15 september 2017

Te weinig oog voor schurende tegenstellingen

Te weinig oog voor schurende tegenstellingen

In de vandaag gepresenteerde Programmabegroting 2018 laat het college van GroenLinks, SP, D66 en VVD weer zien dat zij te weinig oog heeft voor de toenemende ongelijkheid in de stad.

De Utrechter staat centraal, zo beweert dit college. De Utrechter die hiermee bedoeld wordt, blijkt echter vooral de mondige, actieve, hoogopgeleide Utrechter te zijn, die “de regie over zijn eigen leven kan voeren “.

Utrechters die met moeite kunnen rondkomen, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, te maken hebben met armoede en schulden en wonen in een achterstandswijk ervaren de stad héél anders. Zij worden geconfronteerd met onveiligheid en criminaliteit, oplopende zorgkosten of voelen zich gediscrimineerd.

In 2018 worden er 3400 nieuwe woningen gebouwd. Vierhonderd daarvan zijn sociale huurwoningen. Dit is nog geen 12% van het totale aantal! En dat terwijl het college bij de Voorjaarsnota beloofde dat 35% van de nieuwe woningen uit sociale huur zou bestaan. Vergoelijkend zegt het college ook veel “middenhuur”-woningen te bouwen. Maar een huur  tussen de € 710 en € 900 is geen midden huur. Wij noemen dat gewoon dure huur.

Het aantal mensen dat in Utrecht rond de armoedegrens leeft neemt niet af, ondanks de aantrekkende economie. Ook hier heeft het college geen adequate oplossingen voor. Bovendien realiseert het college nog steeds geen fatsoenlijk betaalde beschutte werkplekken en blijft het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking sterk achter bij de doelstelling. Het college heeft zijn doelstelling om de laagste werkloosheid van Nederland te hebben losgelaten. Utrecht staat nu 325-ste op de ranglijst van de 388 Nederlandse gemeenten en het doel voor 2021 is 300-ste….

De PvdA kiest voor extra investeringen in het armoedebeleid, in werkgelegenheid en stageplaatsen voor mensen met een lagere of middelbare opleiding, voor maatregelen voor mensen die amper rond kunnen komen, voor het aanpakken van zichtbare en onzichtbare criminaliteit, voor meer gelijkheid in het onderwijs en extra investeringen in buurten die dat het meeste nodig hebben.

Het afgelopen jaar is het decentralisatiefonds door dit college uitgekleed. Dit reservepotje zou volgens de coalitie niet langer nodig zijn om knelpunten in de zorg op te lossen. Bij bijvoorbeeld de jeugdzorg rapporteert het college echter een nieuw tekort van anderhalf miljoen. Dus hoezo niet nodig? Kwetsbare Utrechters worden hiervan de dupe.

Gelukkig is dit de laatste begroting van dit college. In maart 2018 mogen de Utrechters naar de stembus. Het is tijd voor een ander beleid. Tijd voor een stad waarvan iedereen kan genieten

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Post, fractievoorzitter 06 38604652

ruben.post@utrecht.nl