3 juli 2014

De PvdA laat van zich horen tijdens de Voorjaarsnota!

Vandaag bespreekt de gemeenteraad Utrecht de Voorjaarsnota 2014. De PvdA is bezorgd over de voorgestelde bezuinigingen op het armoedebeleid, welzijn en de leefbaarheidsbudgetten. PvdA-fractievoorzitter Gilbert Isabella: “Deze bezuinigingen raken precies de groep mensen die het het minst kunnen hebben.”. Voor de PvdA gaat het de komende jaren om de thema’s Werken, Wonen en Zorg. Op deze drie thema’s heeft de PvdA een aantal moties en amendementen ingediend om het voorgestelde nieuwe beleid van D66, VVD, GroenLinks en SP aangepast te krijgen.

Sociaal beheer terug in de buurthuizen
De overgang naar zelfbeheer in de Utrechtse buurthuizen blijkt na een door de PvdA ingesteld onderzoek nog niet goed te verlopen. Ouderen bezoeken de buurthuizen niet meer, de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers loopt gevaar, gebruikersgroepen keren buurthuizen de rug toe en activiteiten gaan verloren. Het college heeft voor dit najaar een evaluatie aangekondigd. De PvdA neemt hier echter geen genoegen mee en wil nu dat de toegang en veiligheid wordt geborgd en heeft daarom een motie ingediend om sociaal beheer op korte termijn terug te krijgen in de buurthuizen.

Geen bezuinigingen op armoedebeleid
Dit college stelt een bezuiniging van 1 miljoen per jaar voor op het Utrechtse armoedebeleid. Onvoorstelbaar: het aantal mensen in de schuldhulpverlening en mensen met een WWB-uitkering neemt helaas nog steeds toe. In onze ogen kan deze bezuiniging niet zonder dat het mensen raakt die toch al in de knel zijn gekomen. De PvdA heeft een amendement ingediend om de bezuiniging terug te draaien.

Sociale huurwoningen
Een college met GL en de SP in hun midden zegt niets over het in stand houden van de voorraad van 44.000 Utrechtse sociale huurwoningen los. De PvdA ziet dat er nog steeds een grote vraag is naar sociale huurwoningen en corporaties steeds minder woningen toevoegen aan de voorraad. Het loslaten van het aantal van 44.000 woningen in de sociale huursector zou de betaalbaarheid onder druk zetten en de wachtlijsten doen toenemen. Dat willen wij niet.

Duurzaamheid
Huurders in buurt de Halve Maan in Utrecht wonen al lange tijd in huizen van zeer slechte kwaliteit. De woningbouwcorporatie heeft toegezegd te starten met de renovatie van 1/3 van de woningen daar, maar voor de overige woningen liggen er nog geen renovatieplannen. Door het extra beschikbaar stellen uit het budget integrale herprogrammering stedelijke ontwikkeling kan de gemeente zich extra garantstellen waardoor ook deze mensen op korte termijn weer in een fatsoenlijke woning kunnen leven. Bovendien wordt er direct een goede bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het woningbestand.

Aandacht voor digitale vaardigheden van onze bewoners
Steeds meer informatie wordt alleen nog maar digitaal aangeboden. Omdat nog lang niet alle Utrechters, zoals ouderen, mensen met een beperking en laaggeletterden, over voldoende digitale vaardigheden beschikken, wil de PvdA dat de gemeente hen echt ondersteunt.

Behoud laaggeschoold werk binnen de gemeente Utrecht
Laat de gemeente het goede voorbeeld geven als werkgever. Mensen in de laagste loonschalen moeten dezelfde rechten hebben als mensen in de andere loonschalen. Om dit te bewerkstellingen heeft de PvdA een motie ingediend tegen payrollconstructies. Daarnaast zou de gemeente er bij onderhandelingen met de vakbond op aan moeten sturen loonafspraken in centen in plaats van in procenten te maken.

Cultuur
De stapeling van de korting op diverse subsidies leidt, na de eerdere bezuinigingen en het niet toekennen van prijscompensatie, in de cultuursector tot desastreuze gevolgen. TivoliVredenburg staat nu volop in de schijnwerpers, maar Utrecht kan ook niet zonder een goede Stadsschouwburg, festivals als het NFF, Spring, Janine Jansen, Oude Muziek, Culturele Zondagen, Utrechts Uitburo etc, maar ook mooie plekken in de stad als Het Huis, de Metaal Kathedraal, een collectief als De Warme Winkel, U-Jazz en tal van andere voor de stad belangrijke culturele organisaties. De PvdA wil daarom de voorgestelde bezuiniging ongedaan maken. Het geld hiervoor kan in de ogen van de partij komen uit de verkoop van Tivoli aan de Oudegracht of uit de verkoop van ander vastgoed.

Het prachtige project DomUnder heeft geen contract afgesloten met het U-Pas bureau. De PvdA zou dit graag geregeld zien worden. Immers iedereen heeft recht op cultuur.

MBO’ers opleiden voor werk
In Utrecht is het aantal niet werkende werkzoekende jongeren van 15 t/m 26 jaar met 80% gestegen in 2013 ten opzichte van 2012. Samen met GroenLinks heeft de PvdA verzocht op iedere MBO-instelling een leerwerkmakelaar aan te stellen die de studenten kan helpen bij het vinden van een passende baan of stage. Daarnaast zou de gemeente Utrechtse ondernemers moeten helpen bij het aanvragen van erkenning als leerwerkbedrijf.

Aanpakken taalachterstand
Dit college wil stoppen met de subsidie van de 2e leerkracht in het basisonderwijs ten behoeve van de uitvoering van het voor- en vroegschoolse programma. In de ogen van de PvdA is het vroeg beginnen met aanpakken van taalachterstanden noodzakelijk om deze kinderen juist een goede start te geven in hun schoolontwikkeling en verder.

Bibliotheek Utrecht
De PvdA vindt een moderne centrale bibliotheekfunctie voor Utrecht als stad van kennis en cultuur essentieel maar mag zeker niet ten koste gaan van de wijkvestigingen. De PvdA heeft het college verzocht voor 1 oktober duidelijkheid hierover te verschaffen.

De volledige spreektekst van Isabella kunt u hier downloaden: Spreektekst debat VJN 2014 Def
Voor meer informatie kunt u bellen met het fractiebureau van de PvdA Utrecht op 030-2861121