8 november 2018

Begroting 2019: PvdA maakt ándere keuzes en dient tegenbegroting in

Vandaag spreekt de Utrechtse gemeenteraad over de programmabegroting 2019. Hier worden de belangrijkste financiële keuzes voor de komende jaren vastgelegd. Wij willen een stad waar iedereen mee kan doen. Fractievoorzitter Rick van der Zweth legt vanmiddag in de Utrechtse raad een tegenbegroting voor. De keuzes die wij maken, laten zien wat voor Utrecht wij voor ogen hebben. Dit college geeft veel geld – onnodig – uit aan het verkopen van onze stad. Dit geld kunnen wij beter besteden om zo de tweedeling in onze stad tegen te gaan. Soms is daar geld voor nodig, soms alleen politieke wil. Maar durf is nodig om echt te kiezen voor een ongedeelde stad.

Wat voor stad willen wij zijn?

Van der Zweth: “Utrecht is een fijne stad. En deze begroting laat het ons weer zien, ook een rijke stad. Maar tegelijkertijd is Utrecht verdeeld. Veel Utrechters profiteren niet van hoe het met de stad gaat. Bijna een vijfde van de Utrechtse gezinnen kan niet rondkomen, de verschillen in het onderwijs stijgen en er zijn veel mensen met ongrijpbare schulden. Dat niet alle Utrechters profiteren van de groei van de stad is nog wel het meest zichtbaar op de woningmarkt. Terwijl projectontwikkelaars en beleggers recordwinsten halen, is een betaalbare woning voor veel Utrechters buiten bereik“.

De vraag is: wat voor stad willen we zijn? Is het acceptabel als Utrecht over twintig jaar de meest duurzame stad is, met veel groen, waar jaarlijks tientallen festivals en evenementen worden georganiseerd en waar mensen veelal goed zijn opgeleid en een mooi salaris krijgen. Maar dat er geen betaalbaar koop- of huurhuis meer te vinden is, waardoor bijvoorbeeld leraren niet in onze stad kunnen wonen, waar het aantal mensen met problematische schulden onverminderd hoog blijft en te veel Utrechters het Nederlands niet machtig zijn. Dát is zeker niet wat de PvdA wil.

Andere keuzes

De PvdA investeert in werk voor mensen die langdurig thuis zitten. Door het creëren van publieke banen, bijvoorbeeld voor onderwijsassistenten en conciërges om de werkdruk te verlagen in het onderwijs, in plaats van zeven ton te stoppen in het bevorderen van werk bij start ups en scale ups. We investeren meer in armoederegelingen en het tegengaan van problematische schulden. Niet in weer een extra drie ton voor nieuwe evenementen, terwijl er afgelopen jaren juist een steeds luidere roep klinkt om aandacht te hebben voor de leefbaarheid in de wijken.

Wij investeren in het Museum van Zuilen en in amateurkunsteducatie, cultuur voor de stad en onze wijken, in plaats van honderd duizenden euro’s in stadspromotie te stoppen om Utrecht internationaal op de kaart te zetten. Utrecht hoeft niet weer in de Guardian te staan en de verborgen parel van de Lonely Planet te worden.

De PvdA investeert in sport in de wijk in plaats van dik €2 miljoen in de Vuelta. Een mooi evenement maar waarom moet hier zo veel publiek geld heen?

Moties en amendementen

Wij maken andere keuzes als het gaat om Utrecht. Daar horen natuurlijk moties en amendementen bij. In onze stad willen we dat iedereen meedoet, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer je de taal niet spreekt, problematische schulden hebt of niet het beste onderwijs krijgt.

Iedereen doet mee

  • In de campagne tekenden vrijwel alle politieke partijen het Manifest tegen Laaggeletterdheid Tien voor Taal. Van dit college zien we hier echter nog weinig van terug. Daarom dienen wij een motie in om met een plan van aanpak te komen, te beginnen met het aanstellen van een centrale regisseur.
  • Ook zitten er nog duizenden huishoudens in onze stad langdurig in de schulden. En wie langdurig problematische schulden heeft, krijgt onvoldoende mogelijkheden om het leven opnieuw op te bouwen en uit de armoede te komen. De PvdA wil daarom experimenteren met het overnemen van schulden, om zo de tijd in de schulden zo kort mogelijk te houden en op grotere schaal afspraken te kunnen maken met schuldeisers. Wij dienen daarom een motie in om te experimenteren binnen de Versnelling Overvecht met het overnemen van schulden van specifieke woonblokken en de gevolgen hiervan te monitoren.
  • En onze zorgen over het onderwijs in Utrecht nemen toe. Er is onvoldoende geld om de tekorten bij achterstandenbeleid op te vangen en steeds meer scholen kampen met een lerarentekort. Met het risico dat kinderen een eerlijke kans op een goede opleiding en daarna goed werk wordt ontnomen. Om het lerarentekort echt aan te pakken, moet er meer gebeuren. Focus op alleen zij-instromers is onvoldoende. Wij dienen daarom een amendement in om te komen tot een brede aanpak: bekijk mogelijkheden rondom de blijfbonus, woningvoorrang voor leraren en publieke banen als conciërges om zo het verschil te maken op onze scholen.

Wonen

Utrechters moeten er zeker van kunnen zijn dat inkomen niet bepalend is of en waar zij in Utrecht kunnen wonen.

  • Afgelopen jaren hebben wij, o.a. in Leidsche Rijn Centrum, gezien dat er nu zelfs bij nieuwbouwwoningen wordt gekozen voor opbieden i.p.v. loting. Dit resulteert in een prijsopdrijvend effect. De wethouder had toegezegd dit in het woonakkoord mee te nemen. Om het belang te onderstrepen dienen wij wederom een motie in die vraagt dit tegen te gaan.
  • Ook vindt er steeds vaker grondspeculatie plaats in Utrecht met extreme winsten als gevolg. Denk aan de Qatardeal in Kanaleneiland en de megawinsten in de Merwedekanaalzone. Dit zet de betaalbaarheid onder druk. Met grondbeleid krijgt de gemeente weer zeggenschap over de stad. Daarom dienen wij een motie in om voorkeursrecht als standaard beleid in te zetten om zo grondwaarde te gebruiken t.b.v. het gemeenschappelijk belang.
  • Wij roepen de wethouder opnieuw op te stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen in Utrecht. In de hele stad maar zeker in de populaire wijken. De wethouder heeft toegezegd hiermee te komen bij Stadsakkoord Wonen. Wij vragen de wethouder deze toezegging hier te herhalen, wij houden een motie achter de hand.
  • En afgelopen week werd in de Provinciale Staten, op initiatief van de PvdA, vrijwel unaniem de motie aangenomen om Rijnenburg integraal vorm te geven, waarin de grootschalige winning van schone energie wordt gecombineerd met duurzame woningbouw van ca. 10.000 woningen. Wij delen deze oproep en dienen een motie in met eenzelfde oproep. Wij verwachten in navolging van onze collega’s bij de provincie veel steun.
  • Dit raakt de energietransitie. Dit is voor veel Utrechters slechts een abstract begrip. Zij zien en voelen het belang niet waarom zij onderdeel van die transitie moeten uitmaken. Daarom dienen wij een motie in om werk te maken van de toegankelijkheid van duurzaamheid. Te beginnen met een nieuwe pannenset voor Utrechters die van het gas af gaan maar dit niet zomaar kunnen betalen en verdere plannen hiervoor uit te werken.

Voorbeeldfunctie gemeente

Als gemeente moeten wij altijd het goede voorbeeld geven. Zeker als werkgever.

  • Daarom willen wij de externe inhuur bij de gemeente Utrecht zo veel mogelijk te beperken. Naast het sturen op een maximaal bedrag (met het uitgavenplafond) willen we ook sturen op een maximaal aantal medewerkers via externe inhuur. Juist zodat vast werk, altijd door mensen vast in dienst wordt gedaan. Wij dienen een amendement in om een doelstelling in aantal fte toe te voegen en te streven naar maximaal 10% externe inhuur van het totale personeelsbestand.
  • Utrecht werkt nog altijd met Flextensie. Een bedrijf die mensen in de bijstand voor slechts €2 laat werken. Per saldo werken zij daarmee onder het minimumloon. Het kan niet dat de gemeente, met haar voorbeeldrol, zich hiermee in laat. Wij dienen daarom een motie in om hier z.s.m. mee te stoppen.

Lange avond

De bespreking van de programmabegroting is nog maar net begonnen. Na de bijdragen van alle twaalf de fracties, wordt er gestemd over alle ingediende moties. Dat wordt zeker nachtwerk. We zullen morgen laten weten welke moties en amendementen het gehaald hebben.

Via deze link kunt u de tegenbegroting van de PvdA helemaal lezen.

Tegenbegroting 2019 PvdA