8 maart 2017

1 voor 12 voor Utrechtse kwetsbare wijken

Platform 31 heeft, in opdracht van de G32, onderzoek gedaan naar ruim 130 achterstandswijken. Uit het  onderzoek “Kwetsbare wijken in beeld” blijkt dat de leefbaarheid in deze wijken sterk verslechterd is. De PvdA maakt zich grote zorgen over de situatie in Overvecht, Kanaleneiland, Sterrenwijk en Zuilen. Door bezuinigingen en de opeenstapeling van problemen wordt het voor veel bewoners steeds slechter wonen en leven.

De belangrijkste oorzaak is de concentratie van kwetsbare groepen. In deze buurten woonden al relatief veel mensen met lage inkomens, lage opleiding, psychische problemen en schulden. Door bezuinigingen op de gezondheidszorg, aldus het rapport, komen daar vaak psychische patiënten bij, evenals daklozen en asielzoekers. Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid (lees: bezuinigingen) was er in de afgelopen jaren steeds minder aandacht voor kwetsbare wijken. Ook in Utrecht kennen wij deze problematiek, die nog verergerd wordt door de afbouw van de wijkaanpak door dit college.

Aandacht voor leefbaarheid in de stad, en zeker in kwetsbare buurten, behoort een zaak van continue aandacht van het college te zijn. De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld en wil dat er in Utrecht geïnvesteerd wordt in de kwetsbare wijken en haar bewoners.

De PvdA heeft de volgende vragen gesteld

 

  1. Is het college bekend met het onderzoek Kwetsbare wijken in beeld en deelt zij de ernst van de bevindingen?
  2. Deelt het college de mening van de PvdA dat onderwerpen als segregatie, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, schulden en eenzaamheid om continue aandacht vragen van de gemeente en dat hierop voortdurend actie moet worden ondernomen? Deelt het college de opvatting van de PvdA dat dit met name geldt voor achterstandsbuurten?
  3. Beseft het college zich dat door de opeenstapeling van problemen zoals geschetst in het rapport en door het huidige beleid van bezuinigingen in onze stad op onder andere het armoedebeleid, de schuldhulpverlening, het woonlastenfonds de leefbaarheid in deze wijken verslechtert? Is het college bereid terug te komen op de bezuinigingen?
  4. Kan het college aangeven hoe zij het afbouwen van de wijkaanpak, in het licht van deze ontwikkelingen, beziet? Is het college bereid dit, zeker voor de kwetsbare wijken, te heroverwegen?
  5. Is het college bereid om in overleg met maatschappelijke organisaties en direct betrokkenen op korte termijn een plan van aanpak voor Utrechtse kwetsbare wijken te maken om zo de leefbaarheid te verbeteren?
  6. Is het college bereid hiervoor een budget vrij te maken? Zo ja, waar komt dat budget vandaan en aan welke hoogte denkt men?
  7. Is het college bereid om de gemeenteraad te informeren over en te betrekken bij het plan om de leefbaarheid in achterstandswijken te vergroten?