Kwetsbare Utrechters

Aandacht voor kwetsbare Utrechters

  • In Utrecht slaapt niemand op straat. De gemeente investeert in faciliteiten voor dak- en thuislozen, inclusief dagbesteding en mentale (psychosociale) begeleiding. We streven naar persoonsgerichte aanpak in de daklozenopvang.
  • Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te doen in de samenleving, de gemeente investeert daarom in kwalitatief goede taallessen. De verplichte taaltoets in de bijstand is niet het juiste middel om de taal te leren.
  • Er geldt geen verplichte tegenprestatie in de bijstand. De gemeente bekijkt samen met de bijstandsgerechtigden wat de beste route naar betaald werk is. Bijstandsgerechtigden moeten zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt en zij moeten meewerken aan hun re-integratie. Daarbij geldt wel dat het re-integratieaanbod meer op de persoon moet worden toegespitst.
  • We vertrouwen in plaats van wantrouwen bijstandsgerechtigden. Daarom steunen we de aangekondigde experimenten over een andere behandeling van bijstandsgerechtigden op het gebied van bijvoorbeeld bijverdienen.
  • Veel problemen – van armoede en eenzaamheid tot huiselijk geweld – spelen achter de voordeur. De capaciteit en deskundigheid van buurtteams wordt daarom uitgebreid, zodat ze proactief kunnen werken, goed geschoold zijn en goede voorlichting kunnen geven. We zetten in op preventie en maatwerk, en de inzet van ervaringsdeskundigen wordt structureel geregeld.
  • De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven die met veel vrijwilligers goed werk verrichten, zoals de Voedselbanken en Dress for Success, via subsidie of met voorzieningen (bijvoorbeeld huisvesting).
  • Er komt een gecoördineerde aanpak voor de jeugd (1 verantwoordelijk wethouder), waarin jongerenwerk, veiligheid, arbeidsmarkt en jeugdzorg samen komen. We bestrijden versnippering en ondersteunen initiatieven van onderop.
  • De gemeente zorgt voor goede opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). De bed-bad-brood-regeling blijft in stand. Utrecht maakt zich landelijk sterk voor minimumvoorzieningen voor ongedocumenteerden.