School

De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten op school. Op school leren ze samen te leven. Helaas leven Utrechters steeds vaker in gescheiden werelden, in hun eigen ‘bubbel’. Dat zien we ook terug op het schoolplein: kansrijk bij kansrijk, kansarm bij kansarm. Kinderen van wie ouders niet hebben doorgeleerd zitten vaak bij elkaar in de klas, net als kinderen van hoger opgeleide ouders. Scholen zijn meestal meer gesegregeerd dan de buurten waarin ze staan. Mede dankzij de PvdA is er (eindelijk) een nieuw aanmeldsysteem voor basisscholen, maar dat is niet genoeg. De PvdA wil dat ontmoeting en verbinding meer centraal komen te staan in het Utrechtse onderwijs en dat de gemeente hier actiever op gaat sturen. Zowel kinderen als samenleving worden hier sterker van.

Dit gaan we doen:

Actief beleid voeren om segregatie tegen te gaan. Utrecht doet mee met de landelijke ‘beleidsagenda tegen segregatie in het onderwijs’. Met schoolbesturen maken we bindende afspraken.

We stimuleren ouderinitiatieven om scholen te mengen en belonen scholen die zich inzetten voor gemengde scholen. We zorgen voor goede voorlichting en ondersteuning. 

Kinderen moeten een eerlijke kans hebben om (in de buurt) naar een goede school te gaan. Het tegengaan van segregatie wordt een doel van het nieuwe centraal aanmeldsysteem voor basisscholen in Utrecht. Er komt ook een centrale procedure voor kinderen die van school wisselen of op latere leeftijd instromen, zoals kinderen van de Taalschool. Schoolnabijheid is daarbij het uitgangspunt. 

We willen dat leerlingen op vmbo, havo en vwo elkaar vaker onder één dak ontmoeten. We stimuleren daarom brede scholengemeenschappen. 

In het Nederlandse onderwijs stoppen we kinderen al vroeg in hokjes en dat is bepalend voor hun hele (school)carrière. Vroege selectie versterkt segregatie en onderpresteren. We stimuleren initiatieven waarbij het probleem van ‘vroegselectie’ wordt aangepakt zoals onderwijs voor 10-14 jarigen (tienercolleges) en een brede, verlengde brugperiode. 

Scholen willen we meer benutten als ontmoetingsplek voor de buurt en we stimuleren het gebruik van scholen voor buurtactiviteiten. Deze ontmoetingsfunctie krijgt ook een rol in het huisvestingsbeleid van scholen.