7 oktober 2014

PvdA op de bres voor Kanaleneiland-Noord

12 bulent AIn september waren we in het gebied Kanaleneiland Noord. Bewoners en ondernemers hebben aangegeven problemen te ervaren op gebied van woninginbraken, verkeersveiligheid, onderhoud openbare ruimte en overlast van jongeren. Wij onderschrijven deze problemen en hebben daarom de volgende vragen aan het Utrechtse college:

  1. Het tegengaan van woninginbraak is één van de prioriteiten van de gemeente. Toch is het aantal woninginbraken begin dit jaar drastisch gestegen. Is de buurt Kanaleneiland-Noord één van de acht hotspotgebieden waar dit probleem intensief wordt aangepakt? Of is het een van de veertien gebieden waar deze aanpak is wegbezuinigd?
  2. Voornamelijk in de rijtjeswoningen aan de Bevinlaan en Peltlaan is het aantal inbraken erg hoog. Bij één van de bewoners is er zes keer ingebroken in de afgelopen twee jaar. Is het college bereid om in overleg met corporaties en met de eigenaren de woningen beter te laten beveiligen? Is het college tevens bereid de bewoners te informeren over de financieringsmogelijkheden als zij maatregelen treffen die hun woning veilig maakt, en dat dit leidt tot het politie- keurmerk “Veilig wonen”?
  3. De verkeersveiligheid op de Marshalllaan laat te wensen over. Tijdens ons bezoek hebben wij zelf ook kunnen constateren dat er asociaal wordt gereden. De huidige verkeersremmende maatregelen op deze weg lijken dan ook onvoldoende. Daarom wil de PvdA, net als de bewoners, graag aanvullende/betere verkeermaatregelen die snelheidsbeperkend zijn. Welke concrete stappen gaat het college zetten om de verkeerveiligheid hier te verbeteren? En is het college bereid bij het vaststellen van deze maatregelen bewoners te betrekken?
  4. De PvdA vraagt regelmatig aandacht voor het onderhoud van openbare ruimte en het groen, o.a. in de herstructureringsgebieden. Het valt ons op dat de kwaliteit van het groen en het openbare onderhoud in deze gebieden onvoldoende is. Veel snoeiwerk vindt er niet plaats. Dit kan het bijdragen aan de verslechtering van sociale veiligheid. Zo is op de Van Kleffenslaan is het groen boven de 2 meter gegroeid en is daardoor een hangplek voor criminele jongeren ontstaan uit het zicht. Is het college bereid om, in overleg met de buurtbewoners, bij het opstellen van het wijkgroenplan hieraan extra aandacht te besteden en de nodige onderhoudswerkzaamheden op een kwalitatieve manier uit te laten voeren?
  5. Op de speelplaats Playgrond aan de Peltlaan zijn diverse voorzieningen voor kinderen en jongeren. Het is goed dat de wijk dergelijke voorzieningen heeft. Een van de voorzieningen is een voetbalkooi. Bewoners ondervinden overlast in de nachtelijke uren. Als zij hierover iets tegen de overlastgevende jongeren zeggen, worden zij onvriendelijk behandeld en geïntimideerd. Is het college op de hoogte van de overlast bij de speelplaats? Zo ja wat heeft het college gedaan om de overlast te beëindigen? Zo nee, wat gaat het college concreet doen om de overlast te beëindigen zodat het leven voor de bewoners daar aangenamer wordt?
  6. Van de nieuwe locatie voor studentenhuisvesting in het voormalige ziekenhuis wordt veel overlast ervaren. Tot diep in de nacht wordt er gefeest, en vanaf de buitenruimten lawaai gemaakt waardoor overige bewoners geen nachtrust hebben. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat er tussen alle bewoners overleg komt om deze overlast te beperken?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bülent Isik (06-48502989).