongerenwerkers bij het herkennen én voorkomen van radicalisering onder jongeren.

Tweede kans

Jongeren die in aanraking zijn gekomen met kleine criminaliteit, hun straf hebben uitgezeten en hun leven willen beteren, bieden we een tweede kans. We sluiten met deze jongeren een sociaal contract af. In ruil voor onze hulp bij het vinden van een baan of volgen van een studie, geven zij gastlessen op school over hun ervaring om andere jongeren te ontmoedigen het criminele pad te volgen.

(Re)integratiemogelijkheden voor jongeren

Werk houd je letterlijk van de straat, daarom zoeken we actief naar (re)integratiemogelijkheden bij bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters.

Inzetten van ervaringsdeskundigen

We zetten ervaringsdeskundigen in om jongeren voor criminaliteit te behoeden. Verhalen van de mensen zelf maken vaak het meeste indruk.

6.3 Ondermijnende criminaliteit

Ook in Utrecht hebben we te maken met georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Een groot probleem dat keihard moet worden bestreden. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en dienstverleners. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd en dat zorgt voor onveilige situaties.

Onze keuzes:

Stevige aanpak van zware criminaliteit

We investeren stevig in de aanpak van zware criminaliteit in Utrecht. Ondermijnende criminaliteit moet keihard worden bestreden in samenwerking met lokale organisaties en inwoners.

Scherp op witwaspraktijken

We zijn scherp op witwaspraktijken, sluiten panden waar wordt witgewassen en pakken horeca waar (hard)drugs wordt gedeald hard aan. Daarvoor werken we samen met de FIOD, justitie en politie. We raken criminelen daar waar het het meeste pijn doet.

6.4 Uitbuiting

Jonge Utrechters krijgen soms te maken met uitbuiting. Dan wordt iemand gedwongen om strafbare feiten te plegen voor iemand anders.

Onze keuzes:

Voorlichting en samenwerking

Op scholen en in het jongerenwerk blijven we jonge Utrechters voorlichten over de gevaren van loverboys, mensenhandelaren, pooiers en drugsdealers. Daarnaast willen we in samenwerking met het onderwijs, de jeugdhulp en ouders vroegtijdig ingrijpen wanneer het mis lijkt te gaan, daarom zorgen we dat signalen zo snel mogelijk opgepikt worden.

6.5 Cybercrime

We profiteren veel van alle online mogelijkheden van tegenwoordig, maar ook criminaliteit is daarin inmiddels actief. Veel Utrechters krijgen te maken met cybercrime.

Onze keuzes:

Voorlichting om cybercriminaliteit te voorkomen

Cybercriminelen worden steeds handiger en maken veel slachtoffers. De oplichters richten zich met name op ouderen, omdat het voor deze groep lastig kan zijn om alle veranderingen bij te houden. In samenwerking met politie en de ouderenzorginstellingen zetten we in op goede voorlichting en voorkomen we dat ouderen slachtoffer worden van slinkse oplichters.

Campagnes op het gebied van cyberveiligheid

De gemeente vergroot de cyberveiligheid door campagnes op te zetten of te ondersteunen. Die maken Utrechters bewust van de gevaren van digitale criminaliteit en hoe ze kunnen voorkomen dat ze daar het slachtoffer van worden.   

Investeren in de veiligheid van gemeentelijke systemen

De gemeente investeert in de beveiliging van haar eigen IT-systemen en organisatie, zodat deze systemen actueel zijn en vertrouwelijke gegevens gewaarborgd blijven.

6.6 Cameratoezicht

Cameratoezicht in de openbare ruimte kan een effectief hulpmiddel zijn bij het opsporen. Zorgvuldigheid is wel geboden.

Onze keuzes:

Cameratoezicht kan een effectief middel

Cameratoezicht kan een effectief middel zijn bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit. De inzet hiervan moet wel proportioneel zijn, gelet op het belang van privacy.

Maximumaantal camera’s

We houden daarom vast aan een maximumaantal camera’s. De hoogte van dat maximum wordt in de komende raadsperiode opnieuw vastgesteld, mede op basis van actuele gegevens van deskundigen over de onveiligheid in de stad.

Flexibele camera’s

We houden naast vaste camera’s ook voldoende flexibele camera’s achter de hand, om optimaal in te kunnen spelen op problemen die zich op enig moment voordoen.

6.7 Een veilig thuis

Het is van groot belang dat niet alleen buiten de deur, maar ook thuis kinderen, jongeren, partners, ouders en ouderen veilig zijn. Een belangrijke schakel in het creëren van een veilige omgeving is Veilig Thuis. Veel hulpverleners bij dit advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling zijn overbelast, maar ook bij andere organisaties. Dit is voor slachtoffers als de hulpverleners een enorm probleem en dat pakken we aan.

Onze keuzes:

Voorkomen van huiselijk geweld

We gaan sterker inzetten op het in een vroeg stadium in kaart brengen en voorkomen van huiselijk geweld. Scholen, sportclubs maar ook individuen die signalen oppikken zijn van groot belang. Zo helpen we mensen op tijd, pakken de wachtlijsten aan en voorkomen we dat hulpverleners uitvallen door hoge werkdruk.

Toegankelijk maken van hulp

We willen voorkomen dat hulp zoeken wordt gezien als een obstakel, door mensen meer te informeren over de gang van zaken en misvattingen weg te nemen. Zo kan huiselijk geweld sneller aangepakt worden.

Extra steun in het aanpakken van problemen

Het is van belang dat gezinnen en huishoudens voldoende steun krijgen in het aanpakken van hun problemen. Door in te zetten op een grotere instroom van extra collega’s krijgen hulpverleners minder op hun bord  en kunnen ze meer contacttijd inplannen.

Aandacht voor andere problemen naast huiselijk geweld

Naast huiselijk geweld kampt een gezin of huishouden vaak ook met andere problemen. Voorbeelden daarvan zijn verslaving, armoede of mentale problemen.  Daarom is een goede verbinding tussen de verschillende organisaties en de gemeente cruciaal.

Deel dit