12 april 2018

Onderwijsinspectie: tweedeling in Utrechts onderwijs neemt toe

Het Algemeen Dagblad berichtte op 11 april dat de tweedeling in het Utrechtse onderwijs toeneemt. Dit blijkt onder meer uit het jaarverslag van de Onderwijsinspectie.

Ouders met een hoog inkomen zoeken bewust naar een school met leerlingen die ook uit een bemiddeld gezin komen. In Utrecht zou eigenlijk 56 procent van de leerlingen van school moeten veranderen om tot een evenwichtige verdeling te komen, zo becijferde de onderwijsinspectie.

Alleen in Den Haag, Rotterdam en Arnhem is de tweedeling tussen arm en rijk groter.

Groeiende ongelijkheid

De tweedeling in het Utrechtse onderwijs wordt volgens de onderwijsinspectie voor een groot deel verklaard doordat mensen met gelijk inkomen, opleidingsniveau en migratie-achtergrond sowieso al bij elkaar in de wijk wonen. De scholen in de buurt worden dan dus automatisch bevolkt door een vrij homogene groep. Maar die segregatie tussen scholen wordt nóg sterker doordat rijke ouders uit armere wijken hun kind naar een school in een rijke wijk sturen.

Vragen

De PvdA vindt dit een zeer ongewenste ontwikkeling, die leidt tot grotere tweedeling en ongelijkheid in onze stad en stelt daarom de volgende vragen aan het college.

  1. Is het college het met de PvdA eens dat de toenemende tweedeling in het Utrechtse onderwijs een slechte ontwikkeling is die de kansen van kinderen uit armere gezinnen negatief beïnvloedt?
  2. Hoe kijkt het college na dit bericht aan tegen het besluit van Rutte III om de gelden om onderwijsachterstanden te bestrijden te herverdelen?
  3. Is het college bereid om in overleg met scholen en andere betrokken op korte termijn een plan van aanpak te maken om deze ontwikkeling tegen te gaan en daarin alternatieven te bedenken waardoor de tweedeling in het onderwijs actief wordt tegengegaan?