Aanpassingen op de Werkplek

30 augustus 2017

Wie betaalt de aanpassingen op de werkplek voor werknemers met een beperking?

De gemeente stelt zich op het standpunt dat het niet verplicht is de kosten van werkplekaanpassingen voor mensen die onder de participatiewet vallen voor zijn rekening te nemen. Het UWV weigert de kosten eveneens te betalen, omdat de uitvoering van de Participatiewet een verantwoordelijkheid van gemeenten is. De werknemer is hiervan de dupe!

 

De PvdA vindt dit een uiterst onwenselijke situatie en heeft daarom samen met GroenLinks, D66 en de ChristenUnie de volgende vragen gesteld aan het college.

  1. Op grond waarvan bent u van oordeel dat de Participatiewet (artikel 7, eerste lid) gemeenten niet verplicht tot het vergoeden van werkplekaanpassingen voor de doelgroep van de Participatiewet?
  2. Hoe beoordeelt u in dit licht de informatie op de website www.samenvoordeklant.nl, die mede wordt beheerd door de VNG, dat bedrijven verzoeken tot werkplekaanpassingen voor mensen in de doelgroep participatiewet, bij gemeenten moeten indienen (zie bijlage)?
  3. Waar moeten werknemers en bedrijven volgens het college dan wel zijn voor het vergoeden van werkplekaanpassingen?

De Utrechtse verordening ‘Re-integratie, studietoeslag en tegenprestatie Participatiewet 2015: Werken aan werk gemeente Utrecht’ biedt in artikel 8 wel degelijk de mogelijkheid voor het vergoeden van werkplekaanpassingen. Het is echter in de praktijk onduidelijk wie hiervoor op grond waarvan in aanmerking komt.

  1. Wat zijn de criteria op grond waarvan op grond van deze verordening een werkplekaanpassing wordt vergoed? Waar zijn deze criteria op gebaseerd?
  2. Klopt het dat u het beleid voor het toekennen van aanvragen wilt herijken? Zo ja, op welke wijze en waarom?
  3. Waarom kiest u er niet voor alle werkplekaanpassingen te vergoeden voor werknemers uit de doelgroep Participatiewet?
  4. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de mensen uit deze doelgroep niet tussen wal en schip belanden en hoe gaat u bevorderen dat zij in goede omstandigheden aan het werk kunnen komen en blijven?
  5. Op welke wijze gaat u de communicatie aan werkgevers en (potentiële) werknemers over de mogelijkheden voor het vergoeden van werkplekaanpassingen verbeteren?