30 juni 2015

PvdA Actieplan Diversiteit en Discriminatie

De Partij van de Arbeid Utrecht heeft een actieplan voor diversiteit en de aanpak van discriminatie opgesteld. Mijn fractie vindt dat de stad niet zonder diversiteits- en antidiscriminatiebeleid kan, maar we missen dit bij het college van B en W. Het is tekenend dat ‘diversiteit’ niet meer zichtbaar is ondergebracht in de portefeuille van een wethouder, in tegenstelling tot vorige colleges. Utrecht is de enige van de vier grote steden zonder antidiscriminatie- en/of diversiteitsbeleid. De PvdA stelde daarom een acht punten tellend actieplan op en hoopt dat het college diversiteit en het bestrijden van discriminatie hiermee weer in het vizier krijgt.

We hebben het plan vandaag aan het college en aan de raadsleden uitgedeeld. Het richt zich op discriminatie en uitsluiting van niet-Westerse Utrechters, maar ook op leeftijdsdiscriminatie, discriminatie op basis van geslacht en seksuele voorkeur. Delen van het plan zullen als motie of amendement aan de Utrechtse gemeenteraad worden voorgelegd bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Ook bij de bespreking van het nieuwe inkoopbeleid, op 9 juli in de commissie mens en samenleving, wordt aandacht gevraagd voor het plan.

 

Actieplan Diversiteit en Discriminatie

30 juni 2015

Alle Utrechters hebben gelijke rechten en verdienen een eerlijke kans iets van hun leven te maken. De politiek heeft daar een verantwoordelijkheid in. Toen het college van D66, GroenLinks, VVD en SP, in 2014 aantrad, besloot het dat de stad geen wethouder diversiteit nodig heeft. Als enige van de vier grote steden. De woorden discriminatie en diversiteit komen 0 keer voor in het collegeakkoord. Beleid op deze thema’s ontbreken dan ook, terwijl er reden genoeg voor is. Sterker nog, de Partij van de Arbeid vindt diversiteitsbeleid en aanpak van discriminatie noodzakelijk. Vandaar dit Actieplan Diversiteit en Discriminatie.

Dat beleid nodig is, bleek recentelijk uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), in opdracht van de gemeente Den Haag. Sollicitanten met een naam die een niet-Westerse afkomst doet vermoeden, bleken twee keer minder kans te maken dan iemand met een autochtoon Nederlandse naam. Het was niet de eerste keer dat werd aangetoond dat werkgevers op afkomst selecteren en dat discriminatie op de arbeidsmarkt een aantoonbaar gegeven is. Vele onderzoeken gingen het SCP-rapport voor.

Het tegengaan van discriminatie en uitsluiting is een fundamentele opgave voor iedere vrije en democratische samenleving. Niet voor niets is het discriminatieverbod, op welke grond dan ook, opgenomen in artikel 1 van onze Grondwet. Aan deze opgave moet dag in, dag uit worden gewerkt. Op alle niveaus en op alle denkbare manieren.

Omdat dit college onvoldoende oog heeft voor diversiteit en de bestrijding van discriminatie, stelt de Partij van Arbeid dit 8-puntenplan voor:

  • Ontwikkel een algemeen diversiteitsbeleid

Een grote en diverse stad als Utrecht kan niet zonder diversiteitsbeleid. Ontwikkel integraal beleid dat is gericht op de aanpak van discriminatie, onevenredig hoge (jeugd)werkloosheid onder niet-Westerse Utrechters, radicalisering en achterstandswijken. Daarnaast moet hierin aandacht zijn voor de positie van homoseksuelen en ouderen in de Utrechtse samenleving. Voeg ‘diversiteit’ weer zichtbaar toe aan de portefeuille van een wethouder en koppel daar concrete doelstellingen aan.

  • Geef als werkgever het goede voorbeeld

Hanteer als gemeente een streefcijfer met betrekking tot diversiteit van de eigen werknemers. Streef naar een realistisch en tegelijk ambitieus percentage werknemers van de gemeente met een niet–Westerse achtergrond en zorg ervoor dat het personeelsbestand gevarieerd is qua leeftijd. Doe een proef met anoniem solliciteren bij de gemeente.

  • Bied bemiddeling aan bij meldingen van discriminatie

Bij conflicten tussen buren of op de werkvloer bijvoorbeeld. Voorkom escalatie door in een vroeg stadium tussen de partijen te bemiddelen.

  • Bied juridische ondersteuning aan bij meldingen van discriminatie, als de ernst van een melding zicht niet leent voor bemiddeling

In veel gevallen blijft het bij een melding. Om hier ook een strafrechtelijk vervolg aan te geven, moet de gemeente juridische ondersteuning aanbieden. Ook als er meldingen zijn van discriminatie door de politie. Aangiften en meldingen bij de politie moeten meteen in behandeling worden genomen.

  • School medewerkers op het gebied van vooroordelen bij selectieprocedures

In lang niet alle gevallen is er sprake van kwade opzet. Met scholing maak je mensen bewust van hun eigen vooroordelen. Train medewerkers van onder andere het WerkgeversServicepunt, het UWV en de eigen gemeentelijke dienst Werk&Inkomen, en bied deze trainingen ook aan bij uitzendbureaus. Benut hierbij de expertise van een organisaties als Artikel 1 Midden-Nederland.

  • Maak afspraken met bedrijven

De gemeente kan voorwaarden verbinden aan subsidies en inkoop uit bijvoorbeeld het Lokaal Economisch Fonds (LEF). Voorbeeld: toen IKEA een aantal jaren terug uitbreidde, is met het bedrijf afgesproken dat een deel van de mensen die werden aangenomen uit Kanaleneiland moest komen. Ook aan het inkoop-en aanbestedingsbeleid kunnen vergelijkbare voorwaarden worden verbonden, of afspraken met betrekking tot scholing op het gebied van diversiteit en vooroordelen.  

  • Controleer partners van de gemeente op discriminatie

Eis van gemeentelijke partners dat zij zich niet schuldig maken aan discriminatie en controleer dit. Dit kan door bijvoorbeeld mystery sollicitanten, mystery shoppers of mystery guests in te zetten. Als discriminatie vanwege achtergrond, geaardheid, religie, handicap, geslacht, leeftijd of wat voor reden dan ook wordt geconstateerd, wordt de samenwerking direct ontbonden.

  • Houd bij hoe de werkloosheid onder niet-westerse Utrechters zich ontwikkelt

Het college streeft naar de laagste werkloosheid van Nederland. De PvdA vindt dat dit ook moet gelden voor de werkloosheid onder niet-westerse Utrechters. De werkloosheid onder deze groep is namelijk 3 tot 5 keer groter dan onder autochtone bevolking. Houd in ieder geval, door middel van een indicator in de begroting, bij hoe de werkloosheid onder deze doelgroep zich ontwikkelt. En neem uiteraard maatregelen om iets aan dit probleem te doen.

 

Aan de hand van dit plan dient de Partij van de Arbeid Utrecht bij de behandeling van de Voorjaarsnota diverse moties en amendementen in. Ook bij de bespreking van het nieuwe inkoopbeleid, op 9 juli in de commissie Mens en Samenleving, vragen we aandacht voor het plan. En uiteraard zal de PvdA in de toekomst voorstellen blijven doen in het belang van diversiteit en anti-discriminatie.

 

*UPDATE* Het college neemt onze motie over en zegt toe een pilot anoniem solliciteren te starten. We dienden de motie samen met GroenLinks in en met de steun van D66, CDA en VVD konden we op een ruime meerderheid in de raad rekenen.

**UPDATE 2** Ook de motie ‘Juridische aanpak discriminatie’ heeft voldoende steun. Met steun van CDA, D66 GroenLinks en Partij voor de Dieren, komt er bemiddeling bij burenruzies waar discriminatie een rol speelt en worden er afspraken met politie en het Openbaar Ministerie gemaakt. Aangiften van discriminatie moeten altijd worden opgenomen. Met het OM worden afspraken gemaakt over juridische steun voor slachtoffers van discriminatie.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via 06 18119590 of m.haage@utrecht.nl

Volg me op twitter: @marleenhaage