Automobiliteit

Automobiliteit beperken we zoveel als mogelijk, vanwege het grote ruimtebeslag en het negatieve effect op luchtkwaliteit en milieu. Toch zal het autoverkeer de komende jaren nog een factor van belang vormen. Daarom is het zaak dit in goede banen te leiden. We sturen onder andere via het parkeerbeleid en de ruimtelijke inrichting van de stad.

Dit gaan we doen:

Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s wordt verder beperkt, zeker in het centrum. Op het Janskerkhof verdwijnen alle resterende parkeerplaatsen. De openbare ruimte die hierdoor vrijkomt wordt benut voor het vergroenen van de stad, voor meer ruimte voor voetgangers en meer stallingsruimte voor de fiets. 

De oude binnenstad wordt zoveel mogelijk autovrij gemaakt. Dit betekent dat  er goede alternatieven komen voor bewoners en bezoekers, in het bijzonder voor mensen die slecht ter been zijn. 

We gaan door met de ontwikkeling van de stadsboulevards, en kijken samen met de Utrechters hoe deze het beste kunnen ingepast. Zo beperken we onnodig autoverkeer en verbeteren de leefbaarheid in onze stad.

We steunen alle politieke en juridische acties om de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd te dwarsbomen.

Wij willen een Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) met drie verdiepte kruisingen. Hiermee wordt zowel de doorstroming van het verkeer als de leefbaarheid in Overvecht optimaal bevorderd. Mocht dit door een tekortschietende rijksbijdrage, niet haalbaar zijn, dan zoeken we samen met bewoners naar een alternatief, waarbij de leefbaarheid voorop staat. De maximumsnelheid blijft maximaal 70km/u. De inrichting van de weg en de handhaving moeten hier passend bij zijn.