Leefbare buurten

Een goede en betaalbare woning is van groot belang, maar ook de directe leefomgeving van Utrechters moet op orde zijn. Te vaak staat die leefbaarheid onder druk. Utrecht moet een stad voor iedereen zijn. Dus kiest de PvdA voor gemengde buurten en wijken met voldoende voorzieningen, groen voor iedereen en een veilige openbare ruimte.

Dit gaan we doen:

Goede en toegankelijke voorzieningen in iedere buurt krijgen prioriteit. Denk aan scholen, buurthuizen, speeltuinen en bushaltes. 

Corporaties leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in buurten. Dit nemen we op in de prestatieafspraken. Buurtbewoners worden hierbij betrokken.

Verdichting door woningbouw doen we alleen als de leefbaarheid daardoor niet wordt aangetast. Bij binnenstedelijk bouwen horen minimumeisen voor de hoeveelheid groen, bereikbaarheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelaars moeten een bijdrage gaan leveren aan de beschikbaarheid van voorzieningen in de wijken die ze ontwikkelen.

Bij het splitsen en omzetten van woningen vinden we de toets op leefbaarheid in de buurt belangrijk. Het huren van woningen met vrienden, de zogenaamde “Friends-woningen”, moet mogelijk worden. 

Verhuur via Airbnb mag, mits het gedaan wordt waar het voor bedoeld is: verhuren van woningen waarvan de bewoners op vakantie zijn. Woningen in Utrecht mogen niet langer dan 30 dagen per jaar verhuurd worden via Airbnb. Ook moet een eigenaar verplicht in het pand wonen. Er komt een vergunningplicht voor Airbnb, gekoppeld aan leefbaarheidstoets. 

We willen meer seniorenwoningen bouwen in combinatie met jongerenwoningen. Dat is in Utrecht een succesvolle combinatie gebleken. 

Maatschappelijke voorzieningen zoals een daklozenopvang of opvang voor asielzoekers verspreiden we over de stad.

Bewoners van corporatiewoningen krijgen meer inspraak bij het beleid en de activiteiten van corporaties, de huurdersvertegenwoordiging wordt verstevigd. 

We zetten in op de komst van een volwaardige
supermarkt op de Uithof.