7. Een diverse stad met ruimte voor elkaar
Verkiezingsprogramma

7. Een diverse stad met ruimte voor elkaar

Jezelf mogen zijn en je thuis voelen in je eigen stad. Je eigen talenten kunnen ontdekken en die ontplooien. Accepteren, dat niet iedereen hetzelfde is. En het vertrouwen dat iedereen gelijk wordt behandeld, dat er gelijke rechten en kansen zijn. Alleen als we tegenstellingen overbruggen, we ons verplaatsen in de ander en willen investeren in elkaar komt zo’n Utrecht dichterbij. Vertrouwen is daarvoor essentieel. Geen onverschilligheid, maar interesse in elkaar. We willen een inclusieve stad waarin iedereen meetelt. Helaas zijn racisme en discriminatie een hardnekkige en diepgewortelde problemen in onze samenleving, ook in Utrecht. Op de woningmarkt, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of op straat worden Utrechters niet gelijk behandeld. Dat vindt de PvdA onacceptabel en dat moeten we actief blijven aankaarten en bestrijden. 

We kiezen voor een samenleving, waar iedereen zichzelf kan zijn en het niet uitmaakt wat je geslacht, geaardheid of geloof is. Een samenleving, waarin je gelijk wordt behandeld, ongeacht of je vrouw, van kleur, theoretisch/praktisch geschoold, hetero, homo, trans of queer bent. Een samenleving waarin je gelijke kansen krijgt, ongeacht het inkomen van jou of je ouders. En een samenleving waar iedereen zijn stem kan laten horen en de vrijheid van meningsuiting vanzelfsprekend is. De PvdA staat pal voor de vrijheid van godsdienst en streeft tegelijkertijd naar emancipatie, gelijkwaardigheid en de vrijheid van mensen die afscheid nemen van hun geloof. We zijn nieuwsgierig naar de ander en stellen onszelf elke keer de vraag: hoe is het om jou te zijn?

7.1 Samen Utrecht

In Utrecht is geen ruimte voor discriminatie en racisme. In onze diverse en kleurrijke stad is de behoefte aan verbinding groot. We kijken om naar elkaar, kunnen omgaan met verschillen en zijn weerbaar in een wereld die steeds sneller verandert. Daarom kijken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. Het verbinden van groepen, het bundelen van krachten én het delen van risico’s zijn allemaal elementen die zorgen voor een fijnere samenleving.

Onze keuzes:

Utrechtse Inclusie Agenda

Om structureel te werken aan een inclusieve stad gaan we werken met een Utrechtse Inclusie Agenda, waarin diverse actieplannen worden opgenomen voor het tegengaan van discriminatie op allerlei terreinen. Van woningmarkt tot arbeidsmarkt, en van scholen tot theaters. Eén wethouder coördineert en is verantwoordelijk voor de uitrol en regie hierop.

Investeren in diverse wijken

We investeren in diverse wijken. Dit doen we bijvoorbeeld met divers bouwen voor alle inkomensgroepen en alle leeftijden. Integratie heeft meer kans van slagen als mensen elkaar ontmoeten in de eigen wijk, op school of tijdens het sporten.

In contact met elkaar

Door verschillende Utrechters met elkaar in contact te brengen en met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we onderlinge spanningen wegnemen. We gaan de dialoog aan en organiseren daarvoor bijeenkomsten.

7.2 Bestrijden racisme en discriminatie

In 2020 kwamen er 352 meldingen binnen van discriminatie bij het Utrechtse meldpunt Art.1 Midden-Nederland. En dit is waarschijnlijk slechts een deel van de ervaringen van Utrechters met racisme en discriminatie. Voor velen is dit nog dagelijks voelbaar en dat is onacceptabel.

Onze keuzes:

Voldoende middelen voor het bestrijden van racisme en discriminatie

Onze Utrechtse antidiscriminatievoorziening Art.1 Midden-Nederland heeft een centrale rol in het bestrijden van racisme en discriminatie en dient voldoende middelen te krijgen om deze rol in te vullen.

Racisme en discriminatie bespreekbaar

We zetten campagnes in om racisme en discriminatie bespreekbaar te maken en Utrechters te informeren waar ze met hun meldingen hierover terecht kunnen. Aangiftes en meldingen worden serieus opgepakt.

Bewezen aanpak

In onze aanpak van discriminatie maken we enkel nog gebruik van elementen waarvan bewezen is dat ze werkzaam zijn, namelijk inleving en empathie bevorderen, de sociale norm veranderen, confronteren en bewustwording stimuleren.

7.3 Welkom nieuwe Utrechters

Onze stad groeit en daarom is het belangrijk dat nieuwe Utrechters zich snel welkom en thuis gaan voelen. Voor de mensen die als vluchteling, asielzoeker of statushouder in Utrecht komen wonen is een warm welkom extra belangrijk. Daarnaast biedt de nieuwe inburgeringswet kansen om nieuwe Utrechters beter op te vangen.

Onze keuzes:

Gastvrij welkom

Mensen die door oorlog en geweld gedwongen zijn om (tijdelijk) nieuwe Utrechter te worden, zullen we altijd hartelijk en gastvrij opvangen. In overleg met bewoners kijken we wat daarvoor geschikte plekken zijn.

Nieuwe inburgeringswet

Door de nieuwe inburgeringswet is de gemeente weer verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers in onze (lokale) samenleving. Lokaal kiezen wij ervoor om zoveel mogelijk werken en leren te combineren. Mensen leren de taal gaandeweg op de werkvloer en in de klas.

Speciaal Utrechts inburgeringsprogramma

We ontwikkelen een speciaal Utrechts inburgeringsprogramma voor alle nieuwe Utrechters, onafhankelijk waar zij vandaan komen. Op deze manier kunnen zij zich snel thuis voelen in onze stad.

Werkplekken voor nieuwe Utrechters

Met Utrechtse bedrijven en organisaties organiseren we werkplekken voor nieuwe Utrechters, dat is de beste kans om snel onderdeel van de samenleving te worden en de taal te leren.

Investeren in taalbeheersing

Nieuwe Utrechters die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hebben vaak minder kans op een baan. We investeren daarom in taalbeheersing op verschillende niveaus in samenwerking met Utrechtse organisaties zoals Taal Doet Meer. Als nieuwe Utrechters ook in hun eigen taal niet (goed) kunnen lezen en schrijven, investeren we eerst in het leren lezen en schrijven in de eigen taal.

7.4 Verantwoordelijkheid nemen voor koloniaal verleden

In de zomer van 2021 werd het Utrechtse onderzoek naar het slavernijverleden gepresenteerd. Daaruit bleek dat bestuur, burgers en instituties van Utrecht direct en indirect hebben geprofiteerd van koloniale exploitatie en slavernij. Het is daarom belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen.

Onze keuzes:

Excuses voor slavernijverleden

Utrecht biedt officieel excuses aan voor haar rol in het slavernijverleden.

Keti Koti

Elk jaar staan we uitgebreid stil bij Keti Koti op 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, en betrekken daar alle Utrechters bij.

We vertellen actief het hele verhaal van het koloniale verleden

In Utrecht vertellen we actief het hele verhaal van het koloniale verleden. Het monument ter herdenking, dat in 2023 wordt onthuld, zal hierin een centrale plaats hebben.

Vervangen van straatnamen en het verwijderen monumenten

We vervangen straatnamen en verwijderen monumenten van personen die ernstige wandaden hebben gepleegd. Met omwonenden wordt gezocht naar nieuwe namen voor de vrijgekomen plekken.

7.5 Aandacht voor Utrechtse LHBTI+ personen

Ondanks alle inspanningen van diverse organisaties en een Regenboogagenda blijkt seksuele en genderdiversiteit in Utrecht nog veel te vaak een reden voor uitsluiting, discriminatie en geweld. Utrechtse LHBTI+ personen moeten zich veilig en gesteund voelen in onze stad.

Onze keuzes:

Bevorderen van de veiligheid van alle LHBTI+ personen

We zetten ons actief in voor het bevorderen van de veiligheid van alle LHBTI+ personen, met extra aandacht voor vluchtelingen, mensen van kleur, sekswerkers, biculturele en transpersonen.

Bevorderen van een veilig en LHBTI+ vriendelijk klimaat op scholen

We bevorderen een veilig en LHBTI+ vriendelijk klimaat op scholen. We investeren in de ontwikkeling van kennis en sensitiviteit bij jeugdzorg en jongerenwerk.

Extra aandacht voor dak- en thuisloze LHBTI+ jongeren

We hebben specifieke aandacht voor de situatie van dak- en thuisloze LHBTI+ jongeren.

Extra ondersteuning voor ontmoeting voor Utrechtse LHBTI+ personen

We zorgen voor extra financiële ondersteuning van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor Utrechtse LHBTI+ personen die zich in een kwetsbare positie kunnen bevinden. Daarbij valt te denken aan mensen van kleur, biculturele en religieuze LHBTI+ personen en LHBTI+ asielzoekers, -ouderen, mensen met een beperking, transgender, intersekse en bi+ personen.

Aandacht voor belangrijke dagen

We hebben aandacht voor belangrijke dagen als o.a. Coming Out Dag, Transgender Gedenkdag en Intersex Awareness Day.

Verdere uitrol en implementatie van de Nederlandse Intersekse Verklaring

We garanderen een verdere uitrol en implementatie van de Nederlandse Intersekse Verklaring, die door Utrecht in 2020 als eerste stad in Nederland werd ondertekend.

7.6 Naleving VN-verdrag Handicap

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De gemeente is lokaal verantwoordelijk voor de uitrol en naleving van dit verdrag en dat moet nog veel beter.

Onze keuzes:

Toegankelijkheid is de norm

Toegankelijkheid moet de norm zijn in heel Utrecht. Dan gaat het om fysieke, sociale en informatie toegankelijkheid. Er komt een jaarlijkse toetsing over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de fysieke omgeving voor en door ervaringsdeskundigen.

Informatie begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen

De gemeente zorgt ervoor dat alle informatie begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen is, ook de digitale (online) informatie en voorzieningen.

Duidelijke criteria over toegankelijkheid

Er komen duidelijke criteria over toegankelijkheid van de openbare ruimte en we betrekken ervaringsdeskundigen bij het ontwerpproces.

Stimuleren bedrijven en organisaties om beter toegankelijk te worden

We stimuleren middels een campagne alle Utrechtse bedrijven en organisaties om beter toegankelijk te worden.

Meer toegankelijke openbare toiletten

Er moeten meer toegankelijke openbare toiletten worden gerealiseerd in de stad.

Meer aandacht voor toegankelijkheid

We stimuleren aandacht voor toegankelijkheid op diverse terreinen, zoals onderwijs, huisvesting, zorg, werk en inkomen en mobiliteit.

7.7 Utrecht Mensenrechtenstad

Sinds 10 jaar noemt Utrecht zich Mensenrechtenstad, maar dit is lang niet bij alle Utrechters bekend. In de afgelopen jaren zijn diverse acties ondernomen en de Utrechtse Mensenrechten Coalitie is een belangrijke schakel. Toch staan wereldwijd Mensenrechten onder druk, en ook in Utrecht is het nodig om hier extra op in te zetten.

Onze keuzes:

Mensenrechten als basis voor al het beleid

Mensenrechten zijn de basis zijn voor al het beleid dat Utrecht ontwikkelt, de wijze van besturen en samenwerken. Een wethouder wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van Utrecht Mensenrechtenstad aan de hand van een actieplan.

Utrechtse Mensenrechten Coalitie

De Utrechtse Mensenrechten Coalitie krijgt meer financiële ruimte om zich te kunnen ontwikkelen als adviseur voor de wethouder.

Belang van Mensenrechten

Utrechters moeten zich meer bewust worden van Mensenrechten en het belang ervan. Dit brengen we onder de aandacht met een campagne rondom de jaarlijkse Dag van de Mensenrechten (10 december) en middels educatie in het onderwijs, bij bedrijven en instellingen.

Deel dit