18 oktober 2018

Wonen en duurzaamheid in de programmabegroting

Vandaag stond de bespreking van de programmabegroting 2019 vooral in het teken van het thema wonen en duurzaamheid. Bülent Isik constateerde dat buitenlandse beleggers en grote ontwikkelaars steeds meer zeggenschap krijgen in Utrecht. En Ilse Raaijmakers stelde vragen bij het draagvlak voor en de betaalbaarheid van duurzaamheid.

Actief grondbeleid

Isik: “Beleggers en projectontwikkelaars maken misbruik van de schaarste in de stad en maken megawinsten. Wij willen geen kippenhokken voor duizend euro per maand. Wij willen geen verkoop van sociale huurwoningen. Wij willen dat het college dergelijke ongewenste ontwikkelingen tegenhoudt door meer voorkeursrecht en actief grondbeleid toe te passen”.

Stop verkoop sociale huurwoningen

De betaalbare woningvoorraad neemt af. De vraag ernaar neemt toe. De PvdA wil een toezegging van het college dat bij nieuwbouw projecten de regel 40-40-20 wordt gehanteerd. Dat wil zeggen 40% sociale huur, 40% middenduur en 20% dure woningen.

In de stad worden nog steeds sociale huurwoningen verkocht. Kijk maar naar de Lessepstraat, de binnenstad en de Rivierenwijk. Isik: “Wij willen dat het college een duidelijke opdracht geeft aan de corporaties om te stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen”.

Ouderenhuisvesting

In 2009 is er een wijkakkoord ondertekend om gezamenlijk met de gemeente, Mitros en Woonzorg Nederland de schouders te zetten onder huisvesting voor minder draagkrachtige ouderen. Het is nu bijna 9 jaar later en er is nog steeds niets bereikt! Wij willen dat het college dit nu voortvarend ter hand gaat nemen en écht iets gaat doen.

Onderhoud woningen

Zelfs nu nog, anno 2018, komt het voor dat sociale huurwoningen veel onderhoudsgebreken vertonen. Neem het voorbeeld van de schimmel in woningen aan de Graadt van Roggenweg, in Zuilen en Overvecht. Om te voorkomen dat de gezondheid van bewoners hieronder te lijden heeft en het woongenot verslechtert, willen wij dat sociale huurwoningen zo snel mogelijk verduurzaamd worden.

Duurzaamheid

Dit college is ambitieus op het gebied van duurzaamheid. Dat is positief en nodig. Tegelijk roepen deze ambities ook vragen op over draagvlak en betaalbaarheid voor bewoners. Ilse Raaijmakers: “Wij vragen ons als PvdA nog steeds af of de keuze voor Overvecht om als eerste wijk van het gas af te gaan de juiste is. We krijgen veel signalen van bewoners die zich zorgen maken. En meer in brede zin vragen wij ons af wat de wethouder gaat doen om draagvlak te creëren onder Utrechters die het belang van verduurzaming niet inzien. Zij die het niet als een kans zien maar zelfs als een bedreiging? Wat de PvdA betreft is voorlichting alleen niet voldoende. Wij denken aan een pilot waarbij ingezet wordt op positieve prikkels, door bijvoorbeeld bij te dragen aan zonnepanelen of dubbel glas”.

Betaalbaarheid

We vinden het belangrijk dat de rekening van verduurzamen eerlijk verdeeld wordt. Ilse Raaijmakers zegt hierover: “Dat is nu helaas niet het geval. Zelfs Ed Nijpels zei het bij Climate Planet: de rekening van de transitie wordt nog te veel bij burgers en te weinig bij bedrijven neergelegd terwijl die vaak de grootste vervuilers zijn. Dat lijkt ons bij uitstek hoe we het in Utrecht niet willen doen”.